Neistina

Da li je Grad u nadležnost “uzeo” održavanje korita Miljacke?

Srđan Mandić, novoizabrani načelnik Općine Centar Sarajevo, govorio je o “prisvajanju” nekih nadležnosti od strane Gradske uprave.

Mandić je u intervjuu za televiziju Face prokomentarisao rad trenutnog gradonačelnika Sarajeva Abdulaha Skake, te je kazao da je Gradska uprava pod njegovim rukovođenjem prisvojila određene nadležnosti koje joj, prema Mandićevm riječima, ne pripadaju.

Oni su uzeli neke nadležnosti za čišćenje određenih površina, održavanje korita Miljacke. Nema potrebe da Grad to radi, imaju komunalna preduzeća koja to treba da rade.

Srđan Mandić, novoizabrani načelnik Općine Centar, 21. 11. 2020.

Međutim, u Zakonu o vodama u Kantonu Sarajevo, koji je Skupština Kantona Sarajevo usvojila 21. jula 2010. godine, navedeno je sljedeće:

Zaštitni vodni objekti iz člana 14. stav (1) tačka 1. Osnovnog zakona na vodotocima koji pripadaju površinskim vodama II kategorije i uređena korita u urbanim područjima na površinskim vodama I kategorije u vlasništvu su Grada, odnosno općine, ukoliko ista nije na području Grada.

(2) Grad i općina mogu pravo upravljanja i korištenja vodnih objekata iz stava 1. ovog člana prenijeti u nadležnost drugih organa vlasti, pravnog lica ili druge institucije, u obimu i na način propisan ovim Zakonom ili aktima općine.

(3) Grad i općina su dužni obezbijediti materijalne i organizacione uslove za održavanje vodnih objekata, iz stava (1) ovog člana u funkcionalnom stanju, korištenje u skladu sa njihovom prirodom i namjenom, te njihovo čuvanje od uništenja, oštećenja ili nenamjenskog korišćenja.

(4) Gradsko i općinsko vijeće donosi odluku o načinu korištenja i drugim pitanjima od značaja za održavanje i čuvanje objekata iz stava (1) ovog člana.

Ministarstvo privrede KS-a, 21. 7. 2010.

Prema zvaničnim podacima, vodotoci prve kategorije u KS-u su Bosna i Željeznica, dok svi ostali vodotoci na području Kantona spadaju u vodotoke II kategorije.

Kako se može iščitati sa službenih stranica Grada Sarajeva, vijećnici su krajem 2015. godine jednoglasno usvojili Odluku o korištenju, održavanju i čuvanju vodotoka na području Grada.

Kako je navedeno u budžetu Grada Sarajeva za 2019. godinu, za održavanje vodotoka, uređenje, održavanje i zaštitu uređenih vodotoka na području grada planirano je 200 hiljada konvertibilnih maraka, dok je od tog novca ostvareno tek nešto malo više od 21 hiljadu KM. U 2020. godini za tu namjenu je planirano još više novca – 250 hiljada, i to 200 hiljada od granta sa nivoa Kantona Sarajevo, dok je ostatak novca, kako je obrazloženo u prijedlogu budžeta, osiguran od naknade za korištenje korita i obala za oglašavanje u istom iznosu.

S obzirom na činjenicu da Zakon o vodama u KS-u propisuje da su zaštitni vodni objekti na vodotocima koji pripadaju površinskim vodama II kategorije i uređena korita u urbanim područjima na površinskim vodama I kategorije u vlasništvu Grada, te da je, između ostalog, i Grad dužan obezbijediti materijalne i organizacione uslove za održavanje navedenih vodnih objekata u funkcionalnom stanju, te njihovo korištenje u skladu sa njihovom prirodom i namjenom, kao i njihovo čuvanje od uništenja, oštećenja ili nenamjenskog korištenja, Istinomjer će tvrdnju Srđana Mandića da je Grad s tim u vezi “uzeo neke nadležnosti za održavanje korita Miljacke” ocijeniti neistinitom.

 

(Istinomjer.ba)

 

Pitajte Istinomjer!