Kanton Sarajevo: Lokalna samouprava i implementacija amandmana na Ustav KS

Skupština Kantona Sarajevo u julu 2017. godine usvojila je amandmane na Ustav Kantona Sarajevo kojima su utvrđene nadležnosti Grada Sarajeva i način finansiranja jedinica lokalne samouprave u Kantonu. Implementacija ovih amandmana podrazumijeva niz drugih aktivnosti na daljem administrativno-pravnom uređenju KS, od donošenje zakona o lokalnoj samoupravi, pripadnosti javnih prihoda, imovini Kantona, do usklađivanju zakona Kantona i Grada i drugo. Skoru realizaciju gore navedenih aktivnosti najavio je resorni ministar, Mario Nenadić. Istinomjer je dobio na uvid Nacrt zakona o lokalnoj samoupravi KS iz kojeg se vidi da je do sada urađen veći dio posla.

U decembru prošle godine Ministarstvo pravde i uprave KS imenovalo je radnu grupu koja je u roku od 60 dana trebala završiti pripremu i usaglašavanje teksta Prednacrta zakona o lokalnoj samoupravi, i pripremiti njegov nacrt.

Nakon konstruktivne rasprave donesen je niz zaključaka. Radna grupa, imenovana na prijedlog gradskih i općinskih struktura, usaglasit će tekst Prednacrta zakona o lokalnoj samoupravi i pripremiti njegov nacrt. Rok za pripremu propisa je 60 dana. U tom periodu, radna grupa i druge strukture će pripremiti i pregled drugih paralelnih propisa iz oblasti komunalne djelatnosti, predškolskog i osnovnog obrazovanja, te drugih zakonskih i podzakonskih akata koje će biti neophodno donijeti da bi se zakon o lokalnoj samoupravi mogao implementirati kada stupi na snagu.

(Mario Nenadić, ministarstvo pravde i uprave KS, 12.12.2017.)

Obzirom da je najvljeni rok za pripremu propisa prošao, pitali smo resorno ministarstvo da li je radna grupa završila izradu Prednacrta zakona o lokalnoj samoupravi, te da li je nakon izrade istog, shodno najavi izrađen i usaglašen i Nacrt zakona. Dobili smo sljedeći odgovor:

Da, Radna grupa je završila izradu Prednacrta Zakona o lokalnoj samoupravi. Imat ćemo tokom ove sedmice još jedan (završni) sastanak, na kome ćemo konkretizirati detalje i uputiti propis u daljnju proceduru.

Proceduralno, zakon će zbog svoje složenosti i važnosti ići u redovnu proceduru, tako da nacrt utvrđuje Skupština KS na svojoj sjednici. (…) Po mojim procjenama, nacrt će biti i prije isteka roka iz Programa rada.  

(Mario Nenadić, ministarstvo pravde i uprave KS, 12.02.2018)

Ministar Nenadić je također istakao da je paralelno sa zakonodavnopravnom procedurom izrade Zakona o lokalnoj samoupravi, uz podršku OSCE-a, organizovan i tim iskusnih stručnjaka “koji su zaduženi uraditi jednu dodatnu kratku studiju, analizu, s ciljem boljeg pojašenjanja i informiranosti javnosti i nadležnih institucija, o preduvjetima, ali i posljedicama, donošenja ovakvog propisa”.

Osim usklađivanja legislativnih procesa, potrebno je urediti i način servisiranja međunarodnih kreditnih obaveza, te uspostaviti mehanizme prenosa nadležnosti sa jednog nivoa vlasti na drugi.

Ministar Nenadić za Istinomjer je rekao i da je sa svojim saradnicima pripremio “i još 6 drugih zakona, odnosno izmjena i dopuna, koji također idu u proceduru ovih dana.”

Za izradu prednacrta zakona o lokalnoj samoupravi KS u najvljenom roku, ministar Nenadić od Istinomjera dobija ocjenu ispunjeno.

Istinomjer će pratiti i ostale aktivnosti vezane za izradu Nacrta zakona o lokalnoj samoupravi KS.

 

(Istinomjer.ba)

Najavljena izrada nacrta plana za zaštitu kanjona rijeke Misoče

Na sastanku koji je ministrica okoliša i turizma u Vladi FBiH, Edita Đapo održala sa  ministrom prostornog uređenja,...

Besplatna “Škola u prirodi” za 4.000 osnovaca

Krajem 2017. godine Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo (MON KS) i Općina Trnovo potpisali su sporazum o sufinansiranju projekata dogradnje objekta područne škole u Šabićima...Radovi na izgradnji obaloutvrde na rijeci Drini teku planiranom dinamikom

Realizacija dugoočekivanog projekta izgradnje obaloutvrde na rijeci Drini u Goraždu konačno je započela u aprilu 2019. godine, a radovi bi mogli biti okončani u ovoj kalendarskoj godini s obzirom da...