Istina

Borba protiv korupcije i kriminala na čekanju

kojovicNa sjednici Doma naroda Parlamenta FBiH, održanoj 26.11.2015. godine, delegati Naše stranke uskratili su podršku Nacrtu budžeta Federacije BiH za 2016. godinu, koji je uprkos tome na kraju usvojen. Tim povodom oglasio se delegat Predrag Kojović, koji je između ostalog kazao:

Posebno je iritantno da ni u ovom nacrtu budžeta nisu predviđena sredstva za implementaciju Zakona o suzbijanju korupcije i organizovanog kriminala, cijele dvije godine nakon što je isti usvojen u oba doma Parlamenta Federacije BiH i objavljen u Službenom glasniku.

Primjena Zakona o suzbijanju korupcije i organizacionog kriminala FBiH, kao i cijelog seta antikoruptivnih zakona usvojenih sredinom 2014. godine, trebala je početi 01. februara ove godine.

No, krajem januara 2015, Vlada FBiH je inicirala izmjene ovih zakona, tražeći odgodu njihove primjene za 1. januar naredne godine. Ove izmjene zakona nisu usvojene, ali nisu obezbjeđena ni sredstva za provedbu zakona.

Za šta konkretno su se trebala obezbjediti sredstva, pogledajte u nastavku teksta.

Zakon o suzbijanju korupcije i organizovanog kriminala u Federaciji BiH predviđa osnivanje Posebnog odjela Federalnog tužilaštva Federacije BiH za suzbijanje korupcije, organiziranog i međukantonalnog kriminala, te Posebnog odjela Vrhovnog suda Federacije BiH za korupciju, organizirani i međukantonalni kriminal. Zakon također predviđa i način finansiranja posebnih odjela Tužilaštva FBIH i Vrhovnog suda FBiH:

Član 29.

Sredstva za rad Posebnog odjela tužilaštva i Posebnog odjela suda i sredstva za posebne namjene osiguravaju se Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine.

Inicijalno, u obrazloženju Zakona, u dijelu koji se odnosi na finansijska sredstva za provođenje istog, bilo je predviđeno da je za provedbu odredbi ovog zakona u Budžetu FBiH potrebno osigurati dodatna finansijska sredstva u iznosu od 1.400.000 KM. Od ovog iznosa za osnivanje i početak rada Posebnog odjela Vrhovnog suda FBiH potrebno je bilo planirati 900.000 KM, a za osnivanje i početak rada Posebnog odjela Federalnog tužilaštva 500.000 KM.

Prema Izvještaju o radu Federalnog tužilaštva za 2014. godinu, Tužilaštvo je u 2014. godini donijelo novi Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji, koji je krajem novembra odobren od strane Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH, kada je isti i stupio na pravnu snagu. Ovim Pravilnikom je ustanovljena nova unutrašnja organizacija Tužilaštva i tužilačkih odjela, to jest uspostavljen je Posebni odjel za suzbijanje korupcije, organiziranog i međukantonalnog kriminala, u skladu sa odredbama Zakona.

Vrhovni sud FBiH također je donio novi Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Vrhovnog suda FBiH i sistematizaciji radnih mjesata. Isti je predvidio postojanje Posebnog odjela suda nadležnog za obavljanje poslova suđenja, rješavanja i postupanja po krivičnim djelima za korupciju, organizirani i međukantonalni kriminal.

Međutim, kako je to i Kojović ustvrdio, gotovo dvije godine kasnije gore spomenuti odjeli još uvijek nisu u funkciji.

O tome prije svega svjedoče odluke samog Vrhovnog suda FBiH kojima se uvažavaju žalbe na odluke kantonalnih sudova, koji se oglašavaju nenadležnim za krivična djela za koja je predviđena nadležnost Posebnog odjela Vrhovnog suda FBiH. U obrazloženju jedne od odluka Vrhovnog suda FBiH stoji da se smatra osnovanim žalbeni prigovor tužiteljice kojim je ukazano da je prvostepeni sud donoseći pobijano rješenje pogrešno protumačio mogućnost primjene Zakona o suzbijanju korupcije i organiziranog kriminala u FBiH, jer još uvijek nije formiran Posebni odjel Vrhovnog suda FBiH za korupciju, organizirani kriminal i međukantonalni kriminal kao unutrašnja organizaciona jedinica toga suda, zbog čega je potrebno u takvoj situaciji održati pravni kontinuitet i postupak nastaviti pred kantonalnim sudom.

Vlada FBiH je na 14. sjednici, 09.07.2015, prihvatila Informaciju Federalnog ministarstva pravde o statusu primjene i uvjeta za početak rada posebnih odjela Vrhovnog suda Federacije BiH i Federalnog tužilaštva Federacije BiH. Vlada je tada zadužila nadležne institucije da utvrde iznos potrebnih finansijskih sredstava koje je nužno izdvojiti iz Budžeta FBiH za nesmetano funkcioniranje novoformiranih odjela suda i tužilaštva. Ove institucije bile su zadužene i da izrade nacrt izmjena i dopuna Zakona, koji bi sadržavao novi rok početka primjene. Rok za informisanje Vlade o izvršavanju ovih zaključaka bio je 60 dana. Gotovo pet mjeseci kasnije, Vlada FBiH još se nije oglasila po ovim pitanjima.

Novi Nacrt budžeta FBiH za 2016. godinu pokazuje da Vrhovni sud FBiH nije zahtijevao dodatna sredstva za narednu godinu. Čak je, prema Nacrtu, broj zaposlenih u odnosu na prethodnu godinu manji. Slična situacija je i sa Federalnom tužilaštvom.

I sam glavni federalni tužilac, Zdravko Knežević, nedavno je o sprovedbi ovog zakona za portal avaz.ba, kazao: “Za ove odjele još nisu obezbijeđena budžetska sredstva. Nije obezbijeđen ni prostor za smještaj tih posebnih odjela. A dok se ne ispune ova dva uslova, VSTV ne može imenovati sudije i tužioce koji će raditi u tim posebnim odjelima, kao što se ne može ni zaposliti određen broj državnih službenika i namještenika niti sudskih policajaca u tim odjelima.

Dok čekamo Vladu i nadležne institucije da obezbjede sredstva za rad posebnih odjela suda i tužilaštva, kako bi isti krenuli u dugo čekanu borbu protiv korupcije i kriminala, Kojović za svoju izjavu dobije ocjenu istinito.

 

(istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!