Započeto

Podrška programima prekvalifikacije nezaposlenog kadra

Partije: NiP | Oblasti: Socijalna politika

Podrška programima prekvalifikacije nezaposlenog kadra, kako bi se ublažio utjecaj odljeva radne snage u pojedinim privrednim sektorima.

Izvor: Izborni program Narod i pravda

Federalni zavod za zapošljavanje u saradnji sa kantonalnim službama za zapošljavanje realizirat će program „Obuka za tržište rada 2023“, čiji je cilj uključiti 500 nezaposlenih osoba prijavljenih na evidenciju nezaposlenih u Federaciji BiH u programe obuke kod poslodavaca, a kako bi stekli dodatna znanja i vještine i povećali svoju zapošljivost. Javni poziv za učešće u Programu “Obuka za tržište rada 2023” otvoren je od 13.6.2023. godine do utroška sredstava, a najdalje do 15.11.2023. godine.

Pored toga, Federalni zavod za zapošljavanje provodi i Program sufinansiranja zajedničkih projekata sa drugim organizacijama i institucijama 2023, koji je sačinjen u okviru trogodišnjeg plana rada Federalnog zavoda za zapošljavanje 2023-2025. Za realizaciju Programa predviđena su sredstva u iznosu od 8.000.000 KM u skladu sa Financijskim planom za 2023. i procjenom za 2024. i 2025. godinu. Program se realizira s ciljem kreiranja partnerstava i provođenja projekata u vezi sa trzištem rada, zapošljavanjem i obukom, stručnim osposobljavanjem i usavršavanjem, obrazovanjem odraslih, cjeloživotnog učenja, karijerne orjentacije, programa volontiranja, organizovanja konferencija, sajmova i drugih događaja.

U maju 2023. godine ministar Delić najavio je reformu Federalnog zavoda za zapošljavanje i službi za zapošljavanje u segmentu posredovanja u zapošljavanju kao mjeru koja će unaprijediti zapošljavanje i omogućiti kvalitetnije vođenje evidencije nezaposlenih. Prvi korak u tom pravcu učinjen je pripremom Prednacrta zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba, koji je pripremilo Federalno resorno ministarstvo.

“Kao jedan od načina koji doprinose kvalitetnijim modelima u zapošljavaju i smanjenju nezaposlenosti vidimo reformu u oblasti posredovanja u zapošljavanju kroz odvajanje aktivnih od pasivnih tražilaca zaposlenja. Ovim izmjenama Zakona stvaramo pretpostavke da se to omogući i da se vode posebne evidencije aktivnih i pasivnih tražilaca posla u kantonalnim službama i Federalnom Zavodu za zapošljavanje. To je naš prvi korak u reformi tromog sistema koji je trenutno sve drugo samo ne posrednik u zapošljavanju”, Adnan Delić, federalni ministar rada i socijalne politike 

Novi zakon o posredovanju u zapošljavanju podrazumijevat će aktivnu saradnju Zavoda i službi sa predstavnicima udruženja poslodavaca koji traže radnike, kao i saradnju sa obrazovnim institucijama s ciljem kreiranja programa doeduakacija, prekvalifikacija i programa za zapošljavanje koji su neophodni na današnjem tržištu. Predviđeno je povećanje iznosa naknade u slučaju prestanka radnog odnosa na 60 posto iznosa prosječne neto plaće, data je nova definicija nezaposlene osobe, a shodno tome i striktna pravila koja će omogućiti jasniju sliku stvarne nezaposlenosti, odnosno nezaposlenih koji traže posao i nezaposlenih koji se na evidenciji vode zbog zdravstvenog osiguranja. Ostavljena je i mogućnost stimulacije onim poslodavcima koji doprinose smanjenju nezaposlenosti kroz aktivne mjere zapošljavanja, a sve usluge posredovanja u zapošljavanju, bilo putem službi za zapošljavanje, bilo putem privatnih agencija za posredovanje su besplatne, dok će kantonalne službe, s ciljem praćenja i blagovremenog ažuriranja podataka, svoje evidencije slati Federalnom zavodu za zapošljavanje. Nezaposlena osoba u Federaciji bit će vidljivija potencijalnim poslodavcima koji traže radnike, a posredovanje u zapošljavanju bit će svrsishodnije i učinkovitije.

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike saopćilo je 5.7.2023. godine da je spremilo prijedlog  sedmogodišnje strategije zapošljavanja u Federaciji BiH, te da je taj dokument upućen na mišljenje nadležnim institucijama.

Strategija zapošljavanja sastoji se iz tri dijela. U prvom dijelu analizirana je situacija na tržištu rada u FBiH, u drugom su utvrđene politike usmjerene na saniranje izazova u sferi zapošljavanja, dok su u posljednjem dijelu predstavljeni operativni aspekti koji se odnose na provedbu politike zapošljavanja.

“Imajući u vidu opće stanje na tržištu rada i u oblasti zapošljavanja pripremili smo strategiju zapošljavanja u FBiH za period 2023 – 2030, koja kroz četiri strateška cilja nastoji doprinijeti povećanju lične zaposlenosti, razvijanju i unaprjeđenju usklađenosti vještina sa zahtjevima tržišta rada, promociji kapaciteta preduzeća u privatnom sektoru za otvaranje formalnih radnih mjesta, osiguranju uključivanja na tržište rada teško zapošljivih kategorija kroz efektivnije aktivne politike tržišta rada, te osnaživanju upravljanja tržištem rada i povećanju kapaciteta za provođenje politika”, Adnan Delić federalni ministar rada i socijalne politike.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!