Ispunjeno

Javni konkursi u KS od sada će biti pod nadzorom “supervizora”

Vlada Kantona Sarajevo je krajem februara ove godine donijela Uredbu o postupku prijema u radni odnos u svim zavodima, ustanovama i javnim preduzećima čiji su osnivači kanton, grad ili općina. Ministrica pravde i uprave, Lejla Brčić predložila je korekciju ove uredbe, inicirajući da se u istu uvrsti i novi “mehanizam supervizora”.

Nakon što je donesena Uredba o postupku prijema u radni odnos u javnim ustanovama KS, ministar za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS, Malik Garibija rekao je da su napokon “identifikovane kritične tačke” u procesu zapošljavanja u javnom sektoru te da će na inicijativu ministrice Brčić, članom 13. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u cjelokupnom javnom sektoru, u postupak zapošljavanja u institucijama na koje se Uredba odnosi biti uveden i institut supervizora “kao inovativno rješenje i svojevrstan novitet u postupku zapošljavanja”.

(1) Poslodavac je dužan, prije raspisivanja javnog oglasa, obratiti se Uredu za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom (u daljem tekstu: Ured), sa zahtjevom za imenovanje supervizora za nadzor nad provođenjem javnog oglasa.

Član 13. Nacrta Uredbe o postupku prijema u radni odnos u institucije KS

Podsjećamo, Vlada Kantona Sarajevo je krajem februara ove godine usvojila Uredbu o postupku prijema u radni odnos u javnim ustanovama čiji su osnivači kanton, grad ili općina.

Obrazlažući svoju inicijativu i važnost funkcije supervizora, ministrica Brčić je naglasila da je ovo ”veoma značajan mehanizam koji će osigurati nadzor nad cjelokupnim procesom zapošljavanja i suziti prostor za zloupotrebe”.

Zakonski okvir za donošenje Uredbe je Zakon o radu FBiH, koji obavezuje Federaciju i kantone da donesu uredbe kojima će urediti procedure zapošljavanja. Pored navedenih novina, Uredba KS-a propisuje i to da isključivo najuspješniji kandidat s liste mora biti primljen u radni odnos, a ne, kao što je u nekim propisima ostavljena mogućnost diskrecionog prava rukovodiocu da odabere jednog od tri prvorangiranih kandidata. Propisani su i neki drugi drugi koraci u provođenju konkursne procedure kao naprimjer koliko traje javni oglas i gdje treba biti objavljen, na koji način se formira komisija za izbor kandidata, koju stručnost moraju imati članovi komisije itd.

Lejla Brčić, 06.03.2019.

Shodno gore pomenutom članu 13. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u cjelokupnom javnom sektoru KS, Vlada KS na sjednici održanoj 14.03.2019. godine usvojila je i Listu supervizora koji će ubuduće vršiti nadzor nad provođenjem javnih konkursa.

Ovu Listu čine lica zaposlena u zavodima, agencijama, direkcijama i upravnim organizacijama, pravnim licima s javnim ovlaštenjima na teritoriji kantona, grada ili općine, u javnim ustanovama i javnim preduzećima čiji su osnivači kanton, grad ili općina, te u privrednim društvima u kojima kanton, grad ili općina učestvuju sa više od 50% ukupnog kapitala, kao i druga lica (akademska zajednica, nevladin sektor, organi državne službe i sl.). Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo vodit će i blagovremeno ažurirati Listu supervizora koji će za ove potrebe imati i posebne akreditacije.

Saopćenje Vlade KS, 14.03.2019.

Ovim je formalno zaokružena realizacija inicijative uvođenja “korektivnih faktora” u procese zapošljavanju u javnom sektoru u KS. Za uvođenje “mehanizma supervizora” u procese zapošljavanja u javnim ustanovama čiji su osnivači kanton, grad ili općina, ministrica Lejla Brčić od Istinomjera dobija ocjenu ispunjeno.

 

(Istinomjer.ba)

 

Pitajte Istinomjer!