Neistina

Ministar odbrane BiH može donositi odluke bez saglasnosti zamjenika

Zamjenik ministra odbrane BiH Aleksandar Goganović govorio je 30. maja 2023. godine za ATV o preletu američkog bombardera preko BiH i tom prilikom iznio je netačnu tvrdnju glede nadležnosti ministra odbrane BiH i njegovih zamjenika.

Screenshot: ATV
Screenshot: ATV

Ustvrdivši da nije dao saglasnost za prelet bombardera, Goganović je istakao kako je prekršena procedura s obzirom na to da, prema njegovim riječima, ministar odbrane BiH mora imati saglasnost zamjenika “na sve odluke koje poptisuje”.

Ministarstvo odbrane je jedino ministarstvo u Savjetu ministara koje ima dva zamjenika koji moraju dati saglasnost na sve odluke koje potpisuje ministar odbrane.

Aleksandar Goganović, 31.5.2023.

Podsjećamo, u skladu sa Zakonom o Vijeću ministara BiH, svaki ministar ima jednog zamjenika, osim ministra odbrane, koji ima dva zamjenika, a Zakonom o odbrani BiH, “koji regulira jedinstveni odbrambeni sistem Bosne i Hercegovine, uspostavlja i definira lanac komandovanja i ulogu svih elemenata kako bi Bosna i Hercegovina imala pun kapacitet u civilnom nadzoru i zaštiti suvereniteta i teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine”, utvrđene su nadležnosti Ministarstva odbrane BiH, ministra odbrane i dva zamjenika.

U članu 13. ovog zakona, u kojem su navedene nadležnosti Ministarstva odbrane BiH, navodi se da upravo ministar odbrane Bosne i Hercegovine donosi propise radi izvršavanja dužnosti koje su navedene u ovom članu zakona, dok se u članovima 15. i 16. navode organizacione, administrativne i komandne nadležnosti ministra odbrane. Odgovornosti zamjenika ministra odbrane za politiku i planiranje, kao i zamjenika ministra odbrane za upravljanje resursima, definirane su u članu 19. ovog zakona.

Ministar odbrane Bosne i Hercegovine ima sljedeće organizacione i administrativne nadležnosti, koje su predmet vrhovne komande i kontrole Predsjedništva: predlaže i donosi propise, izdaje direktive i naređenja koja se odnose na organizaciju, administraciju, osoblje, obuku, opremanje, razmještaj i upotrebu OS, obavlja ulogu međunarodnog predstavnika BiH za pitanja odbrane na ministarskom nivou, daje preporuke Predsjedništvu vezano za veličinu i strukturu OS, utvrđuje organizaciju i formaciju komandi i jedinica OS na prijedlog načelnika Zajedničkog štaba Oružanih snaga, daje preporuke Predsjedništvu vezano za organizaciju vojnih snaga za zadatke i misije, uspostavlja strateško planiranje za oružane sukobe, operacije podrške miru i reagiranje u slučaju prirodnih i drugih katastrofa i nesreća, predlaže postavljanje, unapređenje i smjenu generala u skladu s odredbama zakona, planira i vrši nadzor nad provođenjem svih vojno-obavještajnih aktivnosti za OS, daje preporuke Predsjedništvu vezano za postavljanje vojno-diplomatskih predstavnika i vojnih predstavnika, angažira profesionalno vojno osoblje za popunjavanje odobrenih upražnjenih mjesta u OS, unapređuje, postavlja i razrješava vojna lica ispod čina generala, regulira nabavku robe i usluga za OS koje su izuzete Zakonom o javnim nabavkama BiH, upravlja i donosi propise o korištenju pokretne i nepokretne imovine.

Kada je u pitanju komandna nadležnost, ministar odbrane ima sljedeće nadležnosti: izdaje naređenje načelniku Zajedničkog štaba OS za razmještaj ili upotrebu bilo koje jedinice OS u zemlji ili van zemlje da bi se omogućilo provođenje odluka Predsjedništva, izdaje naređenje načelniku Zajedničkog štaba OS za aktiviranje rezervnih jedinica i kategorija rezervista, u skladu sa zakonom, izdaje naređenje za razmještaj ili upotrebu bilo kojeg dijela OS s ciljem pomoći civilnim organima u reagiranju na prirodne i druge katastrofe i nesreće, u skladu s članom 44. zakona, vrši komandu i kontrolu nad svim vojno-obavještajnim poslovima koje obavljaju OS.

Zamjenik ministra odbrane za politiku i planiranje odgovoran je za: politiku i planiranje, međunarodnu saradnju, vojno obavještajne poslove i sigurnost, komandu, kontrolu i komunikacije.

Zamjenik ministra odbrane za upravljanje resursima odgovoran je za: upravljanje osobljem, finansije i budžet, nabavku i logistiku.

Pregledom navedenih članova Zakona o odbrani BiH može se utvrditi da se ni na jednom mjestu ne navodi da je ministru odbrane Bosne i Hercegovine potrebna saglasnost oba zamjenika “na sve odluke koje potpisuje”.

Također, pregledom čitavog Zakona o odbrani može se pronaći niz članova koji propisuju određena ovlaštenja ministra odbrane, bez da se igdje navodi da je za te radnje ministru potrebna saglasnost dva zamjenika.

Tako se, primjera radi, u članu 34. navodi da ministar odbrane propisom utvrđuje dan pukova u Oružanim snagama, dok se u članu 36. navodi da ministar odbrane može regrutirati dodatne pripadnike rezervnog sastava, koji mogu biti bez prijašnjeg vojnog iskustva, kako bi popunio formacijska mjesta za koja su potrebni stručnost i iskustvo.

Članom 52. Zakona o odbrani BiH utvrđeno je da ministar odbrane može propisati kodeks ponašanja za pripadnike Oružanih snaga, a članom 58. da donosi propise o izgledu zastava i obilježja pukova, što dalje odobrava Predsjedništvo BiH.

Također, ni u Zakonu o Vijeću ministara BiH ne navodi se da ministar odbrane BiH mora imati saglasnost zamjenika “na sve odluke koje potpisuje”.

Istinomjer je izvršio uvid i u interne pravilnike Ministarstva odbrane BiH, koji su dostupni na zvaničnoj web stranici ovog ministarstva. Ovim pravilnicima definirane su i precizirane određene procedure, pa se tako propisuje koji sektor unutar Ministarstva može pokrenuti inicijativu za donošenje određene odluke, kao i koji je sektor zadužen da izradi prijedlog odluke, nakon čega postupa ministar odbrane. Ipak, ni ove odredbe ne upućuju na zaključak da je ministru potrebna saglasnost zamjenika prilikom potpisivanja odluke.

Istinomjer se upitom obratio i Ministarstvu odbrane BiH, iz kojeg su se u odgovoru pozvali na zakonske odredbe koje smo naveli u tekstu, kao i na odredbe Zakona o upravi BiH, odnosno članove od 61. do 63, koji reguliraju način rukovođenja organom uprave, i Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave BiH, odnosno član 19, u kojem se navodi da Ministarstvom rukovodi ministar u saradnji sa zamjenikom ministra i sekretarom Ministarstva.

Dakle, ni u jednom od razmatranih zakonskih propisa nije navedeno da je ministru potrebna saglasnost bilo koga u procesu donošenja odluka iz svoga resora. Svi navedeni zakonski propisi govore u prilog činjenici da organima uprave rukovodi rukovodilac, da su mu dodijeljene administrativne, organizacione i komandne nadležnosti, da vrši povjerenu mu funkciju i da je lično odgovoran za njeno vršenje. Kako je navedeno u članu 19. Zakona o odbrani BiH, zamjenici ministra odbrane BiH imaju samo odgovornosti za određene oblasti, ali ne i nadležnosti. Iz svega gore navedenog evidentno je da u procesu donošenja odluka nema potrebe za bilo kakvom ili bilo čijom saglasnošću, već je samo predviđena saradnja.

Ured za odnose s javnošću MO, 2.6.2023.

Sličnu tvrdnju aktuelnog ministra u Vladi Republike Srpske Denisa Šulića već smo ranije ocijenili kao neistinitu.

S obzirom na činjenicu da se zakonskim rješenjima i drugim propisima nigdje ne navodi da dva zamjenika ministra odbrane moraju dati saglasnost na sve odluke koje potpisuje ministar odbrane BiH, Istinomjer spomenutu tvrdnju zamjenika ministra odbrane BiH Aleksandra Goganovića ocjenjuje kao neistinitu.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!