Analize

Vlada FBiH i resorno ministarstvo ne znaju koliko su dužni

Tokom posljednjih par godina, na hiljade bivših i sadašnjih državnih službenika i namještenika tužili su poslodavce i kompanije koje su u vlasnišvu FBiH, te federalne, kantonalne i općinske institucije, radi neisplaćenih regresa, umanjenih plata i drugih neizmirenih obaveza iz radnog odnosa. Razlog podnošenja tužbi je sporazum, odnosno izmjena Kolektivnog ugovora koji je potpisala prethodna Vlada FBiH, na čelu sa Nerminom Nikšićem, sa Samostalnim sindikatom državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudske vlasti i javnim ustanovama u FBiH.

Sporazum je potpisan za potrebe realizacije stand-by aranžmana sa MMF-om, prema kojem je definisana osnovica za obračun plaća u minimalnom iznosu od 315 KM, a naknada plaće za korištenje godišnjeg odmora (regres) ograničena je na 50 posto od prosječne plaće FBiH. Navedeno je trebalo doprinijeti stabilnosti federalnog i budžeta kantona, međutim rezultiralo je hiljadama tužbi.

Državni službenici i namještenici su u svojim tužbama tvrdili da je osnovica za obraćun plata trebala iznositi 348 KM, umjesto 315 KM, te da je zbog toga prekršen Zakon o plaćama i naknadama u organima vlasti FBiH i Opći kolektivni ugovor za teritoriju FBiH. Njihovim tužbenim zahtjevima je udovoljeno, te je Vlada FBiH obavezna isplatiti milione iz budžeta po osnovu izvršnih presuda. Tužbe su se mogle izbjeći da je tadašnja vlast na vrijeme izmijenila Zakon o plaćama i Zakon o radu.

Federalni premijer Fadil Novalić se prošle godine požalio kako je dug Vlade FBiH, kantona i općina prema državnim službenicima i uposlenicima javnih preduzeća veći od milijardu KM.

Iznenađeni smo i zgranuti dimenzijama događaja. Bili smo zaprepašteni da takve tužbe idu od četiri-pet hiljada do čak 118.000 maraka na osnovu tri-četiri godine. Zamislite nekoga ko prima redovno plaću i na kraju nakon nekoliko godina tuži i dobije 118.000 KM. Pretpostavlja se da dug na osnovu tužbi na kantonima trenutno iznosi oko 700 miliona maraka. Što se tiče Vlade FBiH, već je isplaćeno 40 miliona maraka obaveza, prispjelo ih je još 50 miliona, a u pripremi je 70 miliona.

(Fadil Novalić, 05.05.2016.)

Kako bi se riješio problem nagomilanih tužbi i dugovanja, premijer Novalić je prošle godine najavio izmjene Zakona o izvršnom postupku FBiH, kako bi se prekinula dosadašnja praksa podnošenja tužbi, obzirom na porast istih i manjak novca u budžetu.

Predložene izmjene Zakona o izvršnom postupku FBiH, usvojene su u federalnom parlamentu po hitnom postupku, a zakon je stupio na snagu 15.06.2016.

Izmjenama Zakona predviđeno je da svi nivoi vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine koji imaju izvršne sudske presude moraju “u svojim budžetima predvidjeti sredstva za isplatu sudskih izvršnih rješenja na teret tih budžeta u iznosu od najmanje 0,3% od ukupno planiranih prihoda u budžetu.“ Na ovaj način trebalo bi se ograničiti i isplanirati izdvajanje budžetskog novca na godišnjem nivou za “isplatu” izvršnih presuda.

Ono što je u cijeloj priči nepoznato, jeste iznos ukupnih dugovanja Vlade FBiH po osnovu ovih tužbi. Sa tim pitanjem nam se nedavno obratio čitalac Istinomjera, kog je zanimalo koliko novca Federacija duguje budžetskim korisnicima “na osnovu nekadašnjeg smanjenja regresa, plata, toplog obroka”.

Istinomjer je pokušao dobiti odgovr od Vlade FBiH i Federalnog ministarstva finansija o iznosu dugovanja Vlade FBiH prema državnim službenicima i namještenicima po osnovu pravosnažnih sudskih presuda zbog neizmirenih obaveza iz radnog odnosa.

Vlada FBiH nas je obavjestila da ovi podaci nisu u njihovom posjedu, i naš zahtjev za pristup informacijama delegirala Federalnom ministarstvu finansija.

Uvidom u dokumentaciju utvrđeno je da Generalni sekretarijat Vlade Federacije Bosne i Hercegovine raspolaže samo podacima koji se odnose na obaveze prema uposlenicima (državnim službenicima i namještenicima) Generalnog sekretarijata Vlade Federacije BiH, te sljedom toga dostavljanje takvih podataka ne predstavlja odgovor na Zahtjev.

(Vlada FBiH, 30.10.2017.)

Od resornog ministarstva dobili smo parcijalne i nepotpune podatke, te sugestiju da se za ostale tražene informacije, s obzirom da ih ovo ministarstvo ne posjeduje “obratimo svakom budžetskom korisniku ponaosob.”

(…) Ministarstvo ne raspolaže podacima o visini ukupnog duga Vlade FBiH prema državnim službenicima i namještenicima u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u Federaciji FBiH zbog utuženih neisplaćenih regresa, toplih obroka i umanjenih plaća. Za sve detaljne informacije potrebno je da se obratite svakom budžetskom korisniku ponaosob.
Temeljem vansudske nagodbe u periodu od 31.12.2012. do 31.03.2016. godine isplaćeno je (bez kamata): 37.530.492,79 (glavnica); 3.684.624,68 (sudski troškovi). Putem poslovnih banaka (u skladu sa odredbama Zakona o izvršnom postupku FBiH) i računovodstvom Federalnog ministarstva finansija (s kamatama) do danas je isplaćeno: 10.087.013,78 (glavnica); 4.235.147,50 (ukupna kamata); 1.248.676,66 (sudski troškovi).

(Federalno ministarstvo finansija, 10.11.2017.)

Nakon ovog perioda, ministarstvo finansija FBiH više ne vodi evidenciju o tome koliko iznose dugovanja prema državnim službenicima i namještenicima. Evidencije o dugovanjima vode budžetski korisnici “ponaosob”, iz razloga što je, kako su nam rekli u Vladi FBiH, instrukcijom naloženo svakoj instutuciji da vodi svoju internu evidenciju. Instrukcija je izdata od strane Ministarstva finansija krajem decembra 2015. godine i njome je propisana procedura realizacije sudskih odluka, te obaveza budžetskih korisnika da “vode evidencije o izmirenim i neizmirenim obvezama, te da u nedostatku sredstava u tekućoj budžetskoj godini planiraju sredstva za narednu budžetsku godinu i na taj način sukcesivno izmiruju obveze.” Iz ministarstva su nam također rekli da se od od 03.03.2016. realizacija obaveza vrši četiri puta godišnje, u martu, junu, septembru i decembru.

Treća relevantna adresa, na kojoj je Istinomjer pokušao dobiti odgovore, bio je Samostalni sindikat državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u FBiH. Ni od Sindikata nismo dobili tražene odgovore. U odgovoru od 24.11.2017. Sindikat nam je dostavio jedino podatke o tome koliko je do sada novca isplaćeno. Riječ je o iznosu od 11.984.690,88 KM.

Ovo je, dakle, iznos koji je Vlada FBiH isplatila članovima ovog sindikata („za cca 3.343 člana ovog sindikata“) po osnovu pravosnažnih sudskih presuda, za utuženu razliku neisplaćenih plaća, toplih obroka i sl. Navedeni iznos je isplaćen u dvije jednake rate, a tužitelji su se odrekli kamata. Vansudska nagodba je u cijelosti ispoštovana zaključno sa 31.12.2013. godine.

Ni ovi podaci nisu potpuni, jer ne obuhvataju državne službenike koji nisu članovi Sindikata, odnosno lica koja su utuživala individualno, posredstvom advokata, a ne posredstvom Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u FBiH.

Isplate po osnovu tužbi i dalje se mjere milionima. Analizom smo došli do zabrinjavajućeg saznanja da relevantne institucije ne nalaze za shodno da prate ove tokove budžetskog, odnosno novca građana/građanki. Konkretno, nijedna federalna institucija ne zna kolika su ukupna potraživanja/dugovanja po osnovu izvršnih presuda prema državnim službenicima i namještenicima, koliko se do sada isplatilo i koliko će se tek isplatiti iz federalnog budžeta.

(istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!