Djelimično ispunjeno

U pojedinim oblastima napravljen “određeni” napredak na putu BiH ka EU

Ističući važnost evropskih integracija za BiH, ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković je u martu 2023. godine najavio da će novoformirana vlast na državnom nivou “uskoro krenuti u formalno ispunjavanje 14 obaveza koje su pred BiH postavljene na EU putu” te da bi do oktobra ove godine “nešto od tih obaveza trebalo biti isporučeno”.

Izvor: Facebook/Elmedin Konaković

Zahvaljujući dobijanju kandidatskog statusa, brzom formiranju Vijeća ministara, a možda i usvajanju budžeta već danas, uskoro ćemo krenuti u formalno ispunjavanje 14 obaveza koje su pred nas postavljene na EU putu. Izvještaj o BiH u EU Parlamentu usvajat će se u oktobru i mi bismo do tada trebali isporučiti nešto od naših obaveza. Posebno želim da naglasim lobiranje Austrije i Italije za dobijanje statusa kandidata za BiH.

Elmedin Konaković, 10.3.2023.

Evropska komisija je 29.5.2019. godine objavila Mišljenje o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropskoj uniji, a Istinomjer se u više navrata od tada bavio time šta je ispunjeno od 14 prioriteta koje je EU iznijela pred vlasti BiH, a koje je nužno realizovati kako bi naša zemlja započela pregovore o pristupanju EU.

U skladu sa Strateškim okvirom institucija BiH do 2030. godine i zaključkom 6. sjednice Vijeća ministara BiH, Ministarstvo pravde BiH je s partner-institucijama 14.4.2023. godine pokrenulo proces javnih konsultacija na Nacrt novog strateškog okvira Strategije za reformu sektora pravde u BiH i Akcionog plana s pregledom pokazatelja za period 2023–2027. godina. U Nacrtu strategije za reformu sektora pravde propisuje se, između ostalog, hitnost revidiranja Zakona o VSTV-u.

Nakon što je Vijeće ministara BiH na sjednici održanoj u maju 2023. godine utvrdilo Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH, Predstavnički dom PSBiH je 22.8.2023. godine, uz dva amandmana, usvojilo navedeni prijedlog, što je 6.9.2023. godine učinio i Dom naroda PSBiH.

Prije razmatranja Prijedloga zakona na sjednici Predstavničkog doma PSBiH, iz Misije OSCE-a u BiH kritikovali su izmjene koje je Vijeće ministara BiH uvrstilo u ovo zakonsko rješenje, navodeći da bi usvajanje izmjena i dopuna Zakona o VSTV-u “u formi koju je Venecijanska komisija pozitivno ocijenila u martu 2020. godine pokazalo temeljnu opredijeljenost nadležnih vlasti u BiH za smislene reforme koje bi očuvale odgovornost, nezavisnost, i integritet pravosuđa u BiH”.

Iako je OSCE stava da amandmani nisu donijeli nikakvu suštinsku promjenu, iz Misije Evropske unije u BiH saopćili su da su “izmjene i dopune Zakona o VSTV-u dobar korak ka ispunjenju preporuke Evropske unije o provjerama integriteta pravosuđa”.

Usvojen je i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ombudsmanu za ljudska prava Bosne i Hercegovine, Prijedlog zakona o slobodi pristupa informacijama na razini institucija Bosne i Hercegovine te Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strancima.

Izvještaj Evropske komisije i “ograničeni” napredak u pojedinim oblastima

Izvještaj Evropske komisije o napretku BiH na njenom evropskom putu objavljen 8.11.2023. godine odnosni se na period od juna 2022. godine do juna 2023. godine, ali su u njemu navedene i aktivnosti koje su nadležne institucije u BiH poduzimale i u julu, augustu, septembru i oktobru ove godine.

U smislu napretka, u Izvještaju se, između ostalog, navodi da je novi saziv Vijeća ministara BiH poduzeo značajne korake u usvajanju evropskih reformi nakon dodjele kandidatskog statusa te se naglašava usvajanje strategije o borbi protiv organizovanog kriminala, ažuriranje procjene rizika i pratećeg akcionog plana za suzbijanje pranja novca i finansiranja terorizma, kao i strategije i akcionog plana u oblasti migracija i borbe protiv terorizma.

Podsjeća se i da je imenovano nadzorno tijelo za provođenje strategije procesuiranja predmeta ratnih zločina, formirana kontakt-tačka s Europolom, kao i da je Vijeće ministara BiH usvojilo nacrte zakona koji se tiču unapređenja integriteta pravosuđa, prevencije torture, zakona o strancima i slobodi pristupa informacijama, a koji su potom usvojeni u parlamentarnoj proceduri u augustu i septembru 2023. godine.

Određeni pozitivni koraci, dodaje se, učinjeni su i usvajanjem aranžmana za koordinaciju reforme javne uprave te provođenjem sveobuhvatnog i državnog upravljanja javnim finansijama.

Govoreći o pravosuđu, u Izvještaju se kaže da je naša zemlja “u ranoj fazi priprema kada je u pitanju pravosuđe” te da je u ovoj oblasti postignut “određeni napredak”.

Bosna i Hercegovina je u septembru 2023. godine izmijenila Zakon o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću (VSTV BiH) s ciljem uspostavljanja sistema za provjeru finansijskih izvještaja sudija, tužilaca i članova VSTV-a BiH, ali uz izmjene u odnosu na prethodnu verziju po kojoj je konsultovana Venecijanska komisija. Takve izmjene stoje na putu efikasnosti sistema finansijskih izvještaja i stoga ih je potrebno dopuniti.

Izvještaj EK, 8.11.2023.

U kontekstu pravosuđa, u nastavku se podvlači da ono na čemu treba još raditi jeste njena nezavisnost, uz napomenu da je Vijeće ministara BiH imenovalo novo nadzorno tijelo za nadzor provedbe strategije za procesuiranje predmeta ratnih zločina i naglašava se da nema unapređenja kod nezavisnosti i nepristrasnosti pravosuđa.

U dokumentu je zabilježeno i da je augustu ove godine Parlamentarna skupština BiH usvojila Zakon o slobodi pristupa informacijama i izmjene i dopune Zakona o ombudsmanu za ljudska prava kojima je ova institucija određena kao preventivni mehanizam protiv torture i zlostavljanja, ali da su još uvijek potrebne značajne reforme kako bi se osiguralo da svi građani mogu ostvariti svoja biračka prava i kako bi se osiguralo nediskriminatorno, inkluzivno i kvalitetno obrazovanje za sve, uključujući i prevazilaženje prakse “dvije škole pod jednim krovom”.

Izvještaj navodi i da je BiH usvojila novu strategiju i akcioni plan o migracijama i azilu i sada ih treba implementirati, kao i da je septembru 2023. usvojen Zakon o strancima, ali i da značajne slabosti i dalje podrivaju pružanje neophodne pomoći te da BiH treba hitno pojačati napore kako bi osigurala pristup azilu i osnažila upravljanje granicama.

Bosna i Hercegovina na zadovoljavajući način provodi strategiju integrisanog upravljanja granicom i trebala bi na vrijeme usvojiti strategiju i akcioni plan za 2024. do 2029.

Izvještaj EK, 8.11.2023.

Bosna i Hercegovina ima određeni nivo pripremljenosti i ostvarila je ograničen napredak u oblasti javnih nabavki usvajanjem određenih podzakonskih akata, ali Izvještaj preporučuje da u tom smislu zakonodavstvo BiH treba dalje uskladiti s pravnom stečevinom EU, uključujući i oblast koncesija.

Ograničen napredak ostvaren je i u oblasti statistike, kao i u pogledu interne kontrole javnih finansija u smislu implementacije strategija u ovoj oblasti na entitetskim i na državnom nivou te po pitanju Zelene agende i klastera održivog povezivanja, te je zabilježen i “određeni nivo pripremljenosti” u oblastima transporta i transevropskih mreža.

Na kraju, naglašeno je da je značajno poboljšano usklađivanje sa zajedničkom vanjskom i sigurnosnom politikom EU, posebno po stavovima visokog predstavnika u ime EU i odluke Vijeća o restriktivnim mjerama nakon ruske agresije na Ukrajinu, iako je, kako je dodano, provedba sankcija i dalje izazov.

Nakon objavljenog Izvještaja EK o napretku BiH, govoreći u kontekstu 14 prioriteta iz Mišljenja EK objavljenog u maju 2019. godine, u periodu na koji se odnosi Konakovićevo obećanje određeni napredak ostvaren je u unapređenju funkcionisanja pravosuđa, jačanja prevencije i borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala, uključujući i protiv pranja novca i terorizma, efikasnijoj koordinaciji upravljanja granicama i kapacitetima za upravljanje migracijama, jačanju zaštite prava svih građana te neophodnim koracima u pravcu reforme javne uprave.

Iako je od marta 2023. godine do objavljivanja posljednjeg izvještaja u okviru navedenih prioriteta ostvaren određeni napredak, u potpunosti nije ispunjen nijedan novi prioritet iz Mišljenja EK iz 2019. godine.

S obzirom na učinjeno u smislu aktivnosti na provođenju obaveza BiH na njenom evropskom putu, odnosno ispunjavanju 14 prioriteta iz Mišljenja EK iz maja 2019, godine, Istinomjer obećanju Elmedina Konakovića za učinjeno u periodu od marta do oktobra 2023. godine daje ocjenu djelimično ispunjeno te ćemo nastaviti pratiti daljnje korake i aktivnosti nadležnih institucija BiH u tom pravcu.

(Istinomjer.ba)

 

Pitajte Istinomjer!