Većim dijelom neistina

Zora Vidović uglavnom neistinito o podacima starim tri godine

Ministrica finansija Republike Srpske (RS) Zora Vidović gostovala je u Jutarnjem programu na Radio-televiziji Republike Srpske (RTRS) 22.5.2023. godine, gdje je, između ostalog, komentarisala tri godine staro upoređivanje ekonomskog stanja u RS i u Federaciji BiH.

Izvor: Banjaluka.net

Voditelj Jutarnjeg programa RTRS-a Rajnat Majstorović tokom gostovanja ministrice pročitao je niz podataka koje je iznio Denis Zvizdić, za koje je rekao da ih je čitao “jučer”, a zapravo je riječ o Zvizdićevoj izjavi iz februara 2020. godine, odnosno prije više od tri godine. U toj izjavi Zvizdić je uporedio socioekonomske parametre u FBiH i RS, koje je Istinomjer ocijenio poluistinitim u februaru te godine.

Na ovo je pitanje ministrica Vidović odgovorila sljedeće:

Te sve činjenice što su nabrojane apsolutno nije istina. Naš javni dug je 34,7%, prema tome, nema veze sa 50%. Plate i penzije, evo pogledajte kad statistika izbaci, naša plata i njihove u prošlom mjesecu, prosjek njihovih plata bio je negdje 5-6 eura manji nego kod nas. Prema tome, apsolutno netačno.

Zaduženje Federacije… gledajte Federacija, ona isplaćuje samo svoju administraciju i isplaćuje penzije. Znači, nikakvih drugih obaveza nema, sve je ostalo na kantonima, a kad pogledate kad bi oni napravili kol’ko su im dužni kantoni, kol’ko opštine, onda bi vidjeli kol’ki je njihov dug, jer to je daleko, daleko veći dug nego u Republici Srpskoj.

Zora Vidović, 22.5.2023. godine

Plate i penzije

Istinomjer je u analizi “Istinomjer mjeri: Kome je veća plata?” upoređivao podatke entitetskih zavoda za statistiku o neto platama za januar 2023. godine (RS) i decembar 2022. godine (FBiH). U tom kontekstu, neto plata u RS bila je veća za 37 KM, s tim da su u RS oporezovani dodaci na platu poput toplog obroka i regresa, što u FBiH nije slučaj. Opširnije o tome gdje su razlike i zašto nastaju, čitajte u spomenutoj analizi.

Kada uporedimo podatke za mart 2023. godine koje su objavila oba entitetska zavoda za statistiku, prosječne plate u FBiH veće su nego u RS za cijelih sedam KM.

Ako uporedimo martovske penzije u ova dva entiteta, opet ćemo vidjeti da je u FBiH iznos nešto veći osim kada je riječ o najnižoj penziji. Tu treba imati u vidu da u FBiH, pored minimalne, postoji i zagarantovana penzija, koja, nakon posljednjeg usklađivanja, iznosi 618,30 KM.

O dugu Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine

Na web stranicama oba entitetska ministarstva finansija dostupne su informacije o dugu za 2021. godinu, dok je državno Ministarstvo finansija objavilo informaciju o dugu i za 2022. godinu.

RS dužan više od šest milijardi

Zakon o zaduživanju, dugu i garancijama Republike Srpske prepoznaje ukupan dug RS i javni dug RS. Ukupan dug Republike Srpske obuhvata javni dug Republike Srpske, dug javnih preduzeća, Investiciono-razvojne banke Republike Srpske i institucija javnog sektora. Javni dug Republike Srpske je dug Republike Srpske, dug jedinica lokalne samouprave i dug fondova socijalne sigurnosti.

Ukupan dug Republike Srpske na kraju fiskalne godine ne može biti veći od 60% ostvarenog bruto domaćeg proizvoda (BDP) u toj godini, dok javni dug Republike Srpske na kraju fiskalne godine ne može biti veći od 55% ostvarenog BDP-a u toj godini.

Prema podacima iz Informacije o dugu RS za 2021. godinu, stanje ukupnog duga u ovom entitetu je 6.094,87 miliona KM, nešto manje od 50% BDP-a, dok je javni dug koji podliježe zakonskom ograničenju iznosio 5.020,50 miliona KM, odnosno 40,84% BDP-a.

Informacija o dugu za 2022. godinu još uvijek nije dostupna na stranici Ministarstva finansija RS.

Da li je dug u Federaciji BiH daleko veći?

Ukupan dug u Federaciji BiH na dan 31.12.2021. godine iznosio je 6.525,68 miliona KM, odnosno 29,34% BDP-a. U ovaj dug uvrštena su vanjska i unutrašnja dugovanja kantona, gradova i opština.

Prema Zakonu o dugu, zaduživanju i garancijama u Federaciji BiH, ograničenje zaduživanja nije povezano s BDP-om, već odnosom iznosa servisiranja duga i konsolidovanih prihoda Federacije BiH.

Federacija se može dugoročno zadužiti ukoliko iznos servisiranja duga za ukupan unutrašnji i vanjski dug i garancije koje dospijevaju u svakoj narednoj godini, uključujući i servisiranje za predloženo novo zaduženje i sve zajmove za koje su izdate garancije Federacije, zajedno sa ograničenjima iznosa duga kantona iz stava 2. ovog člana ne prelaze 18% konsolidiranih prihoda Federacije i kantona ostvarenih u prethodnoj fiskalnoj godini.

Zakon o dugu, zaduživanju i garancijama u Federaciji BiH

Prema informaciji sa stranice Ministarstva finansija FBiH, visina konsolidovanih prihoda Federacije BiH i kantona ostvarenih u 2020. godini iznosila je 8.803.028.295 KM. Za servisiranje duga i kamata u 2021. godini budžetom je planirano 1.127.593.199 KM, odnosno 12,81% konsolidovanih prihoda Federacije BiH.

Ako napravimo istu analizu prihoda i iznosa za servisiranje duga u RS kao što smo napravili za FBiH, vidjet ćemo da je Republika Srpska u 2020. godini ostvarila prihode u iznosu 2.818.267.698 KM, a za otplatu duga u budžetu za 2021. godinu izdvojeno je 567.079.000 KM. To znači da je nešto više od 20% ukupnih prihoda utrošeno za servisiranje duga.

Isto tako, ako pogledamo Informaciju o dugu koju je pripremilo državno Ministarstvo finansija, vidjet ćemo da je 2021. godine ukupni dug FBiH bio za 6% veći nego ukupni dug RS, dok je u 2022. godini dug Federacije BiH bio tek 3% veći od duga Republike Srpske. U ovom kontekstu treba imati u vidu da, prema zvaničnim statistikama, u RS živi 1.128.309 osoba, dok u Federaciji BiH skoro duplo više, odnosno 2.156.846 osoba.

Nije istinita ni tvrdnja Zore Vidović da Federacija BiH nema nikakvih drugih obaveza osim administracije i penzija. Osim iz kantonalnih budžeta, i iz federalnog se isplaćuju poticaji za privredu. Budžet RS za 2023. godinu ima rekordan iznos poticaja za poljoprivredu – 180 miliona KM – dok je iz budžeta FBiH za istu namjenu izdvojeno 164 miliona KM. U ovom kontekstu treba imati u vidu da Republika Srpska ima oko 893.540 hektara obradivog zemljišta, dok Federacija BiH ima upola manje, odnosno oko 406.000 hektara.

Kapitalni transferi kojima se finansiraju projekti nižih nivoa vlasti iznose 325.106.000 KM i čine oko 6% budžeta Federacije BiH za 2023. godinu.

Zaposlenost i nezaposlenost

Zora Vidović komentarisala je neaktuelnu Zvizdićevu izjavu i kada je riječ o zaposlenosti.

Prema tome, koliko su oni zaposlili radnika to ne znam. Onda im je bio jako mali broj zaposlenja ako su od nas 3-4 puta više, jer mi sad imamo stopu nezaposlenosti daleko manju od njihove, stopu zaposlenosti daleko veću od njihove. Mi imamo preko 290.000 radnika zaposlenih u RS, i to je maksimalan broj do sad. Ne možemo porediti sa brojem radnika, oni su mnogo veći i kad uzmemo stopu nezaposlenosti, mi zaista poslije Slovenije i Hrvatske imamo najmanju stopu nezaposlenosti i najveću stopu zaposlenosti.

Zora Vidović, 22.5.2023. godine

I dok se za stopu nezaposlenosti može reći da je “daleko manja” u RS nego u FBiH jer iznosi 6%, razlika između stope zaposlenosti ova dva entiteta je 2,6%. Ipak, nije istinita tvrdnja Zore Vidović da RS ima najmanju stopu nezaposlenosti i najveću stopu zaposlenosti, ako se izuzmu Slovenija i Hrvatska, koje su bolje u tom pogledu.

Ako posmatramo države nastale raspadom Jugoslavije, bez Slovenije i Hrvatske, najnižu stopu nezaposlenosti ima Srbija. Kada je riječ o stopi zaposlenosti, sve bivše jugoslovenske republike imaju veću stopu zaposlenosti od Republike Srpske.


Izvor: Zvanični podaci nadležnih zavoda za statistiku (FBiH, RS, Hrvatska, Slovenija, Srbija, Crna Gora, Sjeverna Makedonija)

Prema dostupnim informacijama, neistinite su tvrdnje Zore Vidović o visini iznosa duga u odnosu na BDP Republike Srpske. Ipak, treba imati u vidu da podaci za 2022. godinu još uvijek nisu dostupni te da se BDP u RS u 2022. godini povećao, što u konačnici ima utjecaj na nivo zaduženosti. Netačna je i tvrdnja da je dug Federacije znatno veći od duga RS, kao i to da Federacija samo finansira administraciju, penzije i dug. Nije tačno da su plate i penzije veće u Republici Srpskoj.

Ono što jeste tačno u izlaganju Zore Vidović je to da imaju bolje statistike kada je riječ o stopi zaposlenosti i nezaposlenosti. Međutim, nije tačno da Republika Srpska ima povoljniju stopu zaposlenosti i nezaposlenosti nego zemlje u regionu.

Zašto je novinar RTRS-a koristio izjavu staru tri godine kao referentni podatak za komentar ministrice finansija Republike Srpske nije poznato, a tvrdnje iz njenog odgovora Istinomjer ocjenjuje većim dijelom neistinitim.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!