Djelimično ispunjeno

Opozicija RS namjerava podnijеti interpelacije po pojedinim oblastima života

Na sjednici održanoj krajem maja, zastupnici Narodne skupštine RS odbili su izjašnjavati se o smijeni Vlade RS, zbog čega Inicijativa, odnosno dokument ”Prijedlog za izglasavanje nepovjerenja Vladi Republike Srpske”, (u kojem je opozicija detaljno obrazložila sve neuspjehe Vlade RS u privredi, ekonomiji i drugim segmentima života) nije bio predmet skupštinske rasprave.

Opozicija u RS najavila je da će iskoristiti i druge “poslovničke” mehanizme, odnosno podnošenje interpelacija kao vid “upita” upućenog u parlament, a koji je naslovljen na ministra i tiče sa rezultata njegovog rada.

Na ovaj način, u Skupštini RS, bi se ipak moglo raspravljati o rezultatima rada Vlade RS, i to u svim oblastima života.

Smatramo da u skladu sa skupštinskim Poslovnikom treba pokrenuti interpelaciju za najmanje pet ključnih oblasti – ekonomskim kretanjima i privrednom ambijentu u Srpskoj, stanjima u zdravstvenom sektoru, penzijsko-invalidskom osiguranju i poljoprivredi, kao i o demografskim kretanjima.

(Branislav Borenović, 05.06.2017.)

Branislav Borenović smatra da bi interpelacija (ili interpelacije), već početkom septembra, mogla da se nađe na sjednici Narodne skupštine RS.

I mi očekujemo da ćemo sa interpelacijom u mjesecu junu izaći pred parlament, i da će u roku od 60 dana biti rasprava u Narodnoj skupštni Republike Srpske, što prema nekoj dinamici govori da bi već početkom septembra mogli imati interpelaciju ili interpelacije po pojedinim oblastima života u RS na sjednici NSRS.

(Branislav Borenović, 05.06.2017.)

Obzirom da o Inicijativi, u kojoj je opozicija “detaljno” obrazložila zašto Vlada RS više “ne treba i ne smije” da vodi Republiku Srpsku, zastupnici nisu htjeli raspravljati, ovo je po svemu sudeći tzv. plan B opozicije.

Time ćemo pokazati da će se u Narodnoj skupštini voditi dinamična rasprava, jer je naše osnovno i legitimno pravo da o određenim anomalijma u društvu razgovaramo u parlamentu.

(Branislav Borenović, 05.06.2017.)

Poslovnikom o radu Narodne Skupštine RS propisano je da je Vlada obavezna, u roku od 60 dana, “odgovoriti” odnosno sačiniti i dostaviti izvještaj Skupštini.

Vlada razmatra interpelaciju i podnosi Narodnoj skupštini pisani izvještaj sa svojim mišljenjima i stavovima povodom interpelacije.

Vlada je dužna da izvještaj dostavi predsjedniku Narodne skupštine, najkasnije u roku od 60 dana od dana prijema interpelacije.

Izvještaj Vlade povodom interpelacije predsjednik Narodne skupštine upućuje narodnim poslanicima.

(Poslovnik Narodne Skupštine RS)

Interpelacija se obično nastavlja parlamentarnom raspravom, i izglasavanjem (ne)povjerenja vladi ili pojedinim ministrima, a može da rezultira i ostavkom.

Istinomjer je pratio cjelokupnu situaciju u vezi sa predajom interpelacija. Tim povodom kontaktirali smo SzP kao i PDP, sa upitom da li će zaista biti predate interpelacije, po oblastima života, kako je i najavljeno.

Biće više interpelacija po oblastima života: iz oblasti ekonomske politike, stanju u zdravstvenom sektoru, penzijsko-invalidskom osiguranju, poljoprivredi, i o demografskim kretanjima. Spremna je prva interpelacija, iz oblasti ekonomske politike i ona će biti predana u proceduru 4. jula…ostale još nisu završene.

(Perica Bundalo, generalni sekretar PDP, 30.06.2017.)

Obzirom da 4. jula interpelacija nije predata, Istinomjer je ponovo kontaktirao PDP, odnosno predsjednika stranke, Branislava Brenovića.

Potpisi su prikupljeni i najavljeno je za petak da se preda u parlamentarnu proceduru.

(Branislav Borenović, 05.07.2017.)

Interpelacija, koju je Istinomjer prvi dobio na uvid, i koja se odnosi na stanje ekonomske politike u RS predata je u parlamentarnu proceduru početkom jula.

Mjesec dana kasnije, predstavnici opzicije u NSRS predali su i drugu po redu Interpelaciju, o stanju u zdravstvu i penzionom sistemu.

Uzimajući u obzir podnošenje dvije, od najavljenih pet interpelacija, PDP i članice SzP od Istinomjera dobijaju ocjenu djelimično ispunjeno.

 

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!