Analize

Na više od tri četvrtine datih obećanja u Gračanici vršene su aktivnosti u pravcu njihovog ispunjavanja

Kada se radi o predizbornim obećanjima koje je gradonačelnik Gračanice Nusret Helić u okviru Izbornog programa 2020–2024 SDP BiH Gračanica dao za Lokalne izbore 2020. godine, njih je ukupno bilo 72, od kojih je u potpunosti ispunjeno jedno, ocjenu “u progresu” dobilo je 25, ocjenu “započeto” njih 35, dok na 11 obećanja Istinomjer nije uspio zabilježiti aktivnosti na njihovoj realizaciji u protekle dvije godine.

Foto: Grad Gračanica

Ispunjeno obećanje bilo je ono koje se odnosilo na postavljanje klizališta u Gračanici gdje se radilo o stalnoj postavci, te je u Budžetu Grada Gračanica i za 2022. godinu Sportskom savezu na ime klizališta u gradu izdvojeno je 40.000 KM dok prihodi od pružanja javnih usluga građanima – klizalište iznose 6.000 KM.

Na 11 obećanja Istinomjer nije zabilježio aktivnosti na njihovoj realizaciji, pa su ona dobila ocjenu nije započeto.

Radi se o natkrivanju tribine nogometnog stadiona „Luke“, izgradnji diskoteke i kuglane, osnivanju fonda za izgradnju i adaptaciju stambenih prostora za mlade, izgradnji privredno sajamskog centra kao i velikog dječjeg igrališta i centara za najmlađe, natkrivanju i uređenju rukometnog igrališta, započinjanju projekta prečišćavanja otpadnih voda, smanjenju takse, rente i drugih parafiskalnih nameta, novoj LED rasvjeti, pravnoj sigurnosti i osvjetljenju svih kulturno-historijskih spomenika.

Najviše obećanja, njih 35, dobila su ocjenu započeto, a od takvih, na čijem su progresu u pravcu njihovog ispunjavanja zabilježene određene aktivnosti, izdvajamo kvalitetniji sistem zbrinjavanja pasa lutalica te okončanje projekta uređenja pijace u okviru kojeg su u Gradskoj upravi u Gračanici 30.3.2022. godine potpisani ugovori sa 23 korisnika Zelene pijace po povlaštenim uslovima.

U navedenu grupu obećanja polovinom mandata spadaju i veće novčane naknade porodiljama i redovna finansijska podrška za vantjelesnu oplodnju, zdravstveno osiguranje za sve građane, veća sredstva za narodnu kuhinju i humanitarne organizacije te veće subvencije za udžbenike i troškove prevoza učenika, pri čemu je u Budžetu Grada Gračanica za 2022. godinu, za transfer za prevoz učenika izdvojeno je 20 000 KM, za subvencije privatnim preduzećima na ime sufinansiranja troškova prevoza učenika 50 000 KM dok je za unapređenje uslova i rada Romske populacije (nabavka udžbenika) izdvojeno 10 000 KM.

Ovom prilikom, pored pomenutih, Istinomjer je zabilježio određene aktivnosti na ispunjavanju obećanja kao što su subvencije troškova vode i troškova odvoza otpada, bolji sistem civilne zaštite i vatrogastva te više od 700.000 KM izdvajanja za pomoć najugroženijim kategorijama.

U vezi aktivnosti na ispunjavanju obećanja subvencije troškova vode i odvoza otpada, podsjećamo da su u Odluci o Budžetu Grada Gračanica za 2022. godinu izdvojena sredstva za subvencije za vodu i odvoz smeća u visini od 50 000 KM, te za sufinansiranje izgradnje pretovarne stanice i deponije u iznosu od 300.000 KM.

S ciljem unaprjeđenja sistema civilne zaštite i vatrogastva, 26.9.2022. godine upriličena je primopredaja cisterne za potrebe službi zaštite i spašavanja na području ovog grada, pri čemu je naglašeno da će cisterna služiti potrebama Službe za komunalne poslove, za zaštitu od požara, kao i za snabdijevanja stanovništva pitkom vodom.

Govoreći u kontekstu izdvajanja za pomoć najugroženijim kategorijama, u Budžetu Grada Gračanica za 2022. godinu, za Udruženje penzionera izdvojeno je 65.000 KM, za osiguranje za osoba koje se nalaze u statusu socijalne potrebe a nisu osigurane po drugom osnovu 14.000 KM, za Centar za socijalni rad 304.000 KM , Centar za socijalni rad-za jednokratne pomoći 35.000, za vojne invalide, porodice poginulih boraca i zlatne ljiljane 4000 KM, organizaciju RVI 12.000 KM, Organizaciju porodica šehida 12 000 KM, učesnike NOR-a 4000 KM te Organizacija demobilisanih boraca 18 000 KM.

Pored tog pod stavkom Primljeni grantovi od kantona (refundacije, boračka populacija – pomoći) nalazi se 270 000 KM, a za za pomoć boračkim populacijama (BiZ)-sredstva od Ministarstva za boračka pitanja 160.000 KM.

Od 25 obećanja na kojim je Istinomjer u toku prve dvije godine mandata Gradske uprave Gračanice zabilježio značajne aktivnosti u cilju njihove realizacije, te su ista dobila ocjenu u progresu, izdvajamo između ostalih finansijsku podršku učeničkom poduzetništvu u okviru kojeg je u 2022. godini realizovano 9 projekata i 2 mikrobiznisa, kao i bolje uslove u školama gdje je u oktobru 2022. godine u Tehnološko-robotskom centru Mješovite srednje škole u Gračanici u toku bilo opremanje prostorija sa Kabinetom za robotiku.

Podrška stambenom zbrinjavanju socijalno ugroženih boraca i roma te nastavak obnove i uređenja fasade na zgradi Konak također su dobili istu ocjenu gdje je za utopljavanje zgrade Konak izdvojeno 80 000 KM iz Budžeta Grada Gračanica za 2022. godinu.

Značajne aktivnosti zabilježene su i na asfaltiranju preostalih ulica u gradu i puteva u MZ, izgradnju kanalizacionih sistema u mjesnim zajednicama po planu prioriteta kao i rješavanje odvoza i deponovanja smeća kroz regionalnu deponiju.

Kada se radi odvozu i deponovanju smeća kroz regionalnu deponiju, te početku procesa zatvaranja i saniranja sadašnjih deponija, krajem aprila 2022. godine rečeno je da bi Regionalna deponija “Eko-sep”, koja se gradi na dijelu bivšeg površinskog kopa uglja u mjestu Višća kod Živinica, trebala bi biti izgrađena do kraja 2022. godine. Sredstva za izgradnju osigurana su s 10 miliona maraka kredita Evropske banke dok je 5 miliona granta osigurala Evropska banka s partnerima, a Gračanica, Srebrenik i Gradačac žele se priključiti projektu i sanirati postojeće deponije koje uzrokuju ekološke probleme.

Kako je tom prilikom rečeno, gradske vlasti Gračanice imaju pripremljen projekat prema kojem je je potrebno investirati 7 miliona maraka za sanaciju i zatvaranje postojeće deponija smeća za područje Gračanice, formirane prije 48 godina.

Na kraju druge godine mandata gradonačelnika Gračanice Nusreta Helića, na više od tri četvrtine obećanja gradska administracija vršila je određene ili značajnije aktivnosti u pravcu njihovog ispunjavanja. Uzevši to obzir, u ovom momentu nisku vjerovatnoću da će biti ispunjeno ima 15% obećanja, dok veliku i srednju vjerovatnoću ima 36, odnosno 49% obećanja.

(Istinomjer.ba)

 

Pitajte Istinomjer!