U progresu

Novi zakon o visokom obrazovanju i posebni zakon o UNSA

Partije: Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Oblasti: Obrazovanje

Razdvojiti Zakon o visokom obrazovanju i Zakon o UNSA donošenjem novog zakona o visokom obrazovanju i posebnog zakona o UNSA.

Obrazloženje

Početkom maja 2021. godine, Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo predstavilo je Prijedlog nacrta zakona o visokom obrazovanju KS-a.

Izvor: Ekspoze premijera Kantona Sarajevo Edina Forte

Nekoliko dana nakon imenovanja aktuelne Vlade Kantona Sarajevo, novoimenovana ministrica za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo Melika Husić-Mehmedović posjetila je Rektorat Univerziteta u Sarajevu gdje je sa rektorom i prorektorima, između ostalog, razgovarala i o izradi novog zakona o visokom obrazovanju, te naučno-istraživačkoj djelatnosti.

FOTO: Vlada Kantona Sarajevo

Prioritet novoosnovanog ministarstva i Vlade KS jeste i donošenje Zakona o visokom obrazovanju i Zakona o naučno-istraživačkoj djelatnosti. Komisija za izradu ovih zakona trebala bi biti potvrđena na narednoj sjednici Vlade i odmah će početi sa radom. U njen sastav predloženi su akademici,  profesori UNSA, kao i tri privatna univerziteta u Sarajevu, te predstavnici studenata, Privredne komore i Udruženja poslodavaca KS.

Saopćenje Vlade Kantona Sarajevo, 11. 1. 2021.


Mjesec kasnije, Husić-Mehmedović je, gostujući u programu BHRT-a, govorila o prioritetima rada novouspostavljenog ministarstva te je tom prilikom najavila i donošenje novog zakona o visokom obrazovanju do početka nove akademske godine. Istakla je kako je hitno potrebno donošenje novog zakona o visokom obrazovanju, te kako novi zakonski okvir podrazumijeva “ozbiljno denormiranje”, smatrajući kako trenutni zakon ima previše detalja. 

Dakle ponavljam, tempo je zaista izazovan. Mi planiramo sljedeću akademsku godinu početi po novom zakonu, što znači da ćemo upise vršiti po novom zakonu.

Melika Husić-Mehmedović, 10. 2. 2021.

Prema riječima ministrice Husić-Mehmedović, cilj je da novi zakon bude usklađen sa evropskim zakonima, a svi članovi radne grupe su dobili austrijski zakon koji će predstavljati model na kojem će se zasnivati novi zakon.

Prethodno je javnosti saopćeno da Kanton Sarajevo počinje sa izradom zakona o visokom obrazovanju  i zakona o naučno-istraživačkoj djelatnosti KS-a te je Vlada KS-a 14. 1. 2021. godine imenovala Komisiju za izradu teksta ova dva važna zakona, na prijedlog novoosnovanog Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade.

Rok za izradu teksta Zakona o visokom  obrazovanju je 60 dana. Zadatak Komisije je da  kroz tekst budućeg zakona cjelovito i sveobuhvatno priredi i pravno uredi pitanja obavljanja djelatnosti visokog obrazovanja na području Kantona Sarajevo, osnivanja, organizacije i rada visokoškolskih ustanova, kao i rukovođenja, finansiranja i upravljanja visokoškolskim ustanovama. Zakonom će biti regulisana i pitanja  obrazovne, naučnoistraživačke i umjetničke djelatnosti visokoškolskih ustanova, organizacije studija, prava i obaveza studenata, uslova za sticanje diploma i drugih javnih isprava, načina osiguranja kvaliteta u oblasti visokog obrazovanja, statusna pitanja akademskog osoblja. Po riječima resorne ministrice, prof.dr. Melike Husić-Mehmedović, cilj je dobiti moderan zakon koji može pratiti sve trenutne tokove i promjene u oblasti visokog obrazovanja u svijetu. Njegova implementacija  trebala bi početi od naredne akademske godine.

Saopćenje, Vlada KS-a, 14. 1. 2021.

U maju 2021. godine javnosti je saopćeno da je predsjednik Komisije za izradu zakona o visokom obrazovanju, akademik, prof. dr. Miloš Trifković, predao ministrici Husić-Mehmedović finalnu verziju Prednacrta zakona o visokom obrazovanju. 

Pred sobom imamo drugačiji zakon, zakon koji je fokusiran na visoko obrazovanje. Imamo zakon koji će se moći primjenjivati duži vremenski period, a po potrebi modificirati podzakonskim aktima. Zakon koji je potekao od akademske zajednice, koji je savremeniji i može nas dovesti na nivo kvaliteta visokog obrazovanja u evropskim zemljama.

Melika Husić-Mehmedović, 6. 5. 2021.


Ministrica je ovom prilikom istakla i kako je “u proces konsultativno uključen jedan od najvećih stručnjaka za oblast visokog obrazovanja na svijetu, dr. Achim Hopbach (nekadašnji predsjednik ENQA, AQA i CEEQA) koji je izrazio afirmativne stavove prema prijedlogu teksta i ponudio dodatna rješenje, kako bi Zakon bio adekvatno usaglašen sa EU standardima i normativima” te se raduje javnoj raspravi koja slijedi i koja je malo drugačije zamišljena, sa nizom tematskih diskusija, uključujući prvenstveno akademsku zajednicu i studente, a koja bi trebala trajati 30 dana nakon usvajanja nacrta zakona na Vladi, pa Skupštini KS-a.

Na kraju je naglašeno kako već od sutra kreću desetodnevne javne konsultacije, objava teksta zakona na službenoj web stranici Ministarstva. Poslije su planirani odgovori i kratka usaglašavanja, usvajanje teksta nacrta ovog dokumenta na Vladi KS, određivanje dužine javne rasprave, njeno interaktivno i direktno provođenje, te dvostepeno skupštinsko razmatranje i usvajanje. Zaključeno je kako bi se ovaj značajni dokument trebalo donijeti tokom ljeta.

Saopćenje, Vlada KS-a, 6. 5. 2021.

Iz nadležnog ministarstva saopćili su 7. 5. 2021. godine da se ovim zakonom utvrđuju sistem, djelatnost, vrste i principi visokog obrazovanja; opća pitanja u vezi s vrstama i ciklusima studija i diplomama koje se izdaju; položaj, organizacija i djelovanje visokoškolskih ustanova; strategija razvoja i finansiranje visokog obrazovanja; status, prava i obaveze studenata; status, prava i obaveze akademskog osoblja i drugih zaposlenih na visokoškolskim ustanovama; akademski integritet; Vijeće za visoko obrazovanje i nauku u Kantonu Sarajevo; obaveze i prava Kantona Sarajevo u visokom obrazovanju; nadzor organa Kantona Sarajevo nad radom visokoškolskih ustanova i druga pitanja od značaja za visoko obrazovanje u Kantonu Sarajevo. Prijedlog nacrta zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo dostupan je na ovom LINKU.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


Pitajte Istinomjer!