Analize

Protekli mandat kantonalne vlasti u Sarajevu obilježen smjenama

Rad Vlade KS tokom proteklog mandata obilježile su rekonstrukcije vlasti, pa je tako posljednja kantonalna Vlada, predvođena Edinom Fortom, bila treća kantonalna Vlada koja je uspostavljena nakon Opštih izbora 2018. godine.

Istinomjer je u proteklom periodu pratio realizaciju ukupno 400 mjera iz dokumenta pod nazivom “Principi i mjere djelovanja Vlade Kantona Sarajevo 2021–2022”, koji su usaglasile članice vladajuće koalicije i koji je predstavljen kroz ekspoze premijera Edina Forte u Skupštini KS. Mjere koje su predviđene spomenutim dokumentom podijeljene su u prioritetne, kratkoročne, srednjoročne i dugoročne.

Rezultate monitoringa pogledajte na ovom LINKU

Vlada Kantona Sarajevo imenovana 5. januara 2021. godine treća je kantonalna Vlada nakon Opštih izbora 2018. godine. Formirana je na osnovu sporazuma kojeg su potpisali Socijaldemokratska partija BiH (SDP BiH), Narod i Pravda (NiP), Naša stranka (NS), sada već bivša Nezavisna bosanskohercegovačka lista (NBL) te samostalni zastupnici i zastupnice u Skupštini KS. Tokom prvih 100 dana rada Vlade koaliciju na ovom nivou vlasti napustio je NBL. Za premijera KS imenovan je Edin Forto, koji je ovu funkciju obnašao i u vrijeme kada su u radu kantonalne Vlade učestvovale partije koje su činile tzv. šestorku, od decembra 2018. godine do januara 2020. Rezultate rada te vlade, koje je objavio Istinomjer, pogledajte na LINKU.

U međuvremenu je, tokom 2020. godine, kantonalnu Vladu predvodio Mario Nenadić, kojeg je za premijera imenovala skupštinska većina koju su činili Stranka demokratske akcije (SDA), Demokratska fronta (DF) i Savez za bolju budućnost (SBB). Rezultate monitoringa mjera iz ekspozea tadašnjeg premijera pogledajte OVDJE.

Od 400 mjera u potpunosti su realizovane 43 (10,7%), dok je većim dijelom realizovano 58 (14,5%) predviđenih mjera. Kantonalna Vlada djelimično je realizovala još 92 (23%) mjere, a njih 70 (17,5%) provedeno je tek manjim dijelom. Ukupno 134 mjere koje su navedene u principima djelovanja ostale su neispunjene. Još dvije mjere ocijenjene su kao neutemeljene, a jedna kao prekršena.

Prema broju predviđenih mjera, u dokumentu prednjače oblasti ekonomije (145) i obrazovanja (77), dok su 64 mjere iz oblasti socijalne politike. Po 41 mjera predviđena je u oblastima državnog uređenja i pravne države, a njih 33 u oblasti zdravstva. Najviše mjera koje su realizovane u potpunosti nalazi se u oblasti ekonomije (18), a najmanje u oblastima državnog uređenja (4) i pravne države (4).

Ilustracija: Istinomjer

Najviše mjera u oblasti ekonomije

Među 18 realizovanih mjera iz oblasti ekonomije su izmjene Zakona o šumama KS, Zakona o cestama KS i Zakona o javnom prevozu, uspostava Centra za kontrolu zraka, izmjene Zakona o koncesijama te podrška privrednicima kroz nekoliko programa.

Još 19 mjera u oblasti ekonomije realizovano je većim dijelom, a među njima su provođenje novih programa zapošljavanja, nabavka novih trolejbusa i uvođenje novih linija autobuskog saobraćaja, rekonstrukcija i sanacija lokalnih cesta te rekonstrukcija tramvajske pruge u KS.

Među nerealizovanim mjerama u oblasti ekonomije mogu se izdvojiti neke, poput izgradnje južne longitudinale i nulte transverzale, izmjena zakona o turizmu, izrade “Studije budućnosti” KS, uvođenja jedinstvenog računa za komunalne usluge, uspostave nacionalnog parka na području Bjelašnica – Visočica – Treskavica – Kanjon Rakitnice i druga.

Mjera koja se odnosila na implementaciju preporuka i elemenata Studije o urbanim ventilacionim koridorima ocijenjena je kao prekršena, s obzirom na to da je ova studija prvo donesena, a potom i stavljena van snage.

Socijalna politika

Od ukupno 64 mjere u oblasti socijalne politike, osam njih realizovano je u potpunosti, dok je 13 realizovano većim dijelom. U slučaju 18 mjera nisu zabilježene aktivnosti na njihovoj realizaciji, 14 mjera realizovano je manjim dijelom, dok je njih 11 ocijenjeno kao djelimično ispunjeno. U spomenutoj oblasti realizovane su mjere kao što su Isključivo programsko finansiranje boračkih udruženja, Donošenje novog Zakona o socijalnoj zaštiti KS, Jednokratna pomoć za socijalno ugrožene porodilje u iznosu od 1.000 KM, Revizija Pravilnika za ostvarivanje prava na medicinsku rehabilitaciju i revizija registra istaknutih umjetnika i umjetnica, kao i mjere koje se odnose na uspostavu jedinstvene baze boračkih udruženja, povećanje džeparca korisnika i korisnica ustanova socijalne zaštite te povećanje socijalnih naknada Kantona Sarajevo.

Vrijedi spomenuti da je Skupština KS u septembru 2021. godine usvojila Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice s djecom, a tada je iz Vlade KS saopćeno da će svaka porodilja u Kantonu Sarajevo, zaposlena ili nezaposlena, primati iznos prosječne plate u Federaciji BiH, što prema procjenama, iznosi oko 1.000 KM. Među mjerama koje su dobile ocjenu ispunjeno većim dijelom izdvajaju se Transformacija rada Gerontološkog centra, Zdravstveno osiguranje svoj djeci do 18. godina, Programi pomoći dugoročno nezaposlenim osobama te mjere koje se odnose na pomoć boračkoj populaciji u pogledu dodatne edukacije, zapošljavanja i rješavanja stambenog pitanja.

Između ostalih, djelimično su realizovane mjere koje se odnose na zatvaranje poglavlja interno raseljenih osoba u Kantonu Sarajevo, transformaciju Doma Bjelave i uvođenje hraniteljskog dodatka, kao i obećanje Pokretanje preventivnih programa socijalne zaštite te Sufinansiranje zapošljavanja i samozapošljavanja djece bez roditeljskog staranja.

Od mjera iz ove oblasti koje su dobile ocjenu ispunjeno manjim dijelom mogu se izdvojiti Donošenje Zakona o Ekonomsko-socijalnom vijeću, Osnivanje fonda za mlade kao budžetske stavke ministarstva, Uvođenje samohranih roditelja kao posebne kategorije u Zakon o socijalnoj zaštiti KS, Pokretanje mreže dnevnih centara za osobe s teškoćama u razvoju i Uspostava novog prihvatilišta za beskućnike i beskućnice u KS.

Ilustracija: Istinomjer

Aktivnosti sprovođene na više od pola datih obećanja u oblasti državnog uređenja

U oblasti državnog uređenja, Vlada Kantona Sarajevo predvidjela je 41 mjeru, a tokom dvije godine mandata na osam su zabilježene značajne aktivnosti na njihovoj realizaciji, devet ih je djelimično ispunjeno, dok je ostatak ispunjen manjim dijelom ili je neispunjen.

Od četiri realizovane mjere vrijedi spomenuti donošenje Uredbe o dodjeli transfera neprofitnim organizacijama i pojedincima, kao i provođenje Uredbe o kontroli javnih nabavki. Kao rezultat toga, Vlada je kreirala Registar transfera putem kojeg je moguće pratiti dodjelu sredstava pojedincima i neprofitnim organizacijama, kao i Registar javnih nabavki, čime je uspostavljena veća kontrola kod ova dva procesa.

Većim dijelom realizovane su četiri mjere, a među njima su i one o nastavku započetih aktivnosti na uspostavi baza podataka, kao i na provođenju obaveza iz Partnerstva za otvorenu vladu i Strategije za borbu protiv korupcije u BiH.

Devet mjera ocijenjeno je kao djelimično ispunjeno, među kojima je i revizija zakonskog okvira za pokretanje javno-privatnog partnerstva. Na ispunjenu 18 mjera u ovoj oblasti nisu zabilježene aktivnosti.

Uspostava registara i prevencija korupcije među aktivnostima u oblasti pravne države

U oblasti pravne države Istinomjer je registrovao ukupno 41 obećanje, od kojih su u toku mandata Vlade Kantona Sarajevo njih četiri u potpunosti ispunjena, devet je ispunjeno većim dijelom, dok je 15 ocijenjeno kao djelimično ispunjeno. Na deset datih obećanja nisu zabilježene aktivnosti.

Ispunjeno je obećanje koje se tiče donošenja etičkog zakona o prevenciji korupcije. Naime, Zakon o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo usvojen je 29.8.2022. godine. Donošenjem tog zakona ispunjeno je i obećanje koje se odnosi na donošenje novih propisa i zakonskog normiranja u vezi sa zaštitom lica koja prijave korupciju koji tretira tu oblast.

Većim dijelom ispunjeno je devet obećanja, među kojima su ona koja se tiču ulaganja u bolju opremljenost policije, proširenja podataka u Registru zaposlenih u javnom sektoru u KS te implementacije Zakona o policijskim službenicima KS.

Revizija diploma u Kantonu Sarajevo jedno je od 16 obećanja koja su ispunjena djelimično, zajedno s stvaranjem uvjeta za potpunu realizaciju inkluzivne nastave kao i implementacijom Zakona o policijskim službenicima KS.

Od deset neispunjenih obećanja vrijedi spomenuti nerealizovanu izgradnju zgrade Uprave policije MUP-a KS, izostanak donošenja novog zakona o mirnim okupljanjima, kao i zakona o platama policijskih službenika i službenica.

Covid-19 u fokusu u oblasti zdravstva

U oblasti zdravstva Istinomjer je pratio realizaciju 33 mjere, od kojih je u potpunosti realizovano njih osam, dok su većim dijelom realizovane tri. Osam mjera u ovoj oblasti realizovano je samo djelimično.

Tokom prve godine mandata realizovane su mjere koje su se odnosile na borbu protiv pandemije Covid-19, pa je tako donesen rebalans finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja KS (ZZOKS), napravljena je revizija rada Kriznog štaba, kao i hitna uspostava drive-in punktova za testiranja. Uspostavom Covid pozivnog centa te pozivnog centra za psihološku pomoć realizovana je mjera koja se odnosila na unapređenje komunikacije s pacijentima.

Većim dijelom realizovana je i mjera o povećanju broja i obima preventivnih programa Zavoda za javno zdravstvo KS, dok su djelimično realizovane mjere među kojima je donošenje novog plana restrukturiranja zdravstvene djelatnosti i reorganizacije zdravstvenih ustanova, kao i zapošljavanje nedostajućeg zdravstvenog kadra.

Značajnije aktivnosti nisu sprovođene na realizaciji devet mjera, među kojima su i uspostava registara oboljelih, zdravstveno osiguranje za sve građane/ke KS te uspostavljanje kantonalnog hospisa za terminalno bolesne.

Novi zakon o visokom obrazovanju i besplatni udžbenici

Istinomjer je zabilježio 77 mjera u oblasti obrazovanja, od čega je šest realizovano u potpunosti, deset je ispunjeno većim dijelom, 14 djelimično ispunjeno, 18 ispunjeno manjim dijelom, dok je 29 ostalo neispunjeno.

Realizovane mjere odnose se na unapređenje propisa u vezi s finansiranjem projekata iz kulture i sporta, obukom direktora i nastavnog osoblja za sticanje kompetencija za rad u uvjetima nesigurnosti i neizvjesnosti, završetkom procesa registracije i formiranja galerije Collegium artisticum, formiranjem Instituta za preduniverzitetsko obrazovanje, kreiranjem liste nematerijalne kulturne baštine te donošenjem novog Zakona o visokom obrazovanju u KS.

Značajne aktivnosti zabilježene su i u kontekstu prilagođavanja škola i nastave uvjetima pandemije, stvaranja uslova za realizaciju inkluzivne nastave, koordinacijske i pregovaračke uloge KS za potrebe izgradnje kapaciteta sedam državnih institucija kulture, razvoja kapaciteta za predškolsko obrazovanje, nabavke informatičke opreme školama, stipendiranja doktorskih disertacija najboljim studentima i studenticama, uvođenja standarda za finansiranje za besplatne udžbenike te podrške projektima jačanja povezanosti djece i mladih s kulturnim ustanovama.

 

Mandat kantonalne vlasti u Sarajevu prije svega su obilježile rekonstrukcije vlasti u tri navrata, ali i činjenica da su stranke koje su formirale vlast ponudile jasan programski dokument. Međutim, polovina mjera koje su predviđene programskim dokumentom Vlade KS ostala je u kategoriji neispunjenih.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!