Istinomjer provjerava i ocjenjuje:

 1. Izjave nosilaca javnih funkcija;
 2. Ispunjenost predizbornih obećanja.

 

Ocjene izjava

 

Istinomjer kontinuirano prati izjave koje daju nosioci javnih funkcija na različitim nivoima vlasti i ocjenjuje ih u odnosu na tri kategorije – istinitosti, dosljednosti i ispunjenosti obećanja. Izjave koje se ocjenjuju uvijek se odnose na aktuelna pitanja od javnog značaja. U kategoriji istinitosti, ocjenjuju se one izjave koje sadrže tvrdnje vezane za objektivne činjenice, čija se tačnost može utvrditi objektivnom provjerom. U kategoriji dosljednosti ocjenjuju se i subjektivni stavovi nosioca javnih funkcija o pitanjima iz domena njihovog rada i nadležnosti, kao i njihovo djelovanje u odnosu na iznesene stavove.

Ocjena istinitosti podrazumijeva utvrđivanje činjenica o tvrdnjama koje javno iznose nosioci funkcija. Ukoliko se iznesena tvrdnja podudara sa činjenicama, izjava se ocjenjuje kao istinita; ukoliko se ne podudaraju u cjelini, ocjenjuje se kao poluistina, dok se izave koje nemaju nikakvo uporište u činjenicama ocjenjuju kao neistinite.

Ocjena dosljednosti daje se na osnovu poređenja trenutnih i ranijih javno iznesenih stavova političkog/e aktera/ke. Ukoliko se stavovi o nekom pitanju ne mijenjaju tokom javnog angažmana praćene osobe, takve izjave se ocjenjuju dosljednim. Ako je došlo do značajnog zaokreta u stavovima, takve se izjave ocjenjuju nedosljednim.

Istinomjer takođe bilježi obećanja koja daju nosioci javnih funkcija tokom svojih mandata i ocjenjuje njihovo ispunjavanje u najavljenom roku, ili, u slučaju kada vremenski rok nije preciziran, u razumnom roku u odnosu na sadržaj obećanja. U zavisnosti od stepena ispunjenosti datih obećanja, ona mogu biti ocijenjena kao neispunjena, djelimično ispunjena, ispunjena sa zakašnjenjem ili ispunjena. Istinomjer od nedavno bilježi i aktivnosti koje se poduzimaju na ispunjavanju određenog obećanja, te ih označava ocjenom radi se na tome prije davanja konačne ocjene.

 

Praćenje ispunjenosti predizbornih obećanja

 

Ispunjenost predizbornih obećanja prati se na državnom i entitetskim nivoima tokom četiri godine mandata. Jednom godišnje Istinomjer objavljuje izvještaj o progresu u ispunjavanju datih obećanja. U predizbornoj godini, neposredno prije izbora, objavljuje se finalni izvještaj o ispunjenosti obećanja datih na početku mandata. Prilikom praćenja lokalnog nivoa vlasti, Istinomjer je do sada objavljivao samo finalne izvještaje o ukupnoj ispunjenosti obećanja u svakoj pojedinačnoj opštini.

 

Kategorizacija obećanja

 

Obećanja na državnom, entitetskom, i na nivou Kantona Sarajevo podijeljena su po tematskim oblastima koje se javljaju u programima partija. Na ovaj način, moguće je utvrditi koje su oblasti i koje politike prioritetne za pojedinačne partije i za partijske koalicije u vršenju vlasti, te dobiti pregled efikasnosti ispunjavanja obećanja u pojedinačnim oblastima. Obećanja na lokalnom nivou nisu podijeljena na ovaj način, s obzirom na ograničen opseg djelovanja lokalne vlasti.


Oblasti koje su identifikovane u predizbornim platformama partija na državnom i entitetskim nivoima su:

 1. Pravna država (sa podoblastima: pravosuđe; bezbjednost; borba protiv korupcije i revizija privatizacije; ljudska prava, medijske slobode i odnosi sa civilnim društvom; ratni zločini)
 2. Ekonomija (sa podoblastima: industrija; infrastruktura; zaštita okoliša; turizam; trgovina; poljoprivreda; energetika; poslovna klima i investicije; privatizacija; tržište, finansijska i fiskalna politika)
 3. Socijalna politika (sa podoblastima: izbjegla i raseljena lica i pitanja povratka; penzijsko-invalidsko osiguranje; zaštita socijalno ugroženih kategorija; rad i zapošljavanje; boračka pitanja; porodica, djeca i mladi)
 4. Zdravstvo
 5. Državno uređenje (sa podoblastima: javna uprava; lokalna samouprava; ustavno uređenje; izborni sistem; uloga OHR-a i međunarodne zajednice; vrijednosni sistem)
 6. Spoljna politika/međunarodni odnosi (sa podoblastima: EU i NATO integracije; regionalni odnosi; odnosi sa dijasporom; ostali spoljnopolitički odnosi)
 7. Obrazovanje (sa podoblastima: obrazovanje; nauka; mladi; kultura; sport)

Pored podjele na tematske oblasti, obećanja su kategorisana i prema nivou vlasti na koji se odnose (nivo vlasti koji je specifično naveden u programu partije u okviru datog obećanja, ili, u slučaju da nije preciziran, nivo vlasti koji ima nadležnost za ispunjavanje takvog obećanja, ukoliko u njegovom radu učestvuje partija koja je dala obećanje).

 

Ocjenjivanje ispunjenosti obećanja

 

U ovoj kategoriji postoji spektar ocjena koje pokazuju da li i u kojoj mjeri postoji napredak u provođenju obećanja (tokom mandata) i da li je obećanje ispunjeno (na kraju mandata).

Tokom praćenja progresa u ispunjavanju obećanja, ona se ocjenjuju na sljedeći način:

U kategoriji obećanja sa niskom vjerovatnoćom ispunjavanja do kraja mandata nalaze se obećanja sa sljedećim ocjenama:

 • “neispunjeno” (ocjena se daje ukoliko ciljevi obećanja nisu ispunjeni u skladu sa datim vremenskim rokom)
 • “nije započeto” (ocjena se daje ako nije bilo aktivnosti koje bi dovele do realizacije ciljeva postavljenih obećanjem)
 • “zaustavljeno” (došlo je do stagnacije u radu na ostvarivanju ciljeva postavljenih obećanjem)
 • “prekršeno” (poduzimane su aktivnosti koje su dovele do rezultata suprotnih obećanom)
 • “neutemeljeno” (obećanje je nemoguće ispuniti u obliku u kom je dato u izbornom programu, ili je tako formulisano da je nemoguće ocijeniti njegovu ispunjenost)

U kategoriji obećanja sa srednjom vjerovatnoćom ispunjavanja do kraja mandata nalaze se obećanja sa sljedećim ocjenama:

 • “započeto” (ostvareni su preduslovi za dalji rad na obećanju, ali veći dio obećanog nije urađen)

U kategoriji obećanja sa visokom vjerovatnoćom ispunjavanja do kraja mandata nalaze se obećanja sa sljedećim ocjenama:

 • “u progresu” (ocjena se daje ako je postignut značajniji napredak u realizaciji ciljeva postavljenih obećanjem)
 • “ispunjeno” (ako su ostvareni ciljevi koji su postavljeni obećanjem)
 • “ispunjeno sa zakašnjenjem” (ukoliko je dato obećanje ispunjeno, bez obzira na prekršenu vremensku odrednicu)

U finalnom izvještaju o ispunjenosti obećanja u proteklom mandatu, ona se ocjenjuju na sljedeći način:

U kategoriji neispunjenih obećanja nalaze se obećanja sa sljedećim ocjenama:

 • “neispunjeno” (ocjena se daje ukoliko ciljevi obećanja nisu ispunjeni)
 • “ispunjeno manjim dijelom” (obećanje je ispunjeno u mjeri koja je zanemariva za njegove ciljeve)
 • “prekršeno” i “neutemeljeno” (vidjeti gore)

U kategoriji djelimično ispunjenih obećanja nalaze se obećanja čiji su ciljevi djelimično ostvareni u proteklom mandatu

U kategoriji ispunjenih obećanja nalaze se obećanja sa sljedećim ocjenama:

 • “ispunjeno” (ako su ostvareni ciljevi koji su postavljeni obećanjem)
 • “ispunjeno sa zakašnjenjem” (ukoliko je dato obećanje ispunjeno, bez obzira na prekršenu vremensku odrednicu)
 • “ispunjeno većim dijelom” (ako su ciljevi koji su postavljeni obećanjem ostvareni u značajnoj mjeri, ili ako su sve poduzimane aktivnosti bile u skladu sa postavljenim ciljem, čak i ako on nije potpuno ostvaren)

Svako obećanje predstavljeno je na sajtu istinomjer.ba, uz podatke o tome koja partija ga je dala u svom izbornom programu, u kojoj se tematskoj oblasti nalazi, te uz ocjenu progresa ispunjenosti i detaljno obrazloženje ocjene. Obrazloženje sadrži podatke o tome koje su aktivnosti preduzimane na ispunjavanju obećanja i koji su rezultati postignuti do tog trenutka.

Prilikom ocjenjivanja obećanja, koriste se sljedeće kategorije izvora: zvanični izvori (zapisnici sa sjednica parlamenata i vlada; nacrti, prijedlozi i usvojeni zakonski, strateški i drugi zvanični akti, podaci dobijeni od nadležnih institucija po upitima ili zahtjevima za pristup informacijama, obavještenja i saopštenja o radu organa vlasti i javnih institucija; statistički podaci i druge relevantne informacije javnih institucija; javni budžeti); medijski izvori (izvještaji o radu organa vlasti); istraživanja i podaci organizacija civilnog društva, kao i izvještaji i istraživanja međunarodnih tijela i organizacija (sa kredibilitetom i ekspertizom u specifičnim oblastima istraživanja). Svi izvori su jasno navedeni (uključujući linkove na sadržaje koji se nalaze online) u obrazloženjima ocjena svakog obećanja.

Pored pojedinačnih obećanja sa ocjenama i obrazloženjima, Istinomjer objavljuje i izvještaje sa pregledom statistike ispunjenosti predizbornih obećanja, uključujući rezultate po oblastima, strankama, te nivoima vlasti. Ukupan rezultat u ispunjavanju obećanja stranaka koje čine koaliciju na određenom nivou vlasti, tretira se kao ukupna ispunjenost obećanja na tom nivou vlasti i prikazuje se u finalnim izvještajima.

 

Pitajte Istinomjer!