Još uvijek ništa od najavljene kvalitetnije zaštite porodilja u FBiH

Dopremijer Federacije Bosne i Hercegovine i ministar rada i socijalne politike, Vesko Drljača, najavio je početkom ove godine kako će Vlada FBiH provoditi brojne aktivnosti na polju socijalne politike u 2018. godini.

U ovoj godini ćemo raditi na izradi zakona o socijalnim uslugama, zakona o osnovama socijalne zaštite, zakona o djelatnosti socijalnog rada i možda najznačajnijeg u oblasti socijalne reforme – zakona o zaštiti porodice i djece. Tim zakonom bi se uredili na pravičniji i kvalitetniji način zaštita porodilja u radnom odnosu, porodilja van radnog odnosa i dječiji doplatak.”

Vesko Drljača, 07.01.2018.

U martu 2018. godine, Vlada FBiH je razmatrala inicijativu Institucije ombudsmena za ljudska prava BiH, kojom je predložena izmjena člana 7. Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice s djecom, a tada je navedeno da je “Federalno ministarstvo rada i socijalne politike pripremilo tekst Zakona o podršci porodicama s djecom u FBiH kao zaseban propis, koji će ombudsmenima biti dostavljena u formi prednacrta na razmatranje.”

Nacrt zakona o podršci porodicama s djecom u FBiH usvojen je na sjednici Vlade FBiH održanoj početkom jula, a njime se, kako je saopšteno “uređuju osnove materijalne podrške porodicama s djecom, utvrđuju materijalna prava za podršku porodicama s djecom, postupak ostvarivanja prava, uslovi i način za ostvarivanje prava, finansiranje materijalne podrške porodici s djecom, nadzor i druga pitanja od značaja za ostvarivanje podrške porodicama s djecom u FBiH.” 

Podrška porodicama s djecom, u smislu ovog zakona, podrazumijeva podršku kroz materijalna davanja, s ciljem pomaganja u podizanju, odgoju i zbrinjavanju djece, kao i u njihovom osposobljavanju za samostalan život i rad. Ova podrška ima za cilj da se svoj djeci osiguraju približno jednaki materijalni uslovi za zdrav i pravilan psihofizički razvoj u porodici. Ovim zakonom utvrđena su prava koja ostvaruje porodica s djecom, ko može biti nosilac prava i osnovica za obračun prava. Podrška porodici s djecom pruža se kroz ostvarivanje prava na dječiji dodatak i prava na novčanu pomoć porodilji koja nije u radnom odnosu.”

Saopštenje Vlade FBiH, 05.07.2018.

Nacrt je upućen u parlamentarnu proceduru, ali nikada nije razmatran.

Osim toga, Vlada FBiH je u februaru u parlament uputila po skraćenoj proceduri Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom. Radilo se o izmjenama kojima je ovaj zakon usklađen sa Ustavom i Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, a nakon što je Ustavni sud početkom 2013. godine osporio odredbu člana 18.d. stav 4. pomenutog zakona. Izmjene su usvojene u Parlamentu FBiH u aprilu ove godine.

S obzirom da u toku aktuelnog mandata nije usvojena konačna verzija Zakona o podršci porodicama s djecom u FBiH, niti je uopšte razmatran njegov nacrt, Istinomjer će obećanje ministra Drljače dato na početku godine ocijeniti kao neispunjeno.

(istinomjer.ba)

 

Ugovor o gradnji autoputa Banjaluka – Prijedor nije potpisan u septembru

Gradnja autoputa od Banjaluke preko Prijedora do Novog Grada najavljuje se u RS već neko vrijeme, a na samitu 16+1 u...

Saša Magazinović nije javno pojeo glasačku kutiju

Govoreći o šansama za pobjedu na Opštim izborima 2018. godine kandidata SDP-a BiH za člana Predsjedništva BiH iz reda bošnjačkog naroda, Denisa Bećirovića u odnosu na kandidata SDA za istu poziciju,...Pješački mostovi u Zenici još uvijek nisu osvijetljeni

Realizacija i izvođenje radova na osvjetljenju pješačkih mostova “Jalijski most” i “Bilinopoljski most” LED rasvjetom trebala je biti već realizirana, međutim građani Zenice i dalje čekaju na...