Nedosljedno

Vlada RS: Nadležni smo dok nama odgovara

Iako se danima ograđuju od likvidacije Banke Srpske, tvrdeći da Vlada nema uticaja na tu odluku, koju je donijela Agencija za bankarstvo kao nezavisna institucija, predstavnici vlasti u Republici Srpskoj ranije su govorili drugačije.

Vlada RS

 

Apsolutno se ne može govoriti o propasti ‘Banke Srpske’. Može se govoriti o određenim segmentima u kojima oni ne poštuju Zakon o bankarstvu, a ovo je sad vrijeme gdje mi treba da eliminišemo te propuste u poslovanju. (…) Vlada Republike Srpske svakako će se u roku od 60 dana izjasniti o jednom od ovih modela s ciljem rješavanja problema u ‘Banci Srpske’. (…) U ovom periodu od 60 dana, kada dobijemo izvještaj Agencije za bankarstvo bićemo sigurni u kojem pravcu ćemo ići dalje, a sasvim sigurno je da će biti reorganizacije u Banci.

Zoran Tegeltija, 16.11.2016.

Na dan kada je Tegeltija dao ovu izjavu, u Banci Srpske uvedena je privremena uprava. Za privremenog upravnika je.16.11.2015. postavljen Petar Mićić, koji je najavio da će rješenje za status Banke Srpske postići u dogovoru sa Vladom RS. Agencija za bankarstvo RS 23.11.2015. saopštila je da je privremeni upravnik obavezan da u roku od 60 dana od dana imenovanja sačini konačni bilans, obavi razgovore sa vlasnicima Banke Srpske (tj. Vladom RS) i pismeno predloži konačno rješenje za Banku Srpske.

Petnaestak dana kasnije, o utvrđivanju rješenja za Banku Srpske oglasila se i predsjednica Vlade RS, Željka Cvijanović, koja je najavila da je Vlada u tu svrhu oformila Radni tim.

 

Potvrdili smo sastav radne grupe koja treba da definiše i opredijeli se za jednu od varijanti o kojima smo ranije neformalno razgovarali.

Željka Cvijanović, 7.12.2015.

Prema rješenju Vlade RS, Radni tim je imao rok od 60 dana da Vladi RS dostavi prijedlog za rješavanje statusa Banke Srpske, u saradnji sa privremenim upravnikom – čime je rok za definisanje konačnog rješenja prvi put produžen. Premijerka RS tada je uvjeravala javnost da je Vlada nadomak rješenja, ne izražavajući nikakvu rezervu prema tome da će ono biti postignuto u roku, niti prema odlučujućoj ulozi Vlade u ovom procesu.

 

To se rješava kroz našu radnu grupu koja treba da napravi uvid tamo i da zajedno sa upravnikom analizira situaciju i da onda dođe do određenog rješenja. Sada treba da se provjeri da li je ona transformacija koju smo mi naumili da provedemo tamo najbolje rješenje ili zapravo imamo neko drugo rješenje.

Željka Cvijanović, 14.12.2015.

Rješenje za ovu banku definisano je još prije nekoliko mjeseci. Sada treba provjeriti da li je transformacija koju smo naumili da provedemo tamo najbolje rješenje ili ima neko drugo. Sve će biti definisano u roku i procedure će biti ispoštovane, i dobiće se odgovarajuća mišljenja.

Željka Cvijanović, 14.12.2015.

Na­ša ra­dna gru­pa do 16. ja­nu­ara sa pri­vre­me­nim upra­vni­kom mo­ra de­fi­ni­sa­ti rje­šenje. In­ter­ve­ni­sa­li smo, po­ku­ša­li da sa­ču­va­mo ban­ku i željeli da se uhva­ti­mo u ko­štac s pro­ble­mi­ma. Ima­mo odre­đe­ne va­ri­jan­te u ko­jem prav­cu tre­ba da ide­mo i ka­da do­đe vri­je­me pred­sta­vi­će­mo ih ja­vnos­ti. Ban­ku tre­ba tran­sfor­mi­sa­ti, ali ne mo­gu go­vo­ri­ti o kon­kre­tnim rje­šenjima jer pos­to­je dvi­je va­ri­jan­te ko­je ana­li­zi­ra­mo. Na­ra­vno, tre­ba da vo­di­mo ra­ču­na da bu­du is­pla­će­ni i gra­đa­ni i pri­vre­dni su­bje­kti ko­ji su po­slo­va­li sa ban­kom.

Željka Cvijanović, 29.12.2015.

 

Agencija za bankarstvo je 18.01.2016. saopštila da je privremeni upravnik, na osnovu zaključka Vlade o opredijeljenosti da se Banka Srpske oporavi putem sanacije ili prodaje, predložio da Vlada sačini plan aktivnosti “sa jasnim rokovima i dinamikom sprovođenja” do 07.02.2016. godine. Nakon što je rok prošao, Cvijanović se ponovo oglasila i najavila da će rješenje biti poznato kada se završe pregovori sa MMF-om:

 

Nije istekao rok zato što se Vlada i na jučerašnjoj sjednici bavila time i utvrdila još dodatni rok upravo zato da bi se završili razgovori koje vodimo sa MMF-om i neki drugi razgovori i pregovori koji su u toku, da bismo mogli da imamo konačno rješenje.

Željka Cvijanović, 09.02.2016.

 

U međuvremenu su se pojavile informacije da MMF insistira na tome da se u Banci Srpske pokrene stečaj i da je to jedan od uslov za odobrenje kreditnog aranžmana. Cvijanović je, po povratku iz Washingtona, nastavila negirati da MMF zahtijeva likvidaciju banke, ali je istovremeno počela mijenjati priču o ulozi Vlade RS u rješavanju statusa banke, prebacujući odgovornost na Agenciju za bankarstvo RS.

Bilo je puno špekulacija oko toga šta su zaista stvarne teme koje smo imali tamo na sastanku. Evo ja ću odmah reći da niko nije pričao o likvidaciji Banke Srpske. Mi smo tamo govorili o načinu uređenja bankarskog sektora kroz donošenje bolje legislative koja se odnosi i na banke i na Agenciju za bankarstvo. U okviru toga, jedno od pitanja koje jeste na neki način otvoreno, jeste sudbina Banke Srpske, ali su predstavnici MMF-a rekli da je za njih dobro i jedno i drugo rješenje. Naravno da oni više vole, dakle, likvidaciju zato što smatraju da je to brži i jednostavniji proces i procedura. Ali isto tako moram da kažem da su oni i kroz neke ranije razgovore koje smo imali, prihvatili varijantu da se ide u transformaciju Banke, s tim što smo i tada i sada razgovarali o modalitetima. Sada smo daleko bliže konačnom nekom rješenju… da l’ će biti transformacija ili likvidacija, ne zavisi niti od Vlade, niti od MMF-a. Mi imamo i Agenciju za bankarstvo, koja ima svoju ulogu u svemu tome. (…) Nije nikakva tajna, Vlada je i ranije govorila da mi želimo da transformišemo Banku Srpske u jednu sasvim novu finansijsku organizaciju i upravo tu su vođeni razgovori sa MMF-om – na koji način urediti jednu takvu organizaciju, odnosno čime ona može, a čime ne može da se bavi. Ali mislim da smo ta pitanja stavili sada iza nas i da imamo potpuno jasnu sliku šta to treba raditi i da, naravno, treba pod hitno ući u procedure i Vlada je spremna, onoliko koliko to jeste Vladina uloga – i samo u toj mjeri – da učestvuje u tom procesu.

Željka Cvijanović, 20.04.2016.

Imamo razloge iz kojih smo se odlučili da to uradimo na taj način s obzirom na to da smo ušli u proces donošenja novog zakona koji će subjekte transformisati u neke druge, tako da mogu da funkcionišu, a da ne obavljaju iste aktivnosti. (…) Mjesecima o tome komuniciramo sa Međunarodnim monetarnim fondom /MMF/ da se usaglasimo šta bi to trebalo da bude i upravo zato i imamo noviju verziju plana reorganizacije, jer smo uvažili neke važne sugestije MMF-a.

Željka Cvijanović, 27.04.2016.

Ono što je meni kao predsjedniku Vlade bilo važno jeste da smo Međunarodnom monetarnom fondu uspjeli da predočimo to što mi želimo i da smo uspjeli da dođemo do toga konačno da nam kažu `nama je dobro i jedno i drugo rješenje`. Ostalo nije u nadležnosti Vlade. Na to ni ja ne mogu uticati. Na Vladi je bilo da nađe rješenje, mi smo ga ponudili, a na Agenciji je da to prihvati ili odbije i donese neku drugu odluku.

Željka Cvijanović, 01.05.2016.

 

Tri dana kasnije, 04.05.2016, Agencija je objavila da je privremeni upravnik predložio da se banci oduzme dozvola za rad i da je donijela Rješenje o oduzimanju dozvole 27. aprila, ali da ono još nije konačno jer se na njega u roku od osam dana od datuma donošenja može uložiti prigovor.

I pored svih ranijih najava da će naći rješenje za Banku Srpske, Vlada RS to nije učinila, te je rješenje Agencije postalo konačno 11.05.2016. Premijerka RS tada je izjavila da “nije dobila nikakav dopis na osnovu koga bi do određenog roka bila upućena žalba zbog likividacije „Banke Srpske“”, iako je još od 27.4. bilo poznato da takva mogućnost postoji, budući da su sve odluke Agencije za bankarstvo bile javne i bez svake sumnje dostupne Vladi RS.

Konačno gašenje Banke Srpske Cvijanović je prokomentarisala izjavom da joj je žao što Agencija “nije prihvatila plan Vlade RS” za reorganizaciju banke, držeći se priče o tome kako Vlada RS na to nije mogla da utiče.

Dakle, premijerka i Vlada RS krenuli su od najava prodaje i sanacije, preko formiranja radnih grupa, najava donošenja specijalnog zakona, a zatim i reorganizacije Banke Srpske u neku “drugačiju finansijsku instituciju”, da bi na kraju stigli do tvrdnji da Vlada zapravo nije mogla da uradi ništa osim da “da svoj prijedlog” – pa čak ni da uloži prigovor na likvidaciju banke kojoj se, navodno, žestoko protivila.

(istinomjer.ba)

 

Pitajte Istinomjer!