Započeto

Približavanje prava osoba s invaliditetom

Partije: Naša stranka | Oblasti: Socijalna politika

Pokrenuti približavanje prava osoba s invaliditetom koji su svoj invaliditet stekli uzrocima rata i onih koji nisu.

Obrazloženje

Tokom prve godine mandata 2022-2026, Vlada FBiH provodila je određene aktivnosti na realizaciji datog obećanja.

Izvor: Izborni program Naša stranka

Tokom prve godine mandata Vlade FBiH provodile su se aktivnosti na približavanju prava osoba sa inavliditetom kroz upućivanje u parlamentarnu proceduru Prijedlog zakona o jedinstvenim načelima i okviru materijalne podrške osoba sa invaliditetom, usvajanje zakona o zaštiti civilnih žrtava rata te pokretanju izrade Strategije za unapređenje prava i položaja osoba s invaliditetom u Federaciji Bosne i Hercegovine.


Nacrt zakona o jedinstvenim načelima i okviru materijalne podrške lica sa invaliditetom ušao je u parlamentarnu proceduru za vrijeme prethodnog saziva Vlade FBiH. Nakon usvajanja nacrta u Predstavničkom domu, a nekoliko dana kasnije i u Domu naroda, u martu 2023. godine, zakon je upućen u javnu raspravu koja je trajala do sredine jula 2023. godine.

Vlada Federacije BiH je u martu 2024. godine na prijedlog Federalnog ministarstva rada i socijalne politike utvrdila Prijedlog zakona o jedinstvenim načelima i okviru materijalne podrške osoba sa invaliditetom u Federaciji BiH, te ga uputila u dalju parlamentarnu proceduru

Ovim zakonom uređuju se osnovni principi zaštite osoba sa invaliditetom, te definicije osobe sa invaliditetom i invaliditeta, kao i jedinstvena načela i institucionalni model za ocjenu stepena invaliditeta. 

Zakonom se uređuje i materijalna podrška osoba sa invaliditetom – osnovna prava, obim i uslovi pod kojima se ostvaruju, osnovica za ta prava, te finansiranje i svrha isplate novčanih naknada za priznata prava, kao i postupak za ostvarivanje osnovnih prava. Također, uređuje se verifikacija zakonitosti korištenja ostvarenih prava, nadzor nad primjenom zakona i druga pitanja od značaja za ostvarivanje osnovnih prava osoba sa invaliditetom na području Federacije BiH.


Vlada FBiH je na 5. redovnoj sjednici održanoj 14.6.2023. godine razmatrala Prijedlog zakona o zaštiti civilnih žrtava rata u Federaciji BiH koji je u formi nacrta usvojen 2.6.2022. godine

Na 6. redovnoj sjednici održanoj 21.6.2023. godine na prijedlog Federalnog ministarstva rada i socijalne politike Vlada FBiH utvrdila je Prijedlog zakona o civilnim žrtvama rata u FBiH, koji je usvojen na 4. redovnoj sjednici Predstavničkog doma FBiH održanoj 25.7.2023. godine

Dom naroda FBiH je 31.7.2023. godine usvojio navedeni prijedlog, koji je stupio na snagu osam dana od objave u Službenim novinama, a prema amandmanu koji je predložila Vlada FBiH, primjenjivat će se od 1. januara 2024. godine.

Kako predlagač navodi, ovim zakonom utvrđuju se osnovni principi zaštite civilnih žrtava rata, pojam i status civilne žrtve rata, vrste prava, obim i uslovi pod kojima se ostvaruju ta prava, svrha isplate novčanih naknada za priznata prava te postupak ostvarivanja i način finansiranja, kao i druga pitanja od značaja za zaštitu civilnih žrtava rata na području Federacije BiH. 

Obim prava civilnim žrtvama rata proširen je te su postojećim pravima dodana i prava na zdravstvenu zaštitu, prednost prilikom korištenja zdravstvenih usluga, pomoć u banjsko-klimatskom liječenju i medicinskoj rehabilitaciji, pokrivanju troškova sahrane te osiguranje povoljnijih uslova školovanja za dijete rođeno iz čina ratnog silovanja – dijete posebne kategorije civilnih žrtava rata do 35. godine.


Na prijedlog Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, Vlada Federacije BiH donijela je u novembru 2023. godine Odluku o izradi Strategije za unapređenje prava i položaja osoba s invaliditetom u Federaciji Bosne i Hercegovine 2022-2027. godine. 

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike pustilo je u javnu raspravu 8.3.2024. godine Stratešku platformu Startegije za unaprjeđenje prava i položaja osoba s invaliditetom u Federaciji BiH za novo strateško razdoblje. Javna rasprava bila je otvorena 30 dana.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!