U progresu

Bolji sistem civilne zaštite i vatrogastva

Opštine: Gračanica

Bolji sistem civilne zaštite i vatrogastva, videonadzor, sistem javnog reda i mira, kvalitetniji sistem zbrinjavanja pasa lutalica. Kako do cilja: stručnom timu na čelu sa savjetnikom za sigurnost glavni posao i zadatak jesu nuditi mjere, planove i projekte u cilju ispunjenja garancija (sredstva: budžeti, fondovi, Evropska unija, poduzetnici).

Obrazloženje

Tokom prve dvije godine mandata zabilježene su određene aktivnosti kada je u pitanju realizacija datog obećanja.

Izvor: Izborni program 2020-2024, SDP BiH Gračanica

U Gračanici je 26.9.2022. godine upriličena primopredaja cisterne za potrebe službi zaštite i spašavanja na području ovog grada. Cisterna će služiti potrebama Službe za komunalne poslove, za zaštitu od požara, kao i za snabdijevanje stanovništva pitkom vodom.

Foto: Grad Gračanica

Odlukom o izmjenama i dopunama Budžeta Grada Gračanica za 2023. godinu planiran je nastavak radova na dograđenom skladištu Civilne zaštite i garaže za vatrogasna vozila i opremu u iznosu od 20.000 KM. Na ime izdataka za održavanje prostorija CZ i vatrogasnog doma, što uključuje krečenje i tekuće održavanje, planirana su sredstva u iznosu do 5.000 KM.

Kada je riječ o opremi za CZ u budžetu je naveden iznos od 10.000 KM na ime budžetskih kreditnih sredstava, 60.000 KM iz grantova i donacija, sredstva CZ-a u iznosu od 147.898 KM, a sve zajedno čini ukupni budžet od 217.898 KM za ove namjene. U stavci koja se odnosi na nabavku vatrogasne opreme nisu planirana sredstva za ove namjene.

Kada je riječ o izdacima za finansiranje neplaniranih troškova u provođenju mjera zaštite i spašavanja, budžetom je planirano 47.973 KM, a koja predstavljaju sredstva CZ-a.

Iz Grada Gračanica su krajem 2023. godine za Istinomjer rekli da je Grad Gračanica donio sve planske dokumente iz svoje nadležnosti: Procjena ugroženosti od prirodnih i drugih nesreća i požara, Plan zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća, Plan zaštite od požara, Program razvoja zaštite i spašavanja za period 2023-2027, Odluku o organizovanju i funkcionisanju zaštite i spašavanja na području općine Gračanica i Pravilnik o zaštiti od požara. Kako u svom odgovoru navode, zakonska je obaveza redovno ažuriranje ovih dokumenata u skladu sa promjenama koje mogu uticati na funkcionisanje sistema zaštite i spašavanja na području koje pokriva gradska uprava.

Izvršeno je ažuriranje službi zaštite i spašavanja koje su formirane u JZU Dom zdravlja Gračanica, JP Veterinarska stanica Gračanica, JP „Komus” Gračanica i JP „ Vodovod i kanalizacija” Gračanica.

Tokom 2023. godine Operativni centar civilne zaštite je do kraja novembra izvršio 11 provjera ispravnosti sistema za javno uzbunjivanje na području Grada Gračanica, svakog prvog u mjesecu u 12  sati.

Unaprijeđen je sistem Ranog upozorenja na opasnosti od prirodnih i drugih nesreća na području grada Gračanica, tako da su instalirane i stavljene u funkciju tri nove elektronske sirene – Sistem za obavještavanje i uzbunjivanje VEKTRA na lokacijama: Straževac-Hurije, Sportska dvorana „Luke“ i Dom kulture MZ Donja Orahovica. Vrijednost ove nabavke iznosi cca. 120.000 KM, a finansiran je od strane Kantonalne uprave civilne zaštite Tuzla, Grada Gračanica i JP „ Spreča” d.d. Tuzla.

Za održavanje veza u PVJ Gračanica i za potrebe Operativnog centra i  nabavljena su određena materijalno tehnička sredstva (baterije, konektori za upaljače u vozilu i dr.), a izvršena je i sanacija oštećenog krova od posljedica olujnog nevremena na objektu gdje su smješteni uređaji za ostvarivanje veza, repetitora na lokalitetu Straževac.

U 2023. godini započeta je sanacija klizišta Mednica i radovi su u toku, a ukupan iznos ove sanacije je 97.613,06 KM. U svom odgovoru navode da su provedene procedure javne nabavke za sanaciju klizišta Ajkići u Gornjoj Orahovici i klizište Svilena Bašča na putu Gračanica-Malešići. U naselju Buk  u cilju zaštite stambenih objekata od klizišta angažovana je građevinska mašina na pobijanju šipova.

U decembru 2022. godine urađen je Plan sa prioritetima deminiranja na području grada Gračanica za 2023. godinu i dostavljen je Kantonalnoj upravi civilne zaštite Tuzla za uvrštavanje u prioritete deminiranja na Tuzlanskom kantonu.

U toku 2023. godine održano je 11 edukacija, seminara, prezentacija i obuka na kojoj je učešće uzelo  pet uposlenika Službe civilne zaštite i jedan član Gradskog štaba civilne zastite, a sve u cilju unapređenja rada Službe i njenih uposlenika.

U PVJ Gračanica se, prema planu obuke, vrši svakodnevno obučavanje vatrogasaca, kako na teoretskom, tako i na praktičnom planu. Također, izvršena je redovna godišnja provjera teoretskog znanja i provjera fizičke spremnosti. Provjeru znanja prošlo je 12 vatrogasaca, a provjeru fizičke spremnosti osam vatrogasaca, dok vatrogasci stariji od 50 godina ne podliježu provjeri fizičke spremnosti.

U 2023. godini, Grad Gračanica je izdvojio finansijska sredstva za sufinansiranje nabavke opreme i materijalno-tehničkih sredstava za formirane Službe zastite i spašavanja i to: građevinska mašina-rovokopač za potrebe Službe zaštite i spašavanja – Služba za komunalne poslove (za čistoću, zaštitu okolice i asanaciju terena) formirana u Javnom komunalnom preduzeću  „KOMUS“  Gračanica. Također, nabavljena su dva terenska vozila za Službu za zaštitu životinja i namirnica životinjsko porijekla formirana u JP “Veterinarska stanica”, Služba zastite i spašavanja za vodosnabdijevanje formirana u JP “Vodovod i kanalizacija” i nabavka vozila medicinske pomoći za potrebe Službe medicinske pomoći formirana u JZU Dom zdravlja Gračanica . Ukupno sufinansiranje iznosi 160.000 KM.

Također iz Grada navode da je toku realizacija nabavke terenskog vozila za gašenje šumskih požara PICK UP-a u vrijednosti 81.490 KM, a riječ je o sredstvima Vlade TK putem Kantonalne uprave civilne zastite i Grada Gračanica.

Krajem maja 2022. godine Grad Gračanica pokrenuo je proceduru javnih nabavki zaštitne vatrogasne opreme za potrebe Profesionalne vatrogasno-spasilačke jedinice, odnosno nabavku zaštitne vatrogasne opreme za zaštitu u zatvorenom i otvorenom prostoru te nabavku radne odjeće.

U Gračanici je 26.9.2022. godine upriličena primopredaja cisterne za potrebe službi zaštite i spašavanja na području ovog grada. Cisterna će služiti potrebama Službe za komunalne poslove, za zaštitu od požara, kao i za snabdijevanje stanovništva pitkom vodom. Vozilo će biti u službi Civilne zaštite. Jedna cisterna od 10.000 litara također će služiti komunalnom preduzeću za snabdijevanje vodom građanstva te za druge namjene, kao i za sanaciju požara Profesionalne vatrogasne jedinice Gračanica. 

Šef Gradske službe CZ Gračanica Mustafa Bajić dodao je da je ovo vozilo bilo potrebno i za snabdijevanje stanovništva pitkom vodom. 

Vrijednost vozila je oko 90.000 KM, a nabavka je finansirana iz budžeta Grada, dok je Kantonalna uprava učestvovala sa 30% sredstava.

Pomoćnik gradonačelnika Gračanice Mustafa Bajić je na 4. sjednici Gradskog vijeća Grada Gračanica, održanoj 3.5.2021. godine, saopćio da je Operativnom centru Civilne zaštite naloženo da je obavezan sačiniti službenu zabilješku o žalbi građana u vezi s epidemijom koronavirusa putem telefona.  

Mi smo na sjednici Gradskog štaba Civilne zaštite, a u cilju prikupljanja informacija vezano za provođenje naredbi i uputstava kriznih štabova, gdje smo naložili Operativnom centru Civilne zaštite da je obavezan sačiniti službenu zabilješku o žalbi građana u vezi s epidemijom  koronavirusa putem telefona. Znači, građani ako imaju nekakve pritužbe, mogu se prijaviti u Operativni centar Civilne zaštite i onda mi tu žalbu prosljeđujemo nadležnim institucijama. Sve žalbe koje se dešavaju mogu se uputiti na broj 121 i na osnovu toga se prosljeđuju nadležnim institucijama.

Mustafa Bajić, 3.5.2021. 

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!