Ispunjeno

Usvojen zakon o provjeri podataka o imovini funkcionera u KS

Skoro donošenje “Zakona o porijeklu imovine nosilaca javnih funkcija”, obećao je kantonalni premijer Edin Forto, podnoseći svoj ekspoze pred Skupštinom Kantona Sarajevo (KS). Inače, ovaj zakon, tokom predizborne kampanje za Opće izbore 2018. godine, često je spominjan od strane pojedinih partija koje čine skupštinsku većinu u KS, u prvom redu Naroda i Pravde, o čemu je Istinomjer ranije pisao.

U skladu s višegodišnjim najavama pojedinaca iz ove koalicije, jedno pitanje se nameće kao prioritet, a to je donošenje zakona o porijeklu imovine izabranih dužnosnika, kako bi se jasno pokazala spremnost na iskorak u promjeni političke prakse.”

Edin Forto, Ekspoze, 26.12.2018.

Podsjećamo, na prijedlog Ministarstva pravde i uprave KS, Nacrt Zakona o prijavljivanju, utvrđivanju porijekla i kontroli imovine izabranih i imenovanih dužnosnika, nosilaca izvršnih funkcija i savjetnika u Kantonu Sarajevo”, utvrđen je na Prvoj redovnoj sjednici Vlade KS održanoj 10. januara ove godine.

Nacrt zakona razmatran je i jednoglasno usvojen u Skupštini KS na njenoj Trećoj radnoj sjednici održanoj 23. januara, te je upućen u javnu raspravu koja je trajala 60 dana.

Inače prve zamjerke na usvojeni Nacrt Zakona Zakona o porijeklu imovine nosilaca javnih funkcija stigle su iz Transparency Internationala u BiH, a iz ove organizacije upućen je i dopis Vladi KS u kojem je između ostalog navedeno da zakon u tom obliku nije usklađen sa drugim zakonskim propisima.

Sam Nacrt Zakona ne tretira pitanje načina ispitivanja porijekla imovine, i uglavnom se bavi podnošenjem izvještaja o imovinskom stanju. Predviđena tijela (Vladin Ured za borbu protiv korupcije i upravljanja kvalitetom i Komisija za nadzor sastavljena od parlamentaraca) koja bi trebala primjenjivati zakon provjerom porijekla imovine ili sastavljanjem izvještaja ne mogu se smatrati nezavisnim institucijama. TI BiH pozdravlja najavljene aktivnosti Vlade KS na polju borbe protiv korupcije, ali apeluje da je prije usvajanja zakona neophodno organizovati šire konsultacije sa svim relevantnim međunarodnim i domaćim institucijama, kao i sa civilnim društvom i stručnom javnošću.”

Transparency International BiH, 22.01.2019.

Početkom aprila iz Vlade KS je saopšteno da je nakon nekoliko održanih konsultacija utvrđen konačni prijedlog zakona koji u odnosu na utvrđeni nacrt, “sadrži značajna unapređenja koja su, u najvećem dijelu, izvršena radi usklađivanja sa međunarodnim praksama, standardima i preporukama EU eksperata u navedenoj oblasti”.

Važno je napomenuti da su u fazi izrade prijedloga ovog Zakona provedene možda i najopsežnije javne konsultacije o jednom propisu donesenom na nivou Kantona. U toku javne rasprave, koja je trajala 60 dana, organizovana su četiri okrugla stola sa predstavnicima institucija i organa koji se bave provođenjem zakona, političkim strankama koje participiraju u Skupštini Kantona, građanima, Misijom OSCE u BiH, Uredom specijalnog predstavnika EU, ambasadama SAD-a, SR Njemačke, Italije, Slovačke, Velike Britanije. Organizovan je i niz sastanaka sa nadležnim institucijama, među kojima se ističu sastanci sa Agencijom za zaštitu ličnih podataka, kao i Agencijom za bankarstvo FBiH, te Udruženje poslodavaca KS. Pored navedenog, analizirana su zakonska rješenja u okruženju, kao i sudska praksa Evropskog suda.”

Vlada KS, 04.04.2019.

Zakon je u Skupštini KS usvojen 17. aprila pod nazivom “Zakon o prijavljivanju i postupku provjere podataka o imovini nosilaca javnih funkcija”, a ministrica pravde i uprave KS, Lejla Brčić na sjednici je pojasnila zbog čega je zakon predložen pod drugačijim nazivom u odnosu na ranije usvojeni nacrt.

Izmjena naziva Zakona je usklađena sa nadležnostima jer porijeklo imovine mogu utvrđivati samo istražne institucije i sada smo napravili tu izmjenu. Ovaj Zakon je usklađen sa evropskim standardima i praksama. Radujem se njegovom donošenju, mada mi je pomalo i žao što tek sada uspostavljamo ove norme koje u zemljama u okruženju i zemljama Evropske unije već postoje.”

Lejla Brčić, 17.04.2019.

Komentarišući usvajanje ovog zakona, v.d. uzvršne direktorice Transparency Internationala u BiH, Ivana Korajlić za Istinomjer je rekla da tekst zakona jeste dijelom unaprijeđen u odnosu na prvi nacrt, ali da neki njegovi dijelovi još uvijek nisu precizno definisani.

Odustalo se od drugostepene komisije sastavljene od parlamentaraca, proširen je krug lica na koje se odnosi Zakon, što je bio jedan od naših prijedoga, konkretizovane su kaznene odredbe, te je nadležnost za pokretanje prekršajnog postupka data Uredu čime će se omogućiti primjena Zakona, što smo takođe isticali u prvobitnim komentarima. Ono što je ostalo nedovoljno precizirano su odredbe u vezi sa transparentnošću i objavljivanjem podataka, s obzirom a to da nije precizno navedeno koji dijelovi izvještaja o imovini moraju biti objavljeni i na koji način. TI BiH se svakako nada da će u narednom periodu ovo pitanje biti riješeno jedinstvenim zakonom na nivou FBiH, koji će objediniti odredbe o sukobu interesa i imovinskim kartonima i njihovoj kontroli za sve nosioce funkcije u FBiH, kako bi se izbjeglo dodatno cjepkanje zakonskog okvira i neujednačen status funkcionera i samim tim i praksa.”

Ivana Korajlić, Transparency International BiH, 18.04.2019.

S obzirom da je Zakon o prijavljivanju i postupku provjere podataka o imovini nosilaca javnih funkcija usvojen, obećanje koje dao Edin Forto u svom ekspozeu, Istinomjer će ocijeniti kao ispunjeno.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!