Neispunjeno

Prvi registar osoba osuđenih za krivična djela protiv polnog integriteta i iskorištavanja djece u RS ostao “u nacrtu”

Ministar pravde RS, Anton Kasipović, predstavljajući novi Prijedlog krivičnog zakonika RS NSRS, u junu prošle godine, rekao je da su u tekst zakona unesene nove te “osnažene” postojeće odredbe koje se tiču djela protiv polnog identiteta, a kako bi se krivično zakonodavstvo RS uskladilo sa međunarodnim konvencijama i direktivama EU. S tim u vezi, Kasipović je najavio da će RS, do kraja 2017. godine dobiti prvi Registar osoba osuđenih za krivična djela protiv polnog integriteta i iskorištavanja djece u RS, u koji će pravo uvida i pristup podacima imati policija, tužilaštvo i sudovi. Međutim, Registar je ostao u “nacrtu”.

Skrećem vašu pažnju na djela protiv polnog integriteta koja tretira ovaj zakonik, posebno prema djeci, a s obzirom na poseban senzibilitet koji podrazumijeva ova tematika, a do kraja godine očekujemo i prvi registar pedofila.

(Anton Kasipović, 13.06.2017.)

Ministarstvo pravde RS u novembru 2017. godine izradilo je Nacrt zakona o posebnom registru osoba pravosnažno osuđenih za krivična djela protiv polnog integriteta i iskorištavanja djece.

Registar, koji će biti poluzatvorenog tipa, vodit će ga policija, a osobe koje budu unosile podatke bit će dužne da čuvaju njihovu tajnost.

I dosad je postojala kaznena evidencija pravosnažnih presuda po ovim krivičnim djelima, a u narednom periodu će zakonski biti regulirano vođenje registara za ovu kategoriju učinilaca krivičnih djela.

(Ivanka Marković, predsjednica Radne grupe za izradu ovog zakona, 05.10.2017.)

Krivični zakoni u BiH imaju mnogih manjkavosti kada je u pitanju prevencija i osiguranje zaštite djece od seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja, kao i sprečavanje osoba koje su pravosnažno osuđene za ova krivična djela da ih ponovo izvrše. BiH se nalazi među državama koje nemaju registar pedofila. Ovi registri su u većini zakonodavstava dostupni samo nadležnim institucijama, ali postoje i države u kojima su ti podaci javni.

Iako se činilo da se u RS radi na realizaciji obećanog, NSRS je na 25. posebnoj sjednici, održanoj 13.12.2017. godine usvojila tek Nacrt zakona o posebnom registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece.

Član 3.

(1) U Registar se upisuju lica pravosnažno osuđena za krivična djela propisana Krivičnim zakonikom Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 64/17):

1) trgovina djecom (član 146),

2) obljuba sa djetetom mlađim od petnaest godina (član 172),

3) polna zloupotreba djeteta starijeg od petnaest godina (član 173),

4) navođenje djeteta na prisustvovanje polnim radnjama (član 174),

5) iskorištavanje djece za pornografiju (član 175),

6) iskorištavanje djece za pornografske predstave (član 176),

7) upoznavanje djece s pornografijom (član 177),

8) iskorištavanje kompjuterske mreže ili komunikacije drugim tehničkim sredstvima za izvršenje krivičnih djela seksualnog zlostavljanja ili iskorištavanja djeteta (član 178),

9) zadovoljenje polnih strasti pred djetetom (član 179),

10) navođenje djeteta na prostituciju (član 180).

(2) U Registar se upisuju i lica koja su pravosnažno osuđena za krivična djela protiv polnog integriteta izvršena na štetu djece i maloljetnih lica, prema zakonima koji su prestali da važe.

Nacrt Zakona o posebnom registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece

Obzirom da pomenuti Zakon nije završio svoj parlamentarni put, niti je Registar uspostavljen do kraja 2017. godine, Anton Kasipović od Istinomjera dobija ocjenu neispunjeno.

Istinomjer će i dalje pratiti realizaciju obećanja o osnivanju i implementaciji posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece u RS.

 

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!