Ispunjeno

Pokrenuta inicijativa za smanjenje izdvajanja za političke stranke u Kantonu Sarajevo

Zastupnik u Skupštini Kantona Sarajevo (KS) i delegat u Klubu Hrvata Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine Damir Marjanović (Za nove generacije) gostovao je 24.1.2023. godine u emisiji “Novi dan” Televizije N1, pri čemu je najavio inicijativu kojom bi se smanjila budžetska izdvajanja za političke stranke u ovom kantonu. Na trećoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo Marjanović je pokrenuo ovu inicijativu.

Screenshot: N1
Screenshot: N1

Govoreći o budžetu Kantona Sarajevo koji će biti manji ove godine, Marjanović je najavio inicijativu u Skupštini KS kojom bi se nadomjestio ovaj gubitak u budžetu:

Ja ću podnijeti inicijativu da se u ovoj godini, da bi se malo iznivelisao taj gubitak budžeta, da se izdvajanja za političke stranke u Kantonu Sarajevo smanje najmanje za 50%, a čak i 80%. Šta to znači? Da ćete bar jedno milion i nešto maraka vratiti u budžet.

Damir Marjanović, 24.1.2023.

Kako se navodi u saopštenju političkog pokreta Za nove generacije (ZNG), na trećoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo zastupnik Marjanović pokrenuo je inicijativu za amandman na budžet Kantona Sarajevo za 2023. godinu kojim bi se od Vlade KS zatražilo da se izdvajanja iz budžeta KS namijenjena za finansiranje stranaka koje participiraju u Skupštini KS smanje najmanje 50%, a optimalno 80%.

Usvajanjem ove inicijative politički subjekti koji sudjeluju u zakonodavnoj vlasti Kantona Sarajevo pokazali bi da su svjesni financijskih izazova koji se nalaze pred budžetskim korisnicima i svim građanima glavnoga grada BiH, te da su spremni da taj teret podnesu zajedno s njima. Ovu inicijativu sam najavio ranije da bi sve zastupnice i zastupnici imali dovoljno vremena da obave potrebne konsultacije s rukovodstvima političkih subjekata koje predstavljaju.

Damir Marjanović, 27.1.2023.

Podsjetimo, izmijenjeni Zakon o pripadnosti javnih prihoda u FBiH, kojim započinje smanjenje pondera za Kanton Sarajevo, stupio je na snagu ove godine. Koeficijent (ponder 2) za Kanton Sarajevo smanjen je s 2 na 1,5 u raspodjeli javnih prihoda, a svake sljedeće kalendarske godine bio bi umanjivan za 0,1 posto – do vrijednosti 1,3, dok formula raspodjele prihoda za ostale kantone ostaje ista, o čemu smo na Istinomjeru već ranije pisali.

Finansiranje političkih stranaka i izbornih kampanja u Bosni i Hercegovini uređeno je Zakonom o finansiranju političkih stranaka i Poglavljem 15 Izbornog zakona Bosne i Hercegovine.

U članu 3. Zakona o finansiranju političkih stranaka navedeni su izvori iz kojih se neka politička stranka može finansirati. Između ostalih, jedan od izvora može biti i kantonalni budžet:

e) budžeta Bosne i Hercegovine, u skladu s članom 7. ovog zakona, entitetskih budžeta, kantonalnih budžeta i budžeta Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, te budžeta drugih jedinica lokalne uprave i samouprave u skladu sa zakonom

Član 3. Zakona o finansiranju političkih stranaka

Posljednja Odluka o raspoređivanju sredstava budžeta Kantona Sarajevo namijenjenih finansiranju političkih stranaka, klubova zastupnika i parlamentarnih grupa u mandatnom periodu 2018–2022. godina donesena je na sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj 25.12.2018. godine.

Prema toj odluci, političke stranke, odnosno koalicije političkih stranaka koje su osvojile mandate, dobijaju 30% od sredstava namijenjenih za njihovo finansiranje, 60% sredstava dijeli se prema broju zastupničkih mandata koje svaka politička stranka, klub zastupnika i parlamentarna grupa ima, a 10% sredstava dijeli se političkim partijama i klubovima zastupnika srazmjerno broju zastupničkih mjesta koja pripadaju manje zastupljenom spolu u Skupštini Kantona Sarajevo.

S obzirom na činjenicu da je, kako je i najavio, zastupnik u skupštini Kantona Sarajevo Damir Marjanović podnio inicijativu za smanjenje izdvajanja za političke stranke u Kantonu Sarajevo, Istinomjer ovo obećanje ocjenjuje ispunjenim.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!