Neistina

Za izračun plata nosioca izvršnih funkcija u ZDK potrebno je više od “tri koraka”

Nakon što je načelnica Visokog, Amra Babić zatražila od Vlade Zeničko-dobojskog Kantona da po uzoru na Vladu Kantona Sarajevo javno objavi registar zaposlenih u javnom sektoru, stigla je i reakcija premijera ZDK, Mirze Ganića koji je pokretanje inicijative okarakterisao kao simptično, populistički i nadasve nepotrebno.

Na sjednici Općinskog vijeća Visoko održanoj 30. aprila, inicijativa o uspostavljanju Registra lica zaposlenih u javnom sektoru ZDK jednoglasno je podržana te je ista upućena Vladi Zeničko-dobojskog kantona.

Upućujem inicijativu Vladi Zeničko-dobojskog kantona, da po uzoru na Vladu Kantona Sarajevo javno objavi Registar lica zaposlenih u javnom sektoru, odnosno spisak svih imenovanih zvaničnika i njihovih savjetnika, državnih službenika i namještenika, direktora, pomoćnika direktora, savjetnika i uposlenika javnih ustanova i preduzeća, agencija, fondova, zavoda i ostalih institucija na području Zeničko-dobojskog kantona, kao i plate koje isti ostvaruju. Donošenje navedenog Registra smatram obaveznim za jačanje integriteta, objektivnosti, nepristranosti i transparentnosti u obnašanju javnih funkcija, te znakom odgovornosti Vlade ZDK i opredjeljenjem u cilju sticanja povjerenja građana i javnosti.

Amra Babić, 30.04.2019.

Komentirajući ovu inicijativu premijer ZDK, Mirza Ganić izjavio je sljedeće:

Simptomatično je da takve inicijative dolaze iz Visokog, odakle dolazi i premijer ZDK. Takvih inicijativa ranije nije bilo, što upućuje na to da se očito radi o političkom populizmu. Međutim, bez obzira na to, moj stav je vrlo jasan – sve ono što je javno treba da bude transparentno i Vlada ZDK sa mnom na čelu će raditi u tom pravcu. Takvi registri zahtijevaju određena softverska rješenja i čim se stvore tehnički uslovi radit ćemo u tom pravcu, jer je transparentnost i borba protiv korupcije jedan od ciljeva ove vlade.

Mirza Ganić, 07.05.2019.

Pritom je Ganić izjavio i da svako može izračunati plate javnih funkcionera u ZDK “u tri koraka”.

S druge strane, ako nekoga interesuje visina nečije plate u javnom sektoru to je vrlo lako provjeriti, a moguće je izračunati u tri koraka na osnovu Zakona o platama ZDK, koji je javno dostupan. Dakle, otvoreni smo za sve dobronamjerne inicijative, ali nema potrebe za izmišljanjem tople vode. Hvala načelnici općine Visoko što se sjetila da pokrene takvu inicijativu nakon skoro osam godina mandata.

Mirza Ganić, 07.05.2019.

Međutim, Zakon o plaćama i naknadama u organima vlasti Zeničko-dobojskog Kantona propisuje mnogo više koraka koji su potrebni da bi se izračunale plate nosioca izvršnih funkcija u ZDK.

Zakon o plaćama i naknadama u organima vlasti Zeničko-dobojskog Kantona

“Članak 6.

(Utvrđivanje osnovne plaće)

(1) Osnovna plaća utvrđuje se množenjem osnovice za plaću iz članka 5. ovog zakona i boda za obračun plaće s utvrđenim koeficijentom platnog razreda i tako utvrđeni iznos uvećava se za 0,5 % za svaku započetu godinu penzijskog staža predsjedavajućeg Skupštine, nositelja izvršnih funkcija, savjetnika, kantonalnog pravobranitelja, zamjenika kantonalnog pravobranitelja, državnog službenika i namještenika, a najviše do 20%. (2) Osnovna plaća ne može biti manja od 70% prosječne neto plaće isplaćene u Federaciji Bosne i Hercegovine prema posljednjem objavljenom statističkom podatku Statistike. (3) U slučaju da množenjem utvrđene osnovice boda za obračun plaće i pripadajućeg koeficijenta platnog razreda osnovna plaća iznosi manje od 70% prosječne plaće, zaposleniku će se isplatiti plaća u navedenom postotku. (4) Osnovna plaća obračunava se i iskazuje mjesečno za puno radno vrijeme, prema radnom mjestu i odgovarajućem platnom razredu. (5) Ako zaposlenik radi s nepunim radnim vremenom, u skladu s posebnim zakonom ili drugim propisima, osnovna plaća odredit će se srazmjerno vremenu provedenom na radu. (6) Puno radno vrijeme zaposlenih je 40 sati sedmično.”

Zakon o plaćama i naknadama u organima vlasti Zeničko-dobojskog Kantona

Pored osnovne plate, funkcioneri u ZDK, shodno članu 8. ovog zakona imaju i “pravo na ime povećanih materijalnih troškova u obavljanju svoje dužnosti”, poznatije kao “paušal”, za koji također treba nekoliko koraka kako bi se izračunala visina istog.

“(1) Zastupnik ima pravo na stalno mjesečno novčano primanje (paušal) na ime povećanih materijalnih troškova u obavljanju svoje dužnosti, koje ne može biti veće od prosječne neto plaće ostvarene na području Zeničko-dobojskog kantona u posljednjem tromjesečju godine koja prethodi tekućoj budžetskoj godini. (2) Visina paušala iz stavka (1) ovog članka utvrđuje odlukom nadležna komisija Skupštine Kantona. (3) Predsjedavajući Skupštine koji dužnost obavlja profesionalno nema pravo na stalno mjesečno primanje (paušal). (4) Iznos paušala umanjuje se za 10% za neopravdano odsustvovanje sa sjednice Skupštine Kantona ili radnog tijela čiji je član. Evidenciju o izostancima vodi tajnik Skupštine Kantona, odnosno radnog tijela.”

Također, “predsjedavajući Skupštine koji dužnost obavlja profesionalno i nositelj izvršne funkcije ima pravno na dodatak na plaću čiju visinu i način ostvarivanja utvrđuje nadležna komisija Skupštine Kantona, odnosno Vlada Kantona svojim aktom.”

Zakon o plaćama i naknadama u organima vlasti Zeničko-dobojskog Kantona

Osnovna plata utvrđuje se množenjem osnovice za platu iz gore pomenutog člana 5. ovog zakona i boda za obračun plaće s utvrđenim koeficijentom platnog razreda. Tako utvrđeni iznos “uvećava se za 0,5 % za svaku započetu godinu penzijskog staža predsjedavajućeg Skupštine, nositelja izvršnih funkcija, savjetnika, kantonalnog pravobranitelja, zamjenika kantonalnog pravobranitelja, državnog službenika i namještenika, a najviše do 20%.”

Nakon što smo nabrojali desetak koraka koji su potrebni za izračun plata, potrebne računske operacije i koeficjente, za konačni izračun potreban nam je i podatak o penzijskom stažu funkcionera.

Međutim,“zahtjev za izdavanje uvjerenja o stažu koje sadrži prijavno-odjavne podatke, pregled ostvarenog staža i plaće za godine ostvarenog staža”, osiguranik mora podnijeti “lično”.

Ukoliko osiguranik nema dokaza o penzijskom stažu, može lično Federalnom zavodu za penzijsko i invalidsko osiguranje podnijeti zahtjev za izdavanje ovjerenja o stažu koje sadrži prijavno-odjavne podatke, pregled ostvarenog staža i plaće za godine ostvarenog staža.

Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje/PIO/MIO

Dakle, podaci o minulom stažu i platama ostvarenim za vrijeme trajanja istog nisu javni i izdaju se isključivo na lični zahtjev osiguranika, obzirom da se radi o zakonom zaštićenim ličnim podacima.

Osim što je, evidentno potrebno više, ne tako jednostavnih koraka kako bi se izračunale plate nositelja izvršnih funkcija u ZDK, u tu svrhu potreban je i podatak koji nije javan. Shodno navednom, podaci o visinama plata funkcionera, u ovom ali i drugim kantonima, građanima/kama mogu biti dostupni jedino kroz registre zaposlenih u javnom sektoru.

Premijer ZDK, Mirza Ganić za svoju izjavu da se visina plate u javnom sektoru ZDK može vrlo lako provjeriti i “izračunati u tri koraka na osnovu Zakona o platama ZDK” od Istinomjera dobija ocjenu neistina.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!