Neistina

Prošli saziv Vijeća ministara BiH započeo je aktivnosti na realizaciji 14 prioriteta

Zastupnik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine Mirsad Čamdžić uporedio je rad aktulenog saziva Vijeća ministara BiH s prethodnim po pitanju realizacije 14 prioriteta iz Mišljenja Evropske komisije. Suprotno njegovim tvrdnjama, prošli saziv Vijeća ministara vršio je aktivnosti na implementaciji pojedinih prioriteta, uključujući i na jedina dva prioriteta koje je Evropska komisija u posljednjem izvještaju ocijenila kao ispunjene.

Izvor: Naša stranka

U gostovanju na BHT1 12. januara 2024. godine, Mirsad Čamdžić (Naša stranka) izjavio je da od 2019. godine do formiranja aktuelnog Vijeća ministara “nijedan od 14 prioriteta nije uopšte raspakovan”, odnosno da je ovo Vijeće ministara u posljednjoj godini ispunilo dva prioriteta:

Četrnaest prioriteta je promovisano 2019. godine. Od tada, prema izvještaju EK, dakle u tri godine dok nije došlo novo Vijeće ministara, nijedan od 14 prioriteta nije uopšte raspakovan niti je došao. Kako je došlo novo Vijeće ministara, u posljednjoj godini dana od 14 prioriteta dva su riješena pozitivno, a za šest se dobilo pozitivno mišljenje.

Mirsad Čamdžić, 12.1.2024.

Evropska komisija je 29.5.2019. godine objavila Mišljenje o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropskoj uniji, a Istinomjer se u više navrata od tada bavio time šta je ispunjeno od 14 prioriteta koje je EU iznijela pred vlasti BiH, a koje je nužno realizovati kako bi naša zemlja započela pregovore o pristupanju EU.

U novembru 2023. godine Evropska komisija objavila je Izvještaj o napretku BiH na putu ka EU, u kojem su navedene relevantne aktivnosti koje su institucije BiH provodile od juna 2022. do oktobra 2023. godine.

U uvodu Izvještaja predstavljen je kratki pregled implementacije 14 ključnih prioriteta, a ocjena Evropske komisije je da je BiH do sada u potpunosti ispunila samo dva.

Radi se o prioritetu pod rednim brojem 3 – osiguravanje pravilnog funkcioniranja Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje (POSP), koji je s radom počeo u julu 2020. godine, odnosno za vrijeme mandata prošlog saziva Vijeća ministara. Do Općih izbora 2022. godine održane su dvije sjednice POSP-a, a nakon izbora održana je jedna sjednica, u oktobru prošle godine.

Drugi prioritet koji je Evropska komisija ocijenila kao ispunjen jeste onaj pod rednim brojem 10 – osiguravanje prava na život i zabranu torture, posebno (a) ukidanjem pozivanja na smrtnu kaznu u Ustavu entiteta Republika Srpska i (b) uspostavljanjem nacionalnog preventivnog mehanizma protiv torture i zlostavljanja. Kako su naveli iz Evropske komisije, u oktobru 2019. godine Ustavni sud ukinuo je spominjanje smrtne kazne u Ustavu entiteta Republika Srpska, dok je u augustu 2023. godine Parlamentarna skupština BiH izmijenila Zakon o ombudsmanu za ljudska prava kojim je ova institucija određena kao preventivni mehanizam protiv torture i zlostavljanja, čime je ovaj ključni prioritet ispunjen.

Rezultati prošlog saziva Vijeća ministara (Izvještaj iz 2022. godine)

Osim što je radilo na realizaciji dva prioriteta koja su do danas ispunjena, Vijeće ministara u mandatu 2018–2022, prema Izvještaju Evropske komisije iz 2022. godine, provodilo je određene aktivnosti i na implementaciji drugih prioriteta. Naime, u Aneksu 1 ovog izvještaja, gdje su tabelarno predstavljene aktivnosti na provedbi 14 ključnih prioriteta, navedeni su sljedeći rezultati.

(1) Osigurati da se izbori provode u skladu s evropskim standardima tako što će provesti relevantne preporuke OSCE-a/ODIHR-a i Venecijanske komisije, osigurati transparentnost finansiranja političkih stranaka i održati lokalne izbore u MostaruLokalni izbori su se održali u Mostaru u decembru 2020. godine.

(5) Poduzeti konkretne korake na unapređenju okruženja pogodnog za pomirenje kako bi se prevazišlo naslijeđe rataDržavna strategija za rad na predmetima ratnih zločina usvojena je u septembru 2020. godine.

(7) Jačati prevenciju i borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala, uključujući i protiv pranja novca i terorizma, prvenstveno putem (…) usklađivanja zakonodavstva i jačanja kapaciteta za javne nabavkeIzmjene i dopune zakona o javnim nabavkama usvojene u avgustu 2022. godine.

(8) Osigurati efikasnu koordinaciju upravljanja granicama i kapacitetima za upravljanje migracijama na svim nivoima i osigurati funkcionisanje sistema azilaBolje upravljanje migracijama.

(13) Unaprijediti zaštitu i inkluziju ranjivih grupa, posebno osoba sa invaliditetom, djece, LGBTIQ osoba, pripadnika romske zajednice, pritvorenika, migranata i tražilaca azila, kao i raseljenih lica i izbjeglica u cilju zatvaranja Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma Povorke ponosa se redovno održavaju od 2020. godine, akcioni plan o pravima LGBTIQ osoba je usvojen u julu 2022. godine, akcioni plan o društvenoj inkluziji Roma je usvojen u maju 2022. godine.

(14) Završiti neophodne korake u reformi javne uprave s ciljem unapređenja sveukupnog funkcionisanja javne uprave osiguravanjem profesionalne i depolitizirane državne službe i koordiniranim pristupom u kreiranju politika u cijeloj državi Svi nivoi vlasti su usvojili akcioni plan za reformu javne uprave, sveobuhvatnu i cjelodržavnu strategiju upravljanja javnim finansijama i pojedinačne strategije o upravljanju javnim finansijama.


Rezultati aktuelnog saziva Vijeća ministara (Izvještaj iz 2023. godine)

U pogledu rezultata koje je novi saziv Vijeća ministara ostvario na realizaciji 14 prioriteta, u izvještaju iz 2023. godine navode se sljedeće aktivnosti:

(6) Unaprijediti funkcionisanje pravosuđa kroz usvajanje novih zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću i sudovima BiH u skladu sa evropskim standardimaParlamentarna skupština je u septembru 2023. usvojila izmjene i dopune Zakona o VSTV-u koje se tiču integriteta, s tim što se radi o izmijenjenoj verziji zakona u odnosu na onu koja je poslana Venecijanskoj komisiji na mišljenje.

(7) Jačati prevenciju i borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala, uključujući i protiv pranja novca i terorizma…Kontakt tačka za Europol je počela je sa radom u junu 2023. godine, a BiH je poslala oficira za vezu u Hag. Svi policijski organi u BiH sada mogu razmjenjivati poruke putem mrežne aplikacije za sigurnu razmjenu informacija (SIENA). Vijeće ministara usvojilo je strategije za borbu protiv terorizma i organizovanog kriminala, te ažuriranu procjenu rizika i prateći akcioni plan za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma.

(8) Osigurati efikasnu koordinaciju upravljanja granicama i kapacitetima za upravljanje migracijama na svim nivoima i osigurati funkcionisanje sistema azilaUpravljanje migracijama je poboljšano. Vijeće ministara usvojilo je Strategiju u oblasti migracija i Akcioni plan. Parlamentarna skupština je usvojila Zakon o strancima u avgustu 2023. godine. Prihvatni kapaciteti su dostatni. Sporazumi o readmisiji i provedbeni protokoli općenito se provode na zadovoljavajući način.

(9) Jačati zaštitu prava svih građana, posebno osiguravanjem provedbe propisa o nediskriminaciji i o rodnoj ravnopravnosti – Vijeće ministara usvojilo je novi Gender akcioni plan u oktobru 2023. godine.

(14) Završiti neophodne korake u reformi javne uprave s ciljem unapređenja sveukupnog funkcionisanja javne uprave osiguravanjem profesionalne i depolitizirane državne službe i koordiniranim pristupom u kreiranju politika u cijeloj državi Parlamentarna skupština je u augustu 2023. godine usvojila Zakon o slobodi pristupa informacijama u cilju poboljšanja proaktivnog objelodanjivanja informacija i transparentnosti institucija na državnom nivou.

Budući da Vijeće ministara u prošlom sazivu jeste provodilo aktivnosti na realizaciji 14 prioriteta Evropske komisije, kako navode i izvještaji ove institucije, odnosno da su dva prioriteta koja su ispunjena dobila tu ocjenu na osnovu aktivnosti prošlog Vijeća ministara, tvrdnje Mirsada Čamdžića da prošli saziv nije “raspakovao” nijedan prioritet te da, “kako je došlo novo Vijeće ministara, u posljednjoj godini dana od 14 prioriteta dva su riješena pozitivno”, Istinomjer ocjenjuje neistinitim.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!