Zlatan Vujanović

Rođen 6. 5.1965 . godine u Travniku, gdje je završio osnovnu školu i Opštu gimnaziju.

Na Vojnotehničkom fakultetu u Zagrebu 1989. godine diplomirao elektroniku – smjer telekomunikacije i stekao zvanje diplomiranog inžinjera elektronike.

Nakon studija od 1989. do 1994. godine radio kao glavni metrolog za elektronske instrumente u Mjernom laboratoriju Tehničko-remontnog zavoda u Travniku.

Na Vojnotehničkom fakultetu u Zagrebu u periodu 1990.-1992. pohađao i u potpunosti odslušao postdiplomski studij iz oblasti “Elektronička mjerenja i mjerna instrumentacija“.

U periodu 1994. – 2013. radio je u vodećim međunarodnim institucijama u BiH – UN, SFOR, UNHCR, USAID, NATO i EUFOR na menadžerskim i administrativno-organizacionim poslovima, pri čemu je stekao respektabilno profesionalno i menadžersko iskustvo.

Tokom angažmana u UNHCR-u i USAID-u uspješno vodio višemilionske humanitarne projekte:
– 1999. – 2002. u UNHCR – projekt sveobuhvatne humanitarne podrške povratku manjinskih populacija i socijalnom zbrinjavanju Roma u Srednjobosanskom kantonu,
– 2002. – 2005. u USAID – projekt informatizacije, razvoja i institucionalnog jačanja nevladinog sektora u manjim gradovima i ruralnim naseljima u Bosni i Hercegovini.

Od 2013. godine konsultant je u nevladinom sektoru.

Aktivno govori engleski jezik.