Ispunjeno

Provedba odgojnih mjera za maloljetne počinioce blažih krivičnih djela u KS

S pravom se može reći da BiH nema sistemski riješen način sankcionisanja maloljetnih počinitelja krivičnih djela. Proteklih godina bili smo svjedoci porasta maloljetničkog kriminala u KS.

Govoreći o potrebi za sistemskim rješenjem ovog problema, ministar pravde i uprave Kantona Sarajevo, Mario Nenadić prošlog mjeseca je najavio potpisivanje Sporazuma sa predstavnicima narodnih kuhinja, u kojima će maloljetni počinioci krivičnih djela moći obavljati društveno koristan rad kao vid provedbe odgojnih mjera.

Prema odredbi člana 15. Pravilnika o primjeni odgojnih mjera posebnih obaveza prema maloljetnim počioniocima krivičnih djela, a koji je donesen od strane federalnog ministra pravde, resorno ministarstvo po pribavljenom prijedlogu Centra za socijalni rad sastavlja listu ustanova i organizacija na lokalnom nivou, radi izvršenja posebnih obaveza prema maloljetnim počiniocima krivičnih djela, vrši izbor odgovarajućih ustanova i organizacija, te se sudija za maloljetnike upoznaje sa zaključenim sporazumom (…) Ministarstvo pravde i uprave procijenilo je da su pomenute kuhinje ustvari referentne humanitarne organizacije koje obavljaju poslove socijalnog sadržaja, te se u njima mogu uspješno izvršavati ove odgojne mjere namijenjene maloljetnim počiniocima djela.

(Mario Nenadić, 10.10.2017.)

Naše krivično zakonodavstvo ne propisuje izricanje kazni maloljetnicima već odgojne mjere, shodno Zakonu o zaštiti i postupanju s djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku.

Dijete je u skladu sa ovim zakonom svaka osoba koja nije navršila 18 godina života.

(2) Prema djetetu koje u vrijeme izvršenja krivičnog djela nije navršilo 14 godina (u daljnjem tekstu: dijete) ne mogu se izreći krivične sankcije niti primijeniti druge mjere predviđene ovim zakonom.

(3) Maloljetnik je dijete koje je u vrijeme izvršenja krivičnog djela navršilo 16 godina a nije navršilo 18 godina života (u daljnjem tekstu: maloljetnik) i prema kome se mogu izreći krivične sankcije i druge mjere predviđene ovim zakonom.

Dodamo li ovome i nepostojanje ustaljene prakse po pitanju primjena odgojnih mjera prema maloljetnim počiniocima krivičnih djela, može se reći da se ovim na svojevrstan način šalje “ohrabrujuća poruka” djeci/maloljetnicima, sklonim devijantnom ponašanju, da kazne za njih praktično i nema.

Ministar Nenadić, zajedno sa ostalim nadležnim resornim ministrima u Vladi KS proteklih dana potpisao je sa predstavnicima Narodne kuhinje “Stari Grad”, Pučke kuhinje “Jela na kotačima” Vrhbosanske nadbiskupije i Crvenim križem KS Sporazum o primjeni odgojnih za maloljetne učinioce krivičnih djela. Na ovaj način maloljetna lica će služiti kazne u jednoj od tri navedene javne kuhinje.

Za mali, ali značajan korak u sistemskom rješavanju primjene odgojnih mjera, kao vida kažnjavanja maloljetnih počinioca krivičnih djela, ministar Nenadić od Istinomjera dobija ocjenu ispunjeno.

 

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!