Poluistina

Vlada FBiH je i ranije izdvajala sredstva za Fond solidarnosti

Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić (SDP BiH) ustanovio je da su u aktuelnom mandatu Vlade FBiH prvi put u posljednjih 20 godina uplaćena sredstva u federalni Fond solidarnosti. Suprotno ovoj tvrdnji, sredstva za ovaj fond kontinuirano su osigurana od 2002. godine, iako u nedovoljnom iznosu.

Izvor: Vlada FBiH

U intervjuu za Klix.ba objavljenom 2. januara 2024. godine, govoreći o rezultatima rada Vlade FBiH tokom godine na izmaku, Nikšić je istakao, između ostalog, da su “prvi put u 20 godina uplaćena sredstva u Fond solidarnosti”.

Prvi put u 20 godina uplaćena su sredstva u Fond solidarnosti i omogućena je podrška u nabavci lijekova i njege zdravstveno najugroženijih sugrađana, djece oboljele od cistične fibroze.

Nermin Nikšić, 2.1.2024.

Fond solidarnosti FBiH osnovan je 2002. godine u okviru Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH, a na osnovu Zakona o zdravstvenom osiguranju FBiH. Osnovan je s ciljem ostvarivanja jednakih uslova za provođenje obaveznog zdravstvenog osiguranja u svim kantonima FBiH, za prioritetne vertikalne programe zdravstvene zaštite od interesa za FBiH, kao i za pružanje prioritetnih najsloženijih oblika zdravstvene zaštite iz određenih specijalističkih djelatnosti.

Zakonom o zdravstvenom osiguranju FBiH propisan je i način finansiranja Fonda te je navedeno da se sredstva za rad Fonda osiguravaju dijelom iz doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje, a dijelom iz sredstava budžeta Federacije BiH putem transfera Ministarstva zdravstva FBiH.

U izvještaju koji je objavio Centar civilnih inicijativa (CCI) u decembru 2022. godine navodi se da je Vlada FBiH od osnivanja Fonda pa sve do 2021. godine uplatila tek 20% od zakonski obaveznih sredstava.

Od osnivanja Fonda 2002. godine, Vlada FBiH ni u jednoj kalendarskoj godini nije u potpunosti ispunila svoju zakonsku obavezu finansiranja rada Fonda odnosno Vlada FBiH je u kontinuitetu vršila manja izdvajanja sredstava iz Budžeta FBiH za potrebe odnosno Vlada FBiH je u kontinuitetu vršila manja izdvajanja sredstava iz Budžeta FBiH za potrebe rada Fonda nego što je to Zakonom propisano. Ukupno uplaćena sredstva Vlade FBiH iz Budžeta FBiH za rad Fonda po ovom osnovu, u periodu 2002-2021 iznose cca 396 mil KM što predstavlja samo 20% od ukupno ostvarenih prihoda Fonda po osnovu doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje.

Fond solidarnosti FBiH, “Analiza finansiranja, upravljanja i rukovođenja”

U grafikonu ispod dat je pregled izdvajanja sredstava iz budžeta FBiH za Fond solidarnosti od 2002. do 2021. godine.

Izvor: CCI

U budžetu za 2023. godinu planirano je 33,5 miliona KM, dok je usvojenim rebalansom budžeta za 2023. godinu ovo izdvajanje povećano na 43,5 miliona KM.

Istinomjer je krajem prošle godine neistinitim ocijenio tvrdnje zastupnika u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH Dragana Miokovića i ministra razvoja, poduzetništva i obrta Vojina Mijatovića da su rebalansom budžeta za 2023. godinu prvi put osigurana sredstva za Fond solidarnosti.

U pogledu Nikšićeve konstatacije da je Vlada FBiH omogućila “podršku u nabavci lijekova i njege zdravstveno najugroženijih sugrađana, djece oboljele od cistične fibroze”, podsjećamo da je federalna Vlada na hitnoj telefonski održanoj sjednici 1.8.2023. godine donijela Odluku o preraspodjeli sredstava iz budžeta FBiH za 2023. godinu s razdjela Vlade Federacije BiH na razdjel Federalnog ministarstva zdravstva. Ovom odlukom se iznos od dva miliona KM preraspodijelio Zavodu zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH za nabavku lijekova za cističnu fibrozu.

Shodno činjenici da Vlada FBiH u aktuelnom sazivu nije prvi put u 20 godina uplatila sredstva za Fond solidarnosti, ali da jeste obezbijedila sredstva za nabavku lijekova za djecu oboljelu od cistične fibroze, tvrdnje Nermina Nikšića Istinomjer ocjenjuje poluistinitim.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!