Istinomjer provjerava i ocjenjuje:

 1. Izjave nosilaca javnih funkcija
 2. Ispunjenost predizbornih obećanja/postizbornih sporazuma o realizaciji mjera

Ocjene izjava

Istinomjer kontinuirano prati izjave koje daju nosioci javnih funkcija na različitim nivoima vlasti i ocjenjuje ih u odnosu na tri kategorije – istinitosti, dosljednosti i ispunjenosti obećanja. Izjave koje se ocjenjuju uvijek se odnose na aktuelna pitanja od javnog značaja. U kategoriji istinitosti ocjenjuju se one izjave koje sadrže tvrdnje vezane za objektivne činjenice, čija se tačnost može utvrditi objektivnom provjerom. Pored toga, Istinomjer ocjenjuje i dosljednost stavova nosilaca javnih funkcija u pitanjima iz domena njihovog rada i nadležnosti.

Ocjena istinitosti podrazumijeva utvrđivanje činjenica o tvrdnjama koje javno iznose nosioci funkcija. Ukoliko se iznesena tvrdnja podudara s činjenicama, izjava se ocjenjuje kao istinita; ukoliko se ne podudara u cjelini, ocjenjuje se kao poluistina, dok se izjave koje nemaju nikakvo uporište u činjenicama ocjenjuju kao neistinite. Izjave koje u sebi sadrže tvrdnje koje nisu u potpunosti tačne niti netačne, mogu biti ocjenjene kao većim dijelom istina, odnosno većim dijelom neistina, a ukoliko se radi o tvrdnjama zasnovanim na pretpostavkama, odnosno neuporedivim parametrima, izjave se ocjenjuju neutemeljenim.

Ocjena dosljednosti daje se na osnovu poređenja trenutnih i ranijih javno iznesenih stavova političkog/e aktera/ke. Ukoliko se stavovi o nekom pitanju ne mijenjaju tokom javnog angažmana praćene osobe, takve se izjave ocjenjuju dosljednim. Ako je došlo do značajnog zaokreta u stavovima, takve se izjave ocjenjuju nedosljednim.

Istinomjer također prati i najavljuje obećanja koja daju nosioci javnih funkcija tokom svojih mandata i ocjenjuje njihovo ispunjavanje u najavljenom roku ili, u slučaju kada rok nije preciziran, u razumnom roku u odnosu na sadržaj obećanja. U zavisnosti od stepena ispunjenosti datih obećanja, ona mogu biti ocijenjena kao neispunjena, djelimično ispunjena, ispunjena sa zakašnjenjem ili ispunjena. Istinomjer bilježi i aktivnosti koje se poduzimaju na ispunjavanju određenog obećanja te ih označava ocjenom radi se na tome prije davanja konačne ocjene.

Istinomjer također u svom radu obrađuje pojedine teme u formi analiza.

Praćenje ispunjenosti predizbornih obećanja

Ispunjenost predizbornih obećanja prati se na državnom nivou, entitetskim i kantonalnim nivoima tokom četiri godine mandata. Istinomjer prati ispunjenost predizbornih obećanja političkih partija koje su formirale vlast na državnom/entitetskom/kantonalnom nivou i koje imaju ministarsku poziciju i poziciju zamjenika/ce ministra/ice. Istinomjer jednom godišnje objavljuje izvještaj o progresu u ispunjavanju datih obećanja. U predizbornoj godini, neposredno prije izbora, objavljuje se finalni izvještaj o ispunjenosti obećanja datih na početku mandata.

Kategorizacija obećanja i mjera

Obećanja/mjere na državnom, entitetskom i na nivou Kantona Sarajevo podijeljena su po tematskim oblastima koje se javljaju u programima partija ili koalicionim sporazumima. Na ovaj način moguće je utvrditi koje su oblasti i koje politike prioritetne za pojedinačne partije i za partijske koalicije u vršenju vlasti te je moguće dobiti pregled efikasnosti ispunjavanja obećanja u pojedinačnim oblastima. Obećanja na lokalnom nivou nisu podijeljena na ovaj način, s obzirom na ograničen opseg djelovanja lokalne vlasti.

Oblasti koje su identifikovane u predizbornim platformama partija na državnom, entitetskim i kantonalnim nivoima su:

 1. Pravna država (s podoblastima: pravosuđe, bezbjednost, borba protiv korupcije i revizija privatizacije, ljudska prava, medijske slobode i odnosi s civilnim društvom, ratni zločini).
 2. Ekonomija (s podoblastima: industrija, infrastruktura, upravljanje saobraćajem, zaštita okoliša, prostorno uređenje, turizam, trgovina, poljoprivreda, energetika, poslovna klima i investicije, privatizacija, tržište, finansijska i fiskalna politika)
 3. Socijalna politika (s podoblastima: izbjegla i raseljena lica i pitanja povratka, penzijsko-invalidsko osiguranje, zaštita socijalno ugroženih kategorija, rad i zapošljavanje, boračka pitanja, porodica, djeca i mladi).
 4. Zdravstvo
 5. Državno uređenje (s podoblastima: javna uprava, lokalna samouprava, javna imovina, ustavno uređenje, izborni sistem, uloga OHR-a i međunarodne zajednice, vrijednosni sistem)
 6. Vanjska politika/međunarodni odnosi (s podoblastima: EU, NATO integracije, regionalni odnosi, odnosi s dijasporom, ostali vanjskopolitički odnosi)
 7. Obrazovanje, kultura, sport (OKS) (s podoblastima: obrazovanje, nauka, inovacije, kultura, sport)

Pored podjele na tematske oblasti, obećanja su kategorisana i prema nivou vlasti na koji se odnose (nivo vlasti koji je specifično naveden u programu partije u okviru datog obećanja ili, u slučaju da nije preciziran, nivo vlasti koji ima nadležnost za ispunjavanje takvog obećanja, ukoliko u njegovom radu učestvuje partija koja je dala obećanje).

Ocjenjivanje ispunjenosti obećanja

U ovoj kategoriji postoji spektar ocjena koje pokazuju da li i u kojoj mjeri postoji napredak u provođenju obećanja (tokom mandata) i da li je obećanje ispunjeno (na kraju mandata).

Tokom praćenja progresa u ispunjavanju obećanja ona se ocjenjuju na sljedeći način:

U kategoriji obećanja s niskom vjerovatnoćom ispunjavanja do kraja mandata nalaze se obećanja sa sljedećim ocjenama:

 • “neispunjeno” (ocjena se daje ukoliko ciljevi obećanja nisu ispunjeni u skladu s datim rokom)
 • “nije započeto” (ocjena se daje ako nije bilo aktivnosti koje bi dovele do realizacije ciljeva postavljenih obećanjem)
 • “zaustavljeno” (došlo je do stagnacije u radu na ostvarivanju ciljeva postavljenih obećanjem)
 • “prekršeno” (poduzimane su aktivnosti koje su dovele do rezultata suprotnih obećanom)
 • “neutemeljeno” (obećanje je nemoguće ispuniti u obliku u kojem je dato u izbornom programu ili je tako formulirano da je nemoguće ocijeniti njegovu ispunjenost)
 • “nekonkretno” (aktivnosti koje treba preduzeti da bi se ostvarilo obećanje nisu jasno navedene, pa je teško ili nemoguće odrediti na koji način će se postići najavljeni rezultat)

U kategoriji obećanja sa srednjom vjerovatnoćom ispunjavanja do kraja mandata nalaze se obećanja sa sljedećim ocjenama:

 • “započeto” (ostvareni su preduslovi za dalji rad na obećanju, ali veći dio obećanog nije urađen)

U kategoriji obećanja s visokom vjerovatnoćom ispunjavanja do kraja mandata nalaze se obećanja sa sljedećim ocjenama:

 • “u progresu” (ocjena se daje ako je postignut značajniji napredak u realizaciji ciljeva postavljenih obećanjem)
 • “ispunjeno” (ako su ostvareni ciljevi koji su postavljeni obećanjem)
 • “ispunjeno sa zakašnjenjem” (ukoliko je dato obećanje ispunjeno bez obzira na prekršenu vremensku odrednicu).

U finalnom izvještaju o ispunjenosti obećanja u proteklom mandatu ona se ocjenjuju na sljedeći način:

U kategoriji neispunjenih obećanja nalaze se obećanja sa sljedećim ocjenama:

 • “neispunjeno” (ocjena se daje ukoliko ciljevi obećanja nisu ispunjeni)
 • “ispunjeno manjim dijelom” (obećanje je ispunjeno u mjeri koja je zanemariva za njegove ciljeve)
 • “prekršeno” i “neutemeljeno” (vidjeti gore).

U kategoriji djelimično ispunjenih obećanja nalaze se obećanja čiji su ciljevi djelimično ostvareni u proteklom mandatu.

U kategoriji ispunjenih obećanja nalaze se obećanja sa sljedećim ocjenama:

 • “ispunjeno” (ako su ostvareni ciljevi koji su postavljeni obećanjem)
 • “ispunjeno sa zakašnjenjem” (ukoliko je dato obećanje ispunjeno, bez obzira na prekršenu vremensku odrednicu)
 • “ispunjeno većim dijelom” (ako su ciljevi koji su postavljeni obećanjem ostvareni u značajnoj mjeri ili ako su sve poduzimane aktivnosti bile u skladu s postavljenim ciljem, čak i ako on nije potpuno ostvaren).

Svako obećanje predstavljeno je na sajtu Istinomjer.ba, uz podatke o tome koja ga je partija dala u svom izbornom programu, u kojoj se tematskoj oblasti nalazi te uz ocjenu progresa ispunjenosti i detaljno obrazloženje ocjene. Obrazloženje sadrži podatke o tome koje su aktivnosti preduzimane na ispunjavanju obećanja i koji su rezultati postignuti do tog trenutka.

Prilikom ocjenjivanja obećanja koriste se sljedeće kategorije izvora:

Zvanični izvori (zapisnici sa sjednica parlamenata i vlada, nacrti, prijedlozi i usvojeni zakonski, strateški i drugi zvanični akti, podaci dobijeni od nadležnih institucija po upitima ili zahtjevima za pristup informacijama, obavještenja i saopštenja o radu organa vlasti i javnih institucija, statistički podaci i druge relevantne informacije javnih institucija, javni budžeti); medijski izvori (izvještaji o radu organa vlasti); istraživanja i podaci organizacija civilnog društva, kao i izvještaji i istraživanja međunarodnih tijela i organizacija (s kredibilitetom i ekspertizom u specifičnim oblastima istraživanja).

Svi su izvori jasno navedeni (uključujući linkove na sadržaje koji se nalaze online) u obrazloženjima ocjena svakog obećanja. Pored pojedinačnih obećanja s ocjenama i obrazloženjima, Istinomjer objavljuje i izvještaje s pregledom statistike ispunjenosti predizbornih obećanja, uključujući rezultate po oblastima, strankama te nivoima vlasti. Ukupan rezultat u ispunjavanju obećanja stranaka koje čine koaliciju na određenom nivou vlasti tretira se kao ukupna ispunjenost obećanja na tom nivou vlasti i prikazuje se u finalnim izvještajima.

Odabir i ocjenjivanje istinitosti izjava

Istinomjer odlučuje o izjavama koje će ocijeniti i temama koje će obrađivati prvenstveno na osnovu kriterija javnog interesa (da li je tema relevantna, aktuelna i postoji li interes čitatelja/ki za temu). Svaka tema mora biti prihvaćena od strane uredničkog kolegija, a minimalno od strane bar jedne osobe koja vrši uredničku funkciju. Nakon što se provede istraživanje i prikupe činjenice o temi koja se obrađuje, svaka analiza mora biti pregledana od strane bar jedne osobe koja vrši uredničku funkciju. Članak/analiza se publikuje tek nakon odobrenja glavnog urednika i/ili zamjenika/ce glavnog urednika, koji vrše kontrolu kvalitete cijelog procesa. Urednički kolegij snosi punu odgovornost za finalnu verziju sadržaja koji je objavljen na web stranici Istinomjer.ba i snosi odgovornost za sve eventualne propuste.

Transparentno isticanje izvora i argumenata

Svi Istinomjerovi članci sadrže hiperlinkove na materijale koji predstavljaju izvor podataka korišten za ocjenu određene izjave ili obećanja. Na taj način čitatelji/ke sami/e mogu provjeriti iznesene činjenice, utvrditi njihovu tačnost te sami provesti, to jest ponoviti istraživački proces.

Izvori se uvijek koriste u skladu sa dobrom praksom koja nalaže da se u analizama predoče sve relevantne činjenice na osnovu kojih je donesen zaključak i ocijenjena tačnost ili dosljednost izjave, te ispunjenost obećanja. U svakoj analizi se stoga koriste svi izvori koji su neophodni i/ili dovoljni za potkrijepljivanje date ocjene. Ovisno o kompleknosti teme, u svakoj analizi se navodi minimalno jedan izvor koji neosporno dokazuje (ne)istinitost tvrdnje, a kada je potrebno navodi se više izvora, koliko god je neophodno za dokazivanje. Istinomjer objavljuje sve izvore koje koristi za svoje članke i analize osim u slučajevima kada bi objava dovela izvor u siguronosni rizik. U tom slučaju se izvoru pruža anonimnost, uz jasnu napomenu o razlozima za takvu odluku, te uz obaveznu dodatnu provjeru informacija iz barem dva neovisna izvora koja potvrđuju dobijenu informaciju. Korištenje anonimnih izvora nije uobičajena praksa Istinomjera i o njoj iznimno odlučuje urednički kolegij.

Istraživači/ce našeg tima prikupljaju informacije o sljedećem: izvještajima sa sjednica vlada i parlamenata, izvještajima o radu nadležnih ministarstava i njihovih ministara/rica, izvještajima o radu i aktivnostima različitih organa uprave i upravnih organizacija, zakonima i propisima koji se predlažu, o kojima se raspravlja i odlučuje u parlamentima, strategijama i planovima koje usvajaju vlade, medijskim izvještajima o aktivnostima vlada i parlamenata, izvještajima drugih organizacija civilnog društva ili međunarodnih organizacija (watchdogs, think-tankova, međunarodnih tijela koja istražuju i prate različite procese i parametre u BiH itd.), statističkim podacima o Bosni i Hercegovini, javnim budžetima i njihovom izvršenju.

Navedeni kontinuirani proces prikupljanja podataka za sve nivoe vlasti pomaže nam da pratimo napredak (ili stagnaciju) različitih procesa u zemlji, a ujedno omogućava brzu i učinkovitu procjenu ispunjenosti ili tačnosti određene izjave ili obećanja.

Osim u slučajevima kada su istinitost, dosljednost ili ispunjenost izjave ili obećanja koje provjeravamo i ocjenjujemo neupitni, pokušat ćemo kontaktirati osobu ili instituciju čiju izjavu ocjenjujemo.

Odnos prema izvorima informacija (anonimni izvori, maloljetnici)

Vodeći se Kodeksom za štampu i online medije u BiH, koje je izdalo Vijeće za štampu BiH, i Kodeksom časti BH novinara, Istinomjer poštuje preporuke u vezi s anonimnim izvorima i zaštitom maloljetnih osoba.

 • Novinari/ke će izbjegavati objavljivanje informacija iz anonimnih izvora čiju relevantnost javnost ne može ocijeniti, osim u slučajevima izvještavanja o temama koje su u interesu javnosti, a za koje se nije moguće pozvati na otvorene i identifikovane izvore informacija.
 • U slučaju da izvor zahtijeva anonimnost, Istinomjer je dužan da poštuje taj zahtjev.
 • U slučaju da se koristi anonimni izvor, Istinomjer će preduzeti sve potrebne radnje kako bi se identitet izvora zaštitio.
 • Kada su u pitanju maloljetne osobe, u postupanju s djecom i maloljetnicima novinari/istraživači i urednici dužni su da budu krajnje obazrivi, poštujući dobre običaje i Konvenciju o pravima djeteta i polazeći od najboljeg interesa djeteta.
 • Istinomjer neće intervjuisati ni fotografisati dijete do 15 godina o pitanjima njegovog života ili života druge djece bez prisustva i saglasnosti roditelja ili drugog odraslog odgovornog za dijete.
 • Novinar/istraživač i urednici dužni su osigurati da maloljetna osoba ne bude ugrožena ili izložena riziku zbog objavljivanja imena, fotografije ili snimka s njegovim likom ili prepoznatljivom okolinom.

Pravo na odgovor

U slučajevima kada izjava političkog aktera/ke, političke partije, institucije ili nekog drugog subjekta nije posve jasna i postoji dilema oko interpretacije same izjave, Istinomjer će pisanim putem kontaktirati subjekta izjave molbom za pojašnjenje izjave. Ukoliko ne zaprimimo odgovor, nećemo pristupiti pisanju teme. U slučajevima kada zaprimimo pojašnjenje izjave, urednički kolegij će, u skladu s metodologijom, odlučiti da li će se tema obrađivati.

Ispravka netačnih navoda

Istinomjer poziva sve aktere/ke i institucije koji su predmet naših ocjena i čije se tvrdnje i data obećanja provjeravaju i ocjenjuju da ospore date ocjene ukoliko smatraju da ne odgovaraju činjenicama te da pruže dodatna pojašnjenja i dokaze za načinjenu grešku s naše strane. Također, sami/e građani/ke putem društvenih mreža, e-maila, ali i forme “Pitaj Istinomjer” na našoj internet-stranici, mogu tražiti ispravke sadržaja. Kontaktirati nas možete putem zvanične e-mail adrese [email protected]

Ukoliko se nakon iznošenja novih činjenica i naše provjere utvrdi da je Istinomjer pogrešno ocijenio izjavu ili obećanje i zasnovao ocjenu na pogrešnim informacijama, grešku će javno priznati i ispraviti je. To podrazumijeva rok od jednog radnog dana ukoliko nije potrebna dodatna provjera informacija, koja može potrajati duže.

Greške se ispravljaju na sljedeći način:

 • u originalnoj analizi ispravlja se sporni dio i/ili ocjena,
 • u tekst analize dodaje se istaknuta napomena o tome da je analiza naknadno mijenjana,
 • napomena sadrži jasne navode o tome šta je u analizi promijenjeno i na osnovu kojih novih informacija, kao i datum kada je promjena nastala,
 • originalna verzija teksta u kojem je postojala greška arhivira se, a link arhiviranog teksta dodaje se u napomenu,
 • ukoliko je ispravka teksta dovela do promjene ocjene usljed sticanja novih informacija ili su u tekst ubačene dodatne informacije ili pojašnjenja, dijeli se putem istih kanala kao i prvobitna verzija teksta, uz naznaku da je vršena ispravka,
 • ukoliko akter/ka izričito zahtijeva da se demantij ocjene objavi u izvornom obliku, on će se, pored toga što će biti uvršten u ispravljenu verziju teksta, objaviti i zasebno na našoj stranici te podijeliti putem društvenih mreža,
 • ukoliko je u toku promocija na društvenim mrežama sadržaja koji se ispravlja, ta će promocija biti obustavljena,
 • ispravke slovnih, stilskih i grešaka u tekstu koje ne mijenjaju suštinu napisanog ne naznačuju se posebno.

Sve ispravke i dopune tekstova od 2022. godine moguće je pogledati na sljedećem linku.

Dosljednom politikom ispravki Istinomjer želi podsticati odgovornost u političkom i javnom diskursu i djelovanju, a građanima/kama uvijek pružati istinite i tačne podatke.

Istinomjer je verifikovani potpisnik Kodeksa Međunarodne mreže za provjeru činjenica (IFCN) i u svom se radu pridržava odredbi ovog kodeksa. Ukoliko smatrate da je Istinomjer svojim radom prekršio ovaj kodeks, možete uputiti žalbu IFCN-u na ovom linku.

Od septembra 2023. godine Istinomjer je verifikovani korisnik Europske mreže organizacija za provjeru činjenica (EFCSN), te se u svom radu pridržavamo i Europskog kodeksa standarda za nezavisne organizacije za provjeru činjenica.

Pitajte Istinomjer!