Istina

Zvizdić: Vijeće ministara započelo rad na poboljšanju poslovne klime u BiH

Denis ZvizdicPredsjedavajući Vijeća ministara Denis Zvizdić je sredinom juna prilikom posjete saveznog ministra za Evropu, integracije i vanjske poslove Republike Austrije Sebastiana Kurza, izjavio da su građanima BiH neophodni povoljni krediti za mala i srednja preduzeća kako bi se zaposlili mladi i obrazovani ljudi. Tom prilikom je istakao da Vijeće ministara aktivno radi na poboljšanju poslovne klime i da reforme, između ostalog, i imaju cilj da se poboljšaju odnosi prema stranim investitorima.

(sda.ba, 18.06.2015.)

Vijeće ministara od svog formiranja u ovom mandatu zaista je i provodilo aktivnosti na poboljšanju poslovne klime u BiH, a posebno u odnosu na mala i srednja preduzeća.

Tako je na 4. sjednici Vijeća ministara BiH, održanoj 23.04.2015. godine, na prijedlog Ministarstva finansija i trezora, donesen zaključak kojim se potvrđuje da je dodjeljivanje kredita Evropske investicione banke „ProCredit Bank“, Sarajevo, u skladu sa sadržajem odredaba Okvirnog sporazuma Bosne i Hercegovine i Evropske investicione banke (EIB). Evropska investiciona banka prema tom sporazumu je dodijelila kredit “ProCredit Bank”, Sarajevo, u iznosu od 20 miliona eura u svrhu odobravanje kredita malim i srednjim preduzećima ili općinama za realiziranje projekata u oblastima racionalne upotrebe energije, infrastrukture, industrije, trgovine, usluga i zaštite te poboljšanja okoliša u Bosni i Hercegovini.

Na istoj sjednici Vijeće ministara BiH zadužilo je Agenciju za unapređenje stranih investicija u BiH da, u saradnji s državnim ministarstvima vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, finansija i trezora te komunikacija i prometa, pripremi i Vijeću ministara BiH dostavi dorađeni materijal za poboljšanje poslovnog okruženja u BiH. Agencija za unapređenje stranih investicija zadužena je i da izradi i dostavi poseban prijedlog reformskih mjera koje se, u skladu s ustavnim nadležnostima, trebaju provesti na državnom nivou, s akcionim planom za njihovo provođenje. Kako su naveli iz Vijeća ministara cilj ovog plana je stvaranje povoljne poslovne klimu za investitore, koju će pratiti dobra zakonskа regulativa.

Osim toga na 8. sjednici Vijeća ministara BiH, održanoj 21.05.2015. godine, usvojena je i Informacija Ureda koordinatora za reformu javne uprave “Mapa puta za reformu registracije poslovnih subjekata“.

Ovim projektom kako su naveli iz Vijeća ministara BiH, će biti stvorena detaljna i kompletna mapa puta reforme registracije poslovnih subjekata, usaglašena sa svim stranama, kako bi se omogućilo pokretanje i vođenje posla s javnom upravom u BiH, elektronski, putem jedinstvene tačke kontakta.

“Opći cilj projekta je povećanje konkurentnosti privrede BiH i stimuliranje poslovnih subjekata povećanjem efikasnosti, efektivnosti, kvaliteta, fleksibilnosti i transparentnosti usluga koje se pružaju poslovnim subjektima, korištenjem inovativne informacione i komunikacione tehnologije u restruktuiranju državne uprave”, stoji u izvještaju sa sjednice Vijeća Ministara BiH.

I na 12. sjednici, održanoj 25.06.2015. godine, Vijeće ministara BiH usvojilo je Izvještaj o aftercare aktivnostima Agencije za unapređenje stranih investicija za 2014. godinu, s preporukama za poboljšanje poslovnog okruženja u BiH radi stvaranja povoljne poslovne klime sa što manje administrativnih prepreka, uz dobru zakonsku regulativu, dostupnost odgovarajuće radne snage i povoljnije izvore finansiranja.

Dakle, ako se osvrnemo na Zvizdićevu izjavu u kojoj je kazao kako Vijeće ministara aktivno radi na poboljšanju poslovne klime, s obzirom na sve navedeno, možemo zaključiti kako je ta izjava data sredinom juna istinita.

Pitajte Istinomjer!