Javni konkursi u KS od sada će biti pod nadzorom “supervizora”

Vlada Kantona Sarajevo je krajem februara ove godine donijela Uredbu o postupku prijema u radni odnos u svim zavodima, ustanovama i javnim preduzećima čiji su osnivači kanton, grad ili općina. Ministrica pravde i uprave, Lejla Brčić predložila je korekciju ove uredbe, inicirajući da se u istu uvrsti i novi “mehanizam supervizora”.

Nakon što je donesena Uredba o postupku prijema u radni odnos u javnim ustanovama KS, ministar za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS, Malik Garibija rekao je da su napokon “identifikovane kritične tačke” u procesu zapošljavanja u javnom sektoru te da će na inicijativu ministrice Brčić, članom 13. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u cjelokupnom javnom sektoru, u postupak zapošljavanja u institucijama na koje se Uredba odnosi biti uveden i institut supervizora “kao inovativno rješenje i svojevrstan novitet u postupku zapošljavanja”.

(1) Poslodavac je dužan, prije raspisivanja javnog oglasa, obratiti se Uredu za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom (u daljem tekstu: Ured), sa zahtjevom za imenovanje supervizora za nadzor nad provođenjem javnog oglasa.

Član 13. Nacrta Uredbe o postupku prijema u radni odnos u institucije KS

Podsjećamo, Vlada Kantona Sarajevo je krajem februara ove godine usvojila Uredbu o postupku prijema u radni odnos  u javnim ustanovama čiji su osnivači kanton, grad ili općina.

Obrazlažući svoju inicijativu i važnost funkcije supervizora, ministrica Brčić je naglasila da je ovo ”veoma značajan mehanizam koji će osigurati nadzor nad cjelokupnim procesom zapošljavanja  i suziti prostor za zloupotrebe”.

Zakonski okvir za donošenje Uredbe je Zakon o radu FBiH, koji obavezuje Federaciju i kantone da donesu uredbe kojima će urediti procedure zapošljavanja. Pored navedenih novina, Uredba KS-a propisuje i to da isključivo najuspješniji kandidat s liste mora biti primljen u radni odnos, a ne, kao što je u nekim propisima ostavljena mogućnost diskrecionog prava rukovodiocu da odabere jednog od tri prvorangiranih kandidata. Propisani su i neki drugi drugi koraci u provođenju konkursne procedure kao naprimjer koliko traje javni oglas i gdje treba biti objavljen, na koji način se formira komisija za izbor kandidata, koju stručnost moraju imati članovi komisije itd.

Lejla Brčić, 06.03.2019.

Shodno gore pomenutom članu 13. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u cjelokupnom javnom sektoru KS, Vlada KS na sjednici održanoj 14.03.2019. godine usvojila je i Listu supervizora koji će ubuduće vršiti nadzor nad provođenjem javnih konkursa.

Ovu Listu  čine lica zaposlena u zavodima, agencijama, direkcijama i upravnim organizacijama, pravnim licima s javnim ovlaštenjima na teritoriji kantona, grada ili općine, u javnim ustanovama i javnim preduzećima čiji su osnivači kanton, grad ili općina, te u privrednim društvima u kojima kanton, grad ili općina učestvuju sa više od 50% ukupnog kapitala, kao i druga lica (akademska zajednica, nevladin sektor, organi državne službe i sl.). Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo vodit će i blagovremeno ažurirati Listu supervizora koji će za ove potrebe imati i posebne  akreditacije.

Saopćenje Vlade KS, 14.03.2019.

Ovim je formalno zaokružena realizacija inicijative uvođenja “korektivnih faktora” u procese zapošljavanju u javnom sektoru u KS. Za uvođenje “mehanizma supervizora” u procese zapošljavanja u javnim ustanovama čiji su osnivači kanton, grad ili općina, ministrica Lejla Brčić od Istinomjera dobija ocjenu ispunjeno.

 

(Istinomjer.ba)

 

Još nije formirano zajedničko operativno tijelo BiH i Turske za pitanja prometa i infrastrukture

Zamjenik ministra komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Saša Dalipagić održao je u maju ove godine bilateralni...

Prihvaćen zajam za nabavku novih trolejbusa

Prezentirajući bosanskohercegovačkoj javnosti aktivnosti i rezultate Vlade Kantona Sarajevo (KS) u prvih 100 dana njenog rada, premijer Vlade KS, Edin Forto između ostalog je najavio “kupovinu 20...Slijedi faza izgradnje vertikalne konstrukcije otvorenih bazena na Dobrinji

Načelnik Opštine Novi Grad Sarajevo, Semir Efendić još je na novogodišnjoj konfernciji za medije održanoj 30.12.2015. godine, govoreći o planovima za naredni period, pored ostalog najavio i početak...