Neistina

Ministar Vranić neistinito o ocjeni Istinomjera

Tokom gostovanja ministra zdravstva u Kantonu Sarajevo Harisa Vranića u emisiji “Dan uživo” N1 televizije, voditeljica Emela Burdžović, pored ostalog, a pozivajući se na ocjenu Istinomjera, Vranića je podsjetila na njegovu ranije datu izjavu da po Zakonu o zdravstvenoj zaštiti FBIH kantonalni ministar zdravstva “mora biti” predsjednik Kriznog štaba kantona.

Foto: Start BiH

S tim u vezi, voditeljica je navela:

Vi ste u jednom trenutku na Skupštini rekli da niste sami sebe postavili na mjesto predsjednika nego da je prosto zakon takav da je ministar morao biti predsjednik, a onda kolege sa Istinomjera kažu da to što se rekli nije tačno i da prema Zakonu o zdravstvenoj zaštiti Federacije nigdje ne stoji da ministar mora biti predsjednik. Šta je istina, gospodine Vraniću?

Emela Burdžović, 25. 3. 2021.

Odgovarajući na pitanje, ministar Vranić je, između ostalog, ustvrdio da je istina ono što je on rekao, a ne “taj Istinomjer”, te još jednom konstatovao da postoji “zakonska odrednica” u Zakonu o zdravstvenoj zaštiti FBiH, koja nalaže da federalni i kantonalni ministri zdravstva moraju biti predsjednici kriznih štabova:

Istina je ono što sam ja rekao, a ne što je rekao taj Istinomjer. Oni nisu dobro čitali Zakon. Dakle, u Zakonu o zdravstvenoj zaštiti jasno i decidno piše da ko čini federalni Krizni štab Ministarstva zdravstva i doslovno piše da se takav sastav spušta na sve nivoe. Ako nisu, ako nije niži nivo kanton, onda mi nije stvarno jasno o čemu se radi. Dakle, ja ne bih sam sebe stavio za predsjednika Kriznoga štaba niti sebe dovodio u situaciju da budem, je li, da sad kažem u ovoj situaciji teškoj glavni krivac za sve živo, a da nemam nikakvu naknadu za to. Evo, usput rečeno, dakle, to je zakonska odrednica kao što sam i rekao da mora biti član direktor ili direktorica Zavoda za javno zdravstvo kantona, u ovom slučaju Sarajeva. U Mostaru je to zapadno il kako se zove južnoneretvanski, koji već kanton.

Haris Vranić, 25. 3. 2021.

Uz napomenu da se kanton na koji se ministar Vranić poziva zove Hercegovačko-neretvanski kanton, ovom prilikom podsjećamo da je u tekstu pod naslovom “Zakon ne propisuje da predsjednik Kriznog štaba KS “mora” biti ministar zdravstva” Istinomjer 16. 3. 2021. godine, u dijelu u kojem se tvrdi da Zakon o zdravstvenoj zaštiti FBiH izričito kaže da ministar zdravstva, bilo federalni ili kantonalni, mora biti predsjednik pripadajućeg kriznog štaba na pomenutim nivoima, neistinitom ocijenio izjavu ministra Vranića datu tokom zasjedanja Skupštine Kantona Sarajevo 15. 3. 2021. godine:

Članovi Kriznog štaba su ja kao predsjednik. Da ne bi bilo zabune, nisam sam sebe imenovao kao predsjednika, kao što su neki govorili, nego po Zakonu o zdravstvenoj zaštiti ja moram biti predsjednik, kao što i direktorica Zavoda za javno zdravstvo mora biti član…

Haris Vranić, 15. 3. 2021.

S obzirom na to da je u navedenom obraćanju na N1 televiziji ministar Vranić ustvrdio da je, u kontekstu njegove ranije iznesene tvrdnje da po Zakonu o zdravstvenoj zaštiti kantonalni ministar zdravstva moram biti predsjednik kantonalnog Kriznog štaba, istina ono što je on rekao, a da ocjena Istinomjera to nije, i ovom prilikom navodimo šta pomenuti zakon o tome kaže.

Zakon o zdravstvenoj zaštiti FBiH, koji se primjenjuje i na Kanton Sarajevo i koji smo preuzeli sa zvanične stranice Ministarstva zdravstva KS, o tome govori u svom članu 187:

U većim incidentnim situacijama kada nije proglašeno stanje prirodne i druge nesreće iz člana 189. ovog zakona s ciljem upravljanja i koordiniranja rada zdravstvenih ustanova i privatnih zdravstvenih radnika formira se krizni štab Federalnog ministarstva, odnosno kantonalnog ministarstva (u daljnjem tekstu: krizni štab) koji djeluje do momenta proglašavanja prirodne i druge nesreće, kada ulogu upravljanja akcijama zaštite i spašavanja na teritoriji Federacije, odnosno području kantona preuzima Federalni, odnosno kantonalni štab civilne zaštite.

Veća incidentna situacija iz stava 1. ovog člana je bilo koji događaj koji predstavlja ozbiljnu prijetnju po zdravlje ljudi u određenoj zajednici, te uzrokuje ili bi mogao uzrokovati takav broj ili vrstu žrtava koje nije moguće zbrinuti redovnom organizacijom rada zdravstvenih ustanova i privatnih zdravstvenih radnika.

Članove kriznog štaba iz stava 1. ovog člana imenuje nadležni ministar zdravstva.

Federalni ministar pravilnikom uređuje organiziranje i način rada kriznog štaba u smislu ovog člana.”

Zakon o zdravstvenoj zaštiti FBiH, član 187.

Iz navedenog člana je jasno da članove Kriznog štaba imenuje nadležni ministar zdravstva, te da “federalni ministar pravilnikom uređuje organiziranje i način rada Kriznog štaba u smislu ovog člana.

Dakle, sam zakon nigdje ne propisuje ko “mora” biti predsjednik federalnog, odnosno kantonalnog Kriznog štaba.

Onako kako to navedeni zakon nalaže, to je regulisano Pravilnikom o organiziranju i načinu rada Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva, a koji se primjenjuje i na kantone i koji smo također preuzeli sa zvanične stranice Ministarstva zdravstva KS.

Članovi 1. i 3. utvrđuju način i organizaciju Kriznog štaba:

Ovim Pravilnikom utvrđuje se organizacija i način rada Kriznoga štaba Federalnog ministarstva zdravstva (u daljem tekstu: Ministarstvo).

Odredbe ovog Pravilnika shodno se primjenjuju i na organizaciju i način rada kantonalnih kriznih štabova.

(…)

Član 3.

Krizni štab čine:

  1. federalni ministar zdravstva (u daljnjem tekstu: ministar),
  2. predstavnik Federalnog štaba civilne zaštite, imenovan ispred Ministarstva,
  3. rukovoditelji organizacionih jedinica Ministarstva,
  4. stručni savjetnik za odnose s javnošću Ministarstva,
  5. direktor Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine,
  6. glavni epidemiolog Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacija),
  7. predstavnik Stručnog savjetodavnog tijela imenovanog na osnovu člana 64. stav 1. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti (“Službene novine Federacije BiH”, broj 29/05).

Pored osoba iz stava 1. ovog člana, ministar, u određenim kriznim situacijama u Krizni štab može imenovati i druge stručne osobe iz pojedinih oblasti.

Krizni štab imenuje svog predsjednika.

Pravilnik o organiziranju i načinu rada Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva

Iz člana 3. Pravilnika o organiziranju i načinu rada Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva, odnosno njegovog dijela u kojem se kaže da “Krizni štab imenuje svog predsjednika”, jasno je da, suprotno Vranićevim tvrdnjama, isti na bilo koji način ne nalaže da ministar zdravstva mora biti predsjednik Kriznog štaba, te da Pravilnik ostavlja prostor da predsjednik federalnog i kantonalnih kriznih štabova može biti i neko drugi.

S obzirom na to da Zakon o zdravstvenoj zaštiti FBiH i Pravilnik o organiziranju i načinu rada Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva demantuje tvrdnje ministra Vranića da federalni i/ili kantonalni ministri, u skladu sa tim zakonom, ali i navedenim Poslovnikom, moraju biti predsjednici kriznih štabova, Istinomjer tvrdnju ministra zdravstva KS Harisa Vranića, da je s tim u vezi istina ono što je on rekao, “a ne što je rekao taj Istinomjer”, ocjenjuje neistinitom.

(Istinomjer.ba)

 

Pitajte Istinomjer!