Analize

Vlada FBiH: Štednja osnivanjem nove kompanije

vladafbih1Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 19. sjednici održanoj 27. augusta, donijela je Odluku o osnivanju privrednog društva ”Intera” industrija, tehnologija i razvoj d.o.o. Sarajevo. Odluka je objavljena u Službenim novinama FBiH, broj 69/15, od 09.09.2015. godine.

Kako u Odluci stoji, djelatnost društva “Intera” će se bazirati na privlačenju stranih investitora, uključujući “osnivanje tehnoloških parkova, osnivanje i razvoj IT centara, osnivanje i razvoj start-up kompanija, prokura, vršenje prekvalifikacije kadrova, pristupanje u joint venture partnerstva, osnivanje javno privatnih partnerstava, koordiniranje rada i edukacija na korištenju fondova Europske unije između općina, kantona i FBiH i obavljanje ostalih samostalnih djelatnosti za koje se ukaže mogućnost sukladno zakonu”. Nadalje stoji da će društvo upravljati nepokretnom imovinom van Bosne i Hercegovine koja pripada FBiH iz pasivne podbilance, neperspektivnom vojnom imovinom i drugom imovinom koju je FBiH naslijedila na bilo koji drugi način.

Takva vijest ne bi bila toliko značajna, niti bi se na nju obazirali, šta više, možda bi bila pohvalna i pozitivna, da se ne dešava u trenutku kada je u FBiH na snazi moratorij na nova zapošljavanja državnih službenika i namještenika. Isti onaj moratorij koji je produžen do 31. decembra 2015. godine, na istoj sjednici na kojoj je donesena i navedena Odluka, a sve u cilju ostvarivanja daljnjih ušteda u budžetu FBiH.

Da stvar bude gora, osnivanje ovog društva dolazi u trenutku kada federalna vlast, sa premijerom Novalićem na čelu, već duže potencira racionalizaciju i smanjenje administracije u FBiH, te priča o spajanju određenih ministarstva i državnih agencija.

Smanjenje tekućih troškova i konsolidacija institucija. Negdje od 145 institucija, za 30 se priprema pridruživanje ili ukidanje“, istakao je Fadil Novalić, premijer FBiH.

Tako se Vlada FBiH, na 11. sjednici održanoj 18.06.2015. godine, upoznala sa Informacijom o mogućem modelu organizacije federalne uprave, s preporukama za pravce djelovanja u cilju stvaranja uvjeta za učinkovitije ostvarivanje propisanih nadležnosti i racionalizaciju troškova. Tada je zaključeno da će Federalno ministarstvo pravde, u roku od 60 dana, u suradnji s ministarstvima, službama i institucijama razmotriti mogućnosti i predložiti Vladi izmjene zakona kojim će biti osigurane pretpostavke za reorganizaciju uprave.

Isti taj dan, Vlada FBiH je objavila prvih šest, od ukupno tridesetak, federalnih agencija koje je spojila s drugim institucijama. Tako su Agencija za državnu službu i Zavod za javnu upravu spojeni u Institut za javnu upravu, dok će Institut za poljoprivredu objediniti poslove iz nadležnosti Zavoda za zaštitu bilja, Federalnog zavoda za agropedologiju, Federalnog zavoda za poljoprivredu Sarajevo i Federalnog agromediteranskog zavoda Mostar.

Između ostalog, u jedinstvenu Agenciju za privatizaciju bit će spojena aktuelna Agencija za privatizaciju, Direkcija za pasivni podbilans preduzeća i banaka i Agencija za reviziju privatizacije.

Ove dvije agencije, za pasivni podbilans i za reviziju privatizacije, nisu strukturirane i nama je došao zahtjev za strukturiranje u kadrovskom i svakom drugom smislu“, tvrdi Novalić.

Postavlja se pitanje kako to da samo tri mjeseca nakon predstavljanja ovih mjera, Vlada FBiH osniva društvo koje će, između ostalog, obavljati iste poslove za koje je u prvom redu i osnovana Direkcija za pasivni podbilans preduzeća i banaka. Ista ona Direkcija koja nikada nije zaživjela jer se nije mogla postići saglasnost oko imenovanja direktora, a čije djelatnosti su u junu pripojene Agenciji za privatizaciju FBiH.

Kakve uštede treba da očekujemo, ako Federacija BiH osniva privredno društvo kojem će sigurno trebati kako zaposleni, tako i logistička, tehnička i svaka druga podrška potrebna da jedno privredno društvo sprovodi svoje djelatnosti? Dodatno pitanje koje se postavlja jeste i način na koji će se doći do zaposlenih ako postoji moratorij na zapošljvanje. I na kraju, čemu racionalizacija i smanjenje administracije, ako usput osnivamo nove institucije ili društva u vlasništvu Vlade FBiH.

 

(istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!