Još uvijek ništa od najavljene kvalitetnije zaštite porodilja u FBiH

Dopremijer Federacije Bosne i Hercegovine i ministar rada i socijalne politike, Vesko Drljača, najavio je početkom ove godine kako će Vlada FBiH provoditi brojne aktivnosti na polju socijalne politike u 2018. godini.

U ovoj godini ćemo raditi na izradi zakona o socijalnim uslugama, zakona o osnovama socijalne zaštite, zakona o djelatnosti socijalnog rada i možda najznačajnijeg u oblasti socijalne reforme – zakona o zaštiti porodice i djece. Tim zakonom bi se uredili na pravičniji i kvalitetniji način zaštita porodilja u radnom odnosu, porodilja van radnog odnosa i dječiji doplatak.”

Vesko Drljača, 07.01.2018.

U martu 2018. godine, Vlada FBiH je razmatrala inicijativu Institucije ombudsmena za ljudska prava BiH, kojom je predložena izmjena člana 7. Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice s djecom, a tada je navedeno da je “Federalno ministarstvo rada i socijalne politike pripremilo tekst Zakona o podršci porodicama s djecom u FBiH kao zaseban propis, koji će ombudsmenima biti dostavljena u formi prednacrta na razmatranje.”

Nacrt zakona o podršci porodicama s djecom u FBiH usvojen je na sjednici Vlade FBiH održanoj početkom jula, a njime se, kako je saopšteno “uređuju osnove materijalne podrške porodicama s djecom, utvrđuju materijalna prava za podršku porodicama s djecom, postupak ostvarivanja prava, uslovi i način za ostvarivanje prava, finansiranje materijalne podrške porodici s djecom, nadzor i druga pitanja od značaja za ostvarivanje podrške porodicama s djecom u FBiH.” 

Podrška porodicama s djecom, u smislu ovog zakona, podrazumijeva podršku kroz materijalna davanja, s ciljem pomaganja u podizanju, odgoju i zbrinjavanju djece, kao i u njihovom osposobljavanju za samostalan život i rad. Ova podrška ima za cilj da se svoj djeci osiguraju približno jednaki materijalni uslovi za zdrav i pravilan psihofizički razvoj u porodici. Ovim zakonom utvrđena su prava koja ostvaruje porodica s djecom, ko može biti nosilac prava i osnovica za obračun prava. Podrška porodici s djecom pruža se kroz ostvarivanje prava na dječiji dodatak i prava na novčanu pomoć porodilji koja nije u radnom odnosu.”

Saopštenje Vlade FBiH, 05.07.2018.

Nacrt je upućen u parlamentarnu proceduru, ali nikada nije razmatran.

Osim toga, Vlada FBiH je u februaru u parlament uputila po skraćenoj proceduri Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom. Radilo se o izmjenama kojima je ovaj zakon usklađen sa Ustavom i Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, a nakon što je Ustavni sud početkom 2013. godine osporio odredbu člana 18.d. stav 4. pomenutog zakona. Izmjene su usvojene u Parlamentu FBiH u aprilu ove godine.

S obzirom da u toku aktuelnog mandata nije usvojena konačna verzija Zakona o podršci porodicama s djecom u FBiH, niti je uopšte razmatran njegov nacrt, Istinomjer će obećanje ministra Drljače dato na početku godine ocijeniti kao neispunjeno.

(istinomjer.ba)

 

“Da vratimo naziv Srpsko Sarajevo”

Na predizbornom skupu za Opće izbore 2018. godine održanom u Istočnom Sarajevu, predsjednik SNSD-a, Milorad Dodik...

MPIK BiH: Pravilnik o sezonskoj registraciji vozila i dalje na čekanju

Zastupnik u Predstavničkom domu PSBiH, Saša Magazinović skrenuo je pažnju na propušteni rok Ministarstva komunikacija i prometa BiH kada je upitanju donošenje pravilnika na osnovu kojeg je već...Još jedna najava obnove željezničke stanice na Bistriku

Javnost ovih dana svjedoči još jednoj najavi gradonačelnika Grada Sarajeva, Abdulaha Skake da bi nekadašnja željeznička stanica na Bistriku, koja je godinama izložena urušavanju i propadanju, uskoro...