Analize

U prvoj godini mandata Vlade KS zabilježene aktivnosti u oblastima odgoja i obrazovanja, kulture, sporta i socijalne politike

Mjera o izdvajanjima za sport u iznosu većem od 1% kantonalnog budžeta, za koju je zaduženo Ministarstvo kulture i sporta KS, realizovana je u prvoj godini mandata Vlade KS. Pored toga, u oblasti odgoja i obrazovanja, realizacija tri mjere je u progresu, dok je u oblasti rada i socijalne politike u progresu realizacija još jedne mjere.

Izvor: Vlada KS

U prvoj godini mandata, otkako je imenovana u martu 2023. godine, Vlada Kantona Sarajevo ispunila je pet mjera iz “Programa skupštinske većine u Kantonu Sarajevo 2023–2026”. U toku je realizacija više od polovine od ukupno 194 mjere, a od toga su 84 ocijenjene kao započete, dok je 14 mjera dobilo ocjenu “u progresu”. S obzirom na to da je “Program skupštinske većine u KS” mjere rasporedio prema ministarstvima nadležnim za njihovu implementaciju, Istinomjer je i prezentaciju rezultata monitoringa prilagodio tome.

Ministarstvo za odgoj i obrazovanje

Tokom prve godine mandata, Ministarstvo za odgoj i obrazovanje započelo je aktivnosti na realizaciji sedam mjera, dok je u progresu provođenje tri. Od 12 mjera za koje je nadležno ovo ministarstvo, na dvije nisu provođene značajnije aktivnosti u smjeru njihove realizacije.

Ministarstvo za odgoj i obrazovanje KS provodilo je tokom prve godine mandata nekoliko projekata koji se odnose na rekonstrukciju školskih prostora. Potpisani su ugovor o dogradnji objekta OŠ “Zahid Baručija” u Vogošći, Aneks sporazuma o saradnji na realizaciji projekta završetka rekonstrukcije vrtića “Šip”, završeni su rekonstrukcija i opremanje školske kuhinje u OŠ “Hamdija Kreševljaković” u Starom Gradu te su obnovljena dva sportska terena i tribine i postavljena nova ograda u JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije u Velešićima.

Vlada Kantona Sarajevo je 16. marta 2023. godine utvrdila Prijedlog zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi u Kantonu Sarajevo, ali se Prijedlog nije našao na dnevnom redu Skupštine KS tokom 2023. godine. Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajeva doradilo je i pripremilo Prijedlog zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi u Kantonu Sarajevo, a konsultacije o prijedlogu ovog zakona trajale su deset dana, počev od 14. februara 2024. godine.

Pored mjere o donošenju zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi KS, i mjera o unapređenju i standardizovanju oblasti odgoja također je dobila ocjenu “u progresu”, nakon što je Vlada Kantona Sarajevo donijela nove pedagoške standarde i normative za osnovni odgoj i obrazovanje i za srednje obrazovanje te nakon što je formirana radna grupa za kreiranje upisne politike u srednjim školama u Kantonu Sarajevo.

Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade

U nadležnosti Ministarstva za nauku i visoko obrazovanje tokom prve godine mandata zabilježene su 24 mjere. Na čelu ovog ministarstva došlo je do smjene te njime od novembra rukovodi Adna Mesihović iz pokreta Za nove generacije. Nakon rekonstrukcije Vlade KS u novembru 2023. godine, od 24 mjere, zaustavljene su aktivnosti na realizaciji njih 11. Započeta je realizacija pet mjera, dok u slučaju osam nije bilo značajnijih aktivnosti u cilju njihove realizacije.

Tokom prve godine mandata ovo je ministarstvo, između ostalog, započelo rad na stvaranju uslova za osnivanje vijeća mladih KS, izmjene Zakona o naučno-istraživačkoj djelatnosti, ali i Zakona o visokom obrazovanju, za donošenje zakona o studentskom standardu te favorizovanje izvrsnosti prilikom upošljavanja novih kadrova na UNSA. Sve ove mjere postale su dio programa skupštinske većine nakon rekonstrukcije Vlade KS.

Nisu započete aktivnosti na mjerama formiranja kompetentnog naučnog savjeta za razvoj i inovacije, ispunjavanja zaključaka tematske sjednice Skupštine KS o položaju mladih, omogućavanja redovnim studentima zasnivanje radnog odnosa kroz ugovor o radu, osnivanja Fondacije za nauku Kantona Sarajevo te aktivnosti na mjerama reformi obrazovanja.

Ministarstvo kulture i sporta

Ministarstvo kulture i sporta, prema sporazumu koji prati Istinomjer, nadležno je za realizaciju deset mjera, od čega je započelo s realizacijom njih sedam, a jednu je mjeru realizovalo u potpunosti. Realizovana je mjera o izdvajanjima za sport u iznosu većem od 1% prihoda kantonalnog budžeta, a u 2024. godini za sport je izdvojeno 1,38% ukupnog prihoda budžeta.

Izdvajanjem budžetskih sredstava za izgradnju savremene biblioteke, kao i za JU Biblioteka Sarajeva, vršene su aktivnosti na izgradnji savremene biblioteke. Vršene su aktivnosti i na obnovi i održavanju objekata od interesa za kulturu i sport, među kojima su ugovori o dodjeli sredstava za sufinansiranje šest ustanova kulture od značaja za Bosnu i Hercegovinu, usvajanje Odluke o sufinansiranju projekta unapređenja funkcionalnosti i sigurnosti Centra Skenderija te finansiranje nove fasade i stolarije za Narodno pozorište Sarajevo, dok je za sva četiri sarajevska pozorišta nabavljena nova audio/video oprema.

Također su započete aktivnosti na mjerama revidiranja uspješnosti rada javnih institucija kulture i saniranja poreznih dugovanja sportskih klubova. Nisu započete aktivnosti na donošenju strategije razvoja kulture i sporta KS te aktivnosti na sanaciji stare Željezničke stanice na Ilidži.

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice započelo je rad na realizaciji devet mjera, dok je u progresu realizacija još jedne. Od ukupno 19 mjera za koje je nadležno ovo ministarstvo, nije započet rad na realizaciji njih devet. Među mjerama čije je provođenje započelo nalaze se subvencioniranje stambenog zbrinjavanja mladih, nastavak transformacije i povećanje socijalnih naknada u KS, ali i provođenje programa sufinansiranja zapošljavanja i samozapošljavanja djece bez roditeljskog staranja i žrtava nasilja u porodici.

Zabilježene su i aktivnosti na finalizaciji reforme rada Službe za zapošljavanje, a izdvajanjem budžetskih sredstava i prijemom novih radnika/ca, započeto je jačanje kapaciteta Centra za socijalni rad KS. Potpisivanjem ugovora s predstavnicom humanitarne organizacije “Hope and Homes for Children” i protokola o saradnji s ciljem jačanja saradnje između Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice, JU Centar za socijalni rad KS i SOS Dječijih sela u BiH, započete su aktivnosti na nastavku transformacije i deinstitucionalizacije ustanova socijalne zaštite.

Među mjerama na kojima nisu zabilježene aktivnosti jesu one o donošenju zakona o socijalnom poduzetništvu i zakona o Ekonomsko-socijalnom vijeću, izmjene Zakona o platama i naknadama u ustanovama socijalne zaštite, o novim prostorijama za Službu socijalne zaštite Novo Sarajevo te ona o proširenju smještajnih kapaciteta JU Kampus.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!