Neistina

Upitnik i dodatna pitanja jesu glavni, ali ne i jedini uslov za kandidatski status

Odgovori na Upitnik predstavljaju glavni element procesa prikupljanja informacija, ali ne i jedini. Pored njega, Komisija organizuje brojne stručne misije i procjene u kojima učestvuju stručnjaci zemalja članica EU, prvenstveno radi provjere nivoa provođenja zakona.

Nakon što je u junu mjesecu 2018. godine Evropska komisija Bosni i Hercegovini poslala dodatnih 655 pitanja, Istinomjer sa na tu temu posebno osvrnuo u svoj analizi pod naslovom “Dodatna pitanja Evropske komisije u kontekstu predizborne kampanje”, gdje smo u najkraćem iznijeli osnovne podatke i činjenice vezane za ovo pitanje.

Obavještavajući javnost o do sada urađenom u kontekstu odgovora na dodatna pitanja, predsjedavajući Vijeća ministara BiH, Denis Zvizdić naglasio je između ostalog da se “taj proces obavlja sada u redovnoj dinamici i ide u pozitivnom pravcu”, te da je “od 655 dopunskih pitanja završeno više od 95 posto odgovora”.

Zvizdić je na kraju svog izlaganja na ovu temu podvukao da se “kompletan posao s dopunskim odgovorima može završiti vrlo brzo i do kraja godine BiH može uputiti odgovore Briselu”, te dodao:

Time bi BiH ispunila uvjete za dobivanje kandidatskog statusa.

Denis Zvizdić, 07.11.2018.

Međutim, kao što smo u jednom dijelu pomenute analize naglasili, slanje odgovora na dodatna pitanja Evropske komisije jeste jedan od najbitnijih uslova za dobijanje kandidatskog statausa, ali nije uslov koji je sam po sebi dovoljan.

Naime, u opisu procesa pridruživanja Evropskoj uniji, koji se nalazi na zvaničnoj stranici Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini, u dijelu koji odgovora na pitanje “da li se Mišljenje Evropske komisije zasniva samo na odgovorima koji su dati u Upitniku” navodi se slijedeće:

“Ne. Odgovori na Upitnik predstavljaju glavni element procesa prikupljanja informacija, ali ne i jedini. Pored njega, Komisija organizuje brojne stručne misije i procjene u kojima učestvuju stručnjaci zemalja članica EU, prvenstveno radi provjere nivoa provođenja zakona. Komisija također dobija izvještaje nezavisnih stručnjaka, te održava konsultacije sa organizacijama civilnog društva, međunarodnim organizacijama i drugim zainteresovanim stranama kako bi dobila informacije za procjenu. U tom smislu, Komisija podstiče participativni proces u kome svaka zainteresovana strana, od međunarodnih organizacija do civilnog društva, može slobodno da dostavi informacije.”

Osim navedenog, naglašeno je i da je kvalitet odgovora na Upitnik “izuzetno važan za tačnu procjenu situacije u zemlji” i “da zemlji koja aplicira naknadno budu upućivana dodatna potpitanja sve dok se sve informacije koje ona dostavi Komisiji ne budu smatrale zadovoljavajućima”. Tako je čitav proces izrade Mišljenja “direktno povezan sa administrativnim kapacitetom zemlje da dostavi kvalitetne koordinirane odgovore na pitanja Komisije o situaciji na terenu, kako u smislu odgovora na Upitnik, tako i putem posebnih stručnih misija i procjena.”

Dakle, i pored toga što odgovori na Upitnik kao i dodatna pitanja predstavljaju glavni element procesa prikupljanja informacija potrebnih za Mišljenje Evropske komisije, oni nisu i jedini, te izjavu Denisa Zvizdića da će samim slanjem odgovora na dodatna pitanja BiH ispuniti uvjete za dobivanje kandidatskog statusa, Istinomjer ocjenjuje neistinitom.

(Istinomjer.ba)

 

Pitajte Istinomjer!