Istina

EDUS i djeca koja pohađaju njihov program su “u sistemu”

Smještajni kapaciteti i problemi finansiranja stručnih edukatora za rad sa djecom sa poteškoćama u razvoju ponavljaju se iz godine u godinu. Iako se prošle godine činilo da su barem donekle riješeni smještajni kapaciteti, ovih dana u toku je sporu roditelja djece s poteškoćama u razvoju i Centra Vladimir Nazor, koji je doregistrovan kako bi u njemu mogla boraviti i djeca koja pohađaju nastavu po EDUS programu.

Naime, direktor ovog Centra želi deložirati EDUS, iako je ovaj program shodno odlukama kantonalnih vlasti dobio dozvolu za djelovanje i postao dio sistema. Općinsko vijeće Novo Sarajevo, 29.03.2019. godine, razmatralo je, ali nije riješilo spor između Centra Vladimir Nazor i roditelja djece s poteškoćama u razvoju koja pohađaju EDUS (Edukacija za sve), te je loptica prebačena na kantonalne vlasti. Podsjećamo, Mersudin Kadrić, v.d. direktora Centra Vladimir Nazor zatražio je dopisom od Općinskog vijeća Novo Sarajevo da nalože EDUS-u iseljenje.

NVO EDUS vrši paralelizam u odgoju i obrazovanju za šta nema zakonsku i pravnu regulativu i jedino rješenje koje se nameće je da se EDUS izmjesti iz objekta u ulici Kemala Kapetanovića br. 43 kako bi Centar Vladimir Nazor mogao obavljati svoju djelatnost. Centar posjeduje stručno osposobljene kadrove za potpunu podršku djeci s poteškoćama u razvoju, a ne osobe koje su certificirane za rad s djecom s poteškoćama u razvoju gdje se degradira obrazovanje kadrova u BiH u bilo kom segmentu i struci. Nepoštivanje svih pravnih i zakonskih parametara za rad s najosjetljivijom populacijom u našem društvu je nedopustvio. Ovakav način rada dovodi do zatajivanja sistema pred političkim, privatnim i drugim interesima gdje u ovom slučaju nije ‘briga za djecu’ kako se u medijima navodi, već jedino briga za privatne interese uposlenika koji dovode u pitanje sistem obrazovanja.

Mersudin Kadrić, 25.03.2019.

Komentirajući ova dešavanja kantonalna ministrica obrazovanja, nauke i mladih Kantona Sarajevo, Zineta Bogunić podsjetila je da EDUS-ove metode imaju podršku resornog ministarstva kao i pravno uporište za svoje djelovanje.

Centar Vladimir Nazor je zbog djece koja pohađaju nastavu po EDUS programu doregistrovan za predškolski odgoj u septembru prošle godine, a EDUS ima saglasnost na izvođenje programa i što se toga tiče oni su totalno u sistemu. Djeca koja pohađaju nastavu po EDUS programu su u sistemu, njihovi edukatori su u sistemu i oni imaju našu saglasnost na program rada. Van sistema je jedino projektni tim koji nadzire njihov rad i vrši naučne analize. Djeca koja pohađaju nastavu po EDUS programu dio su Centra Vladimir Nazor. To jasno piše, a ja ću poslati odgovor direktoru Centra Vladimir Nazor. EDUS program je eksperimentalni program koji je dobio saglasnost da se provodi, a vremenom ćemo vidjeti može li proširiti i u druge institucije.

Zineta Bogunić, 29.03.2019.

Podsjećamo, zbog sistemske neuređenosti, a i krajnje potrebe da se djeci pruži mogućnost da ostvare svoj maksimalni razvojni potencijal, stručnjaci, roditelji i građani/ke osnovali su 2010. godine nevladinu organizaciju Edukacija za sve (EDUS). EDUS je organizacija koja provodi unaprijeđen i naučno utemeljen model obrazovanja djece sa razvojnim poremećajima. Porast broja djece sa poteškoćama u razvoju koja čekaju na upis u programe, zajedno sa nedostatkom prostornih kapaciteta, te finansijskih i materijalnih sredstava, doveo je do stvaranja dugih lista čekanja za ranu intervenciju – edukacijski i terapijski rad koji EDUS provodi sa djecom najmlađeg uzrasta.

U julu 2015. godine EDUS-ov program priznat je od strane prethodne Vlade KS. Tada su ministar za obrazovanje, nauku i mlade KS Elvir Kazazović i Udruženja “Edukacija za sve” (EDUS) potpisali Sporazum o saradnji u oblasti obrazovanja djece sa i bez poteškoća u razvoju.

Osnovna svrha potpisanog sporazuma je razvijanje, jačanje, unapređenje te promocija obrazovanja djece sa i bez poteškoća u razvoju, edukacija i unapređenje znanja profesionalnog kadra, edukacija i pružanje podrške roditeljima, uspostavljanje naučne saradnje sa širom profesionalnom zajednicom kroz zajednički rad vladinog i nevladinog sektora.

Elvir Kazazović, (resorni ministar mandatni period 2014.-2018.), 20.07.2015.

Prvi značajniji pomaci kada je upitanju uvođenje EDUS-a “u sistem” i realizacija svega što je ranije dogovoreno napravljeni su nakon dvije i po godine, i to na 35. sjednici Skupštine KS održanoj u novembru 2017. godine. Tada je doneseno nekoliko zaključaka da se “pristupi “sistemskom rješavanje pitanja programskih, prostornih i kadrovskih rješenja za djecu sa poteškoćama u razvoju u specijalnim javnim ustanovama u Kantonu Sarajevo”

Nakon toga, u decembru 2017. godine za JU Centar “Vladimir Nazor” završena je administrativna procedura doregistracije, koja se odnosila na proširenje djelatnosti, odnosno “uvođenje rane intervencije, opservacije, produženog boravka, predškolskog odgoja, radionica za radno osposobljavanje, te neke kadrovske procedure kako bi se pristupilo potpisivanju ugovora sa Općinom Novo Sarajevo o ulasku u prostor OŠ “Isa-beg Ishaković”.

Najnoviji objekt je objekt bivše škole ‘Isa-beg Ishaković’, gdje smo omogućili ranu intervenciju za djecu od 18 mjeseci do polaska u školu. Sve vrijeme smo radili kroz EDUS program, gdje su bili angažovani edukatori po ugovoru o djelu. Shvatili smo neophodnost da se sistemski riješi taj problem i Vlada je odobrila upošljavanje 58 zaposlenika u Centru ‘Vladimir Nazor’ čijim će se angažmanom zadovoljiti kadrovski i prostorni kapaciteti za rad sa djecom za koje su njihovi roditelji predali zahtjev za ranu intervenciju.

Elvir Kazazović, (resorni ministar mandatni period 2014.-2018.), 20.09.2018.

Ipak naknadno će se ispostaviti da je Vlada KS, za djecu iz autističnog spektra donijela samo polovična i privremena rješenja, obzirom da su vrlo brzo uslijedili problemi sa radnopravnim statusom angažovanih edukatora, o čemu je Istinomjer također pisao, a sada su ponovo uslijedili i problemi sa prostornim kapacitetima za koje se činilo da su prevaziđeni.

Shodno navedenom, resornoj ministrici Zineti Bogunić, za njenju izjavu da je Centar Vladimir Nazor, zbog djece koja pohađaju nastavu po EDUS programu “doregistrovan za predškolski odgoj u septembru prošle godine” te da je EDUS- ov program dobio “saglasnost” Vlade KS, Istinomjer daje ocjenu istina.

Istinomjer će pratiti kakav će odnos imati nova Vlada KS spram jedne od najranjivijih kategorije društva, te da li će ministrica Bogunić poslati adekvatan odgovor direktor Kadriću kako je i obećala.

 

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!