Neistina

Zakon ne propisuje da predsjednik Kriznog štaba KS “mora” biti ministar zdravstva 

Ministar zdravstva u Kantonu Sarajevo netačno je ustvrdio da Zakon o zdravstvenoj zaštiti FBiH propisuje ko mora biti predsjednik Kriznog štaba Ministarstva zdravstva KS.

Prilikom odgovora na zastupnička pitanja tokom sjednice Skupštine Kantona Sarajevo, koja je održana 15. marta, ministar zdravstva KS Haris Vranić iznio je tvrdnju da, prema Zakonu o zdravstvenoj zaštiti FBiH, on kao ministar mora biti predsjedavajući Kriznog štaba Ministarstva zdravstva.

Članovi Kriznog štaba su ja kao predsjednik. Da ne bi bilo zabune, nisam sam sebe imenovao kao predsjednika, kao što su neki govorili, nego po Zakonu o zdravstvenoj zaštiti ja moram biti predsjednik, kao što i direktorica Zavoda za javno zdravstvo mora biti član…

Haris Vranić, 15. 3. 2021.

Zakon o zdravstvenoj zaštiti FBiH, koji se primjenjuje i na Kanton Sarajevo, a koji smo preuzeli sa zvanične stranice Ministarstva zdravstva KS, ne propisuje ko “mora” biti predsjednik federalnog, odnosno kantonalnog Kriznog štaba. U članu 187. stoji da članove Kriznog štaba imenuje ministar zdravstva, a da se Pravilnikom uređuje organizacija Kriznog štaba.

Član 187.

U većim incidentnim situacijama kada nije proglašeno stanje prirodne i druge nesreće iz člana 189. ovog zakona s ciljem upravljanja i koordiniranja rada zdravstvenih ustanova i privatnih zdravstvenih radnika formira se krizni štab Federalnog ministarstva, odnosno kantonalnog ministarstva (u daljnjem tekstu: krizni štab) koji djeluje do momenta proglašavanja prirodne i druge nesreće, kada ulogu upravljanja akcijama zaštite i spašavanja na teritoriji Federacije, odnosno području kantona preuzima Federalni, odnosno kantonalni štab civilne zaštite.

Veća incidentna situacija iz stava 1. ovog člana je bilo koji događaj koji predstavlja ozbiljnu prijetnju po zdravlje ljudi u određenoj zajednici, te uzrokuje ili bi mogao uzrokovati takav broj ili vrstu žrtava koje nije moguće zbrinuti redovnom organizacijom rada zdravstvenih ustanova i privatnih zdravstvenih radnika.

Članove kriznog štaba iz stava 1. ovog člana imenuje nadležni ministar zdravstva.

Federalni ministar pravilnikom uređuje organiziranje i način rada kriznog štaba u smislu ovog člana.

Zakon o zdravstvenoj zaštiti FBiH

Pravilnik o organiziranju i načinu rada Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva, koji se primjenjuje i na kantone, a koji smo također preuzeli sa zvanične stranice Ministarstva zdravstva, utvrđuje način i organizaciju Kriznog štaba. U tom pravilniku navodi se da Krizni štab imenuje svog predsjednika.

Član 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuje se organizacija i način rada Kriznoga štaba Federalnog ministarstva zdravstva (u daljem tekstu: Ministarstvo).

Odredbe ovog Pravilnika shodno se primjenjuju i na organizaciju i način rada kantonalnih kriznih štabova.

(…)

Član 3.

Krizni štab čine:

  1. federalni ministar zdravstva (u daljnjem tekstu: ministar),
  2. predstavnik Federalnog štaba civilne zaštite, imenovan ispred Ministarstva,
  3. rukovoditelji organizacionih jedinica Ministarstva,
  4. stručni savjetnik za odnose s javnošću Ministarstva,
  5. direktor Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine,
  6. glavni epidemiolog Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacija),
  7. predstavnik Stručnog savjetodavnog tijela imenovanog na osnovu člana 64. stav 1. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti (“Službene novine Federacije BiH”, broj 29/05).

Pored osoba iz stava 1. ovog člana, ministar, u određenim kriznim situacijama u Krizni štab može imenovati i druge stručne osobe iz pojedinih oblasti.

Krizni štab imenuje svog predsjednika.

Pravilnik o organiziranju i načinu rada Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva

Vrijedno je spomena da je na sjednici Skupštine KS, koja je održana 3. novembra 2020. godine, usvojen niz zaključaka zastupnika Igora Stojanovića, među kojima je i formiranje Kriznog štaba KS od sedam članova.

Obavezuje se VLADA KANTONA SARAJEVO da formira Krizni štab Ministarstva zdravstva KS koji će biti imenovan isključivo od 7 članova i to obavezno od: jednog epidemiologa koji će biti na čelu Kriznog štaba, infektologa, genetičara i pulmologa, te ostala 3 člana.

Stenogram 30. radne sjednice Skupštine KS, 3. 11. 2020.

Referirajući se na ovaj zaključak, 4. novembra 2020. godine Krizni štab Kantona Sarajevo uputio je pismo Vladi KS i Ministarstvu zdravstva KS, u kojem traži da hitno bude razriješen, te da se odmah imenuje novi krizni štab.

Uvažavajući činjenicu da je Skupština Kantona Sarajevo na sjednici održanoj 3.11.2020. godine zaključkom obavezala Vladu Kantona Sarajevo da formira novi sastav Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo, koji treba da bude imenovan isključivo od sedam članova i to obavezno od jednog epidemiologa koji će biti na čelu štaba, infektologa, genetičara i pulmologa, te ostala tri člana, molimo vas da odmah pristupite razrješenju aktuelnog sastava Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo i imenovanju novog sastava u skladu sa zaključkom Skupštine Kantona Sarajevo.

Zahtjev za razrješenje i imenovanje novog sastava Kriznog štaba, Dnevni avaz, 4. 11. 2020.

Prema pisanju medija, ministar zdravstva KS Haris Vranić donio je rješenje o imenovanju Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo za praćenje i analizu situacije izazvane novim koronavirusom 7. januara, dok je konstituirajuća sjednica održana četiri dana kasnije, odnosno 11. januara 2021. godine.

Novoimenovani kantonalni ministar zdravstva Haris Vranić donio je rješenje o imenovanju Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo za praćenje i analizu situacije izazvane novim koronavirusom.
Ministar Haris Vranić je predsjednik Kriznog štaba Ministarstva zdravstva KS, dok su članovi Aida Pilav, Aida Pitić (epidemiolog), Ednan Drljević (infektolog), Gorana Krstović (pneumoftiziolog), Denaida Ovčina-Šabanović (specijalista interne medicine), Lejla Pojskić (genetičar) i Amra Isić.

Klix, 7. 1. 2021.

S obzirom na to da je rješenje o imenovanju prethodnog saziva Kriznog štaba iz marta 2020. godine dostupno na web stranici Ministarstva zdravstva KS, ali da rješenja o aktualnom sazivu nema, Istinomjer je 15. marta od resornog ministarstva putem maila zatražio predmetno rješenje. Do objave ovog teksta, odgovor na naš upit nismo dobili.

Imajući u vidu da se u Zakonu o zdravstvenoj zaštiti, ali ni u Pravilniku o organiziranju i načinu rada Kriznog štaba nigdje ne navodi da ministar zdravstva mora biti predsjednik Kriznog štaba, predmetnu tvrdnju ministra zdravstva KS Harisa Vranića Istinomjer ocjenjuje neistinitom.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!