Analize

Monitoring Istinomjera: Prva godina mandata Vlade FBiH u kontekstu socijalne politike

Političke partije koje participiraju u Vladi FBiH ukupno su u oblasti socijalne politike dale 124 obećanja. Do kraja prve godine mandata Vlade FBiH, u navedenoj oblasti dva obećanja dobila su ocjenu “u progresu”, započete su aktivnosti na ispunjenju njih 62, dok na 60 obećanja nisu zabilježene bitnije aktivnosti kada je riječ o njihovom ispunjenju.

Ilustracija: Istinomjer

Nakon što je Parlament FBiH krajem novembra 2023. godine usvojio Strategiju zapošljavanja u Federaciji Bosne i Hercegovine (2023–2030), jedno od obećanja koje je u okviru socijalne politike, rada i zapošljavanja dobilo ocjenu “u progresu” odnosilo se na podršku projektima socijalnog preduzetništva i samozapošljavanja.

Istu ocjenu dobilo je i obećanje vezano za podršue programima prekvalifikacije nezaposlenog kadra, u okviru kojeg je tokom 2024. godine nastavljena realizacija programa pod nazivom Program sufinansiranja zajedničkih projekata za drugim pravnim subjektima 2024, za koji su predviđena sredstva u iznosu 6.000.000 KM.

U ovom segmentu provođene su određene aktivnosti u pravcu otvaranja novih radnih mjesta, zapošljavanja mladih, zapošljavanja žena, dugoročno nezaposlenih osoba, zapošljavanja osoba koje ostanu bez posla pred penziju i smanjenja broja nezaposlenih (1, 2).

Ocjenu “započeto” dobilo je i obećanje u vezi s planskim suzbijanjem kršenja radničkih prava nakon što je, na prijedlog Federalnog ministarstva trgovine, 22. aprila 2024. godine Predstavnički dom Parlamenta FBiH usvojio Nacrt zakona o unutrašnjoj trgovini kojim se uređuje oblast trgovine, a koji je usklađen s aktima Evropske unije.

Kada je riječ o obećanjima o usvajanju zakona o štrajku i zakona o sindikatima, konkretnih aktivnosti na njihovoj realizaciji nije bilo.

Govoreći o socijalnoj politici u kontekstu izbjeglih i raseljenih lica, ocjenu “započeto” dobila su obećanja u vezi s dodjelom stipendija za obrazovanje povratnicima u BiH, poticanjem povratka hrvatske dijaspore, kao i ono koje se odnosilo na donošenje mjera za integraciju povratnika, gdje su zabilježene aktivnosti na realizaciji Programa podrške zapošljavanju povratnika u organima uprave, javnim ustanovama i preduzećima na prostoru Federacije BiH, Republike Srpske i Brčko distrikta BiH.

Aktuelna Vlada FBiH u prvoj godini rada nije provodila aktivnosti na obećanjima o pravu izbora mjesta ostvarenja zdravstvene njege za povratnike i zakonskom rješenju za poticanje i održivost povratka.

U dijelu obećanja koja su se odnosila na penzionu i zdravstvenu politiku provođene su određene aktivnosti na reformi socijalnog osiguranja i sistemskom rješenju za radnike bez uvezanog radnog staža, gdje je Vlada FBiH krajem 2023. godine donijela dvije odluke kojima se za uvezivanje radnog staža odobrava dodjela preostalog dijela sredstava u ukupnom iznosu 1.699.074,08 KM, utvrđenih u budžetu FBiH za 2023. godinu za subvencije javnim i privatnim preduzećima i poduzetnicima.

Aktivnosti nisu zabilježene u vezi sa zdravstvenim osiguranjem (1, 2), kao ni garantovanjem najniže penzije i uvođenjem socijalnih penzija.

Ilustracija: Istinomjer

Na zaštiti socijalno ugroženih kategorija provodile su se aktivnosti na izjednačavanju prava svih kategorija osoba s invaliditetom (1, 2), pri čemu je u parlamentarnu proceduru upućen Prijedlog zakona o jedinstvenim načelima i okviru materijalne podrške osoba s invaliditetom.

Nakon što je Federalno ministarstvo rada i socijalne politike početkom marta 2024. godine za novo strateško razdoblje u javnu raspravu uputilo Stratešku platformu Strategije za unapređenje prava i položaja osoba s invaliditetom u Federaciji BiH, ocjenu “započeto” dobila su i obećanja u pravcu izrade socijalne karte FBiH (1, 2, 3, 4), poticanja zapošljavanja i profesionalne rehabilitacije osoba s invaliditetom i drugih ugroženih kategorija.

U ovom dijelu nije bilo značajnijih aktivnosti na ispunjenju obećanja vezanih za izjednačavanje prava zaposlenih i nezaposlenih majki porodilja, kao ni za subvencioniranje i regresiranje kamatne stope za rješavanje stambenog pitanja ugroženih kategorija.

Grupa obećanja iz oblasti socijalne politike odnosila se i na brigu o porodici, djeci i mladima, gdje su zabilježene aktivnosti u okviru podrške projektima omladinskih nevladinih organizacija, izgradnje infrastrukture za popularizaciju fizičkih aktivnosti mladih, kao i podrške projektima za mlade i omladinska udruženja.

Kada se radi o programima prevencije maloljetničke delinkvencije, donesena je odluka kojom su predviđena sredstva za primjenu odgojnih preporuka prema maloljetnicima u FBiH u iznosu 20.000 KM, a započete su i aktivnosti na provođenju programa subvencioniranja stambenih kredita i poticaja za kupovinu prve nekretnine usvajanjem odluke Vlade FBiH kojom se Union banci d.d. Sarajevo odobrava kredit od 20.000.000 KM po subordiniranim uslovima iz sredstava utvrđenih budžetom FBiH za 2023. godinu.

Na ispunjenju obećanja u vezi s osnivanjem agencije za mlade, fonda za mobilnost mladih, uspostave psiholoških savjetovališta za mlade, kao i pokretanja omladinskih radnih akcija, nisu zabilježene značajnije aktivnosti.

Na kraju, 16 obećanja u okviru socijalne politike odnosila su se na boračku populaciju, pri čemu je Istinomjer na njih sedam zabilježio određene aktivnosti.

Usvojen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica kojim se mijenjaju uslovi koje podnosilac zahtjeva za ostvarivanje prava na novčanu egzistencijalnu naknadu mora ispunjavati, izdvojena su sredstva za finansiranje programa stambenog zbrinjavanja boračke populacije i podršku boračkim udruženjima na projektnoj osnovi te su izdvojena sredstva za podršku programima utvrđivanja, obilježavanja i održavanja mezarja, spomenika i drugih obilježja.

Za stimulisanje zapošljavanja boračke populacije, Vlada FBiH izdvojila je 660.000 KM.

Značajnije aktivnosti nisu zabilježene na ispunjavanju obećanja o besplatnom školovanju boračke populacije, dopunjavanju podataka i unapređenju jedinstvenog registra boraca, osnivanju domova za veterane te zaustavljanju godišnje revizije invalidnina branitelja.

Tokom prve godine mandata Vlade FBiH, u oblasti socijalne politike najviše započetih aktivnosti zabilježeno je u dijelu koji se odnosi na boračku populaciju te zaštitu socijalno ugroženih kategorija, kao i u oblasti socijalne politike, rada i zapošljavanja.

Pri tome, u cjelini posmatrano, na skoro 50% obećanja iz navedene oblasti Vlada FBiH još uvijek nije počela raditi.

(Istinomjer.ba)

 

Pitajte Istinomjer!