Analize

Slab učinak Vijeća ministara na ispunjavanju obećanja u oblasti ekonomije

Nakon godinu od početka mandata Vijeća ministara BiH, brojna obećanja političkih partija u oblasti ekonomije ostala su bez aktivnosti na njihovoj realizaciji, pa je tako ukupno 61 obećanje dobilo ocjenu nije započeto. Aktivnosti su provođene na ispunjavanju 21 obećanja, dok je jedno ocijenjeno kao zaustavljeno.

U ovoj oblasti zaustavljeno je obećanje DF-a o otvaranju novih radnih mjesta, s obzirom na to da je, usljed pandemije COVID-19, nakon višemjesečnog rasta, došlo do pada zaposlenosti u cijeloj zemlji.

Među obećanjima koja su dobila ocjenu započeto našla su se obećanja o rastu BDP-a po glavi stanovnika, obećanje o investicijama u oblasti infrastrukture, ali i ono o rastu prosječne plate u BiH. Naime, prosječna mjesečna neto plata u BiH, prema podacima Agencije za statistiku BiH, u decembru 2019. godine je iznosila 951 KM, da bi u novembru 2020. godine iznosila 961 KM.

Ocjenom započeto ocijenjeno je i obećanje o nastavku gradnje Koridora Vc, kao i obećanje o usvajanju strateških razvojnih dokumenata, planova i mjera.

Vijeće ministara BiH donijelo je u junu 2020. godine Odluku o usvajanju Strategije razvoja sustava unutarnjih financijskih kontrola u institucijama Bosne i Hercegovine za razdoblje 2020 – 2025. godina, s ciljem jačanja transparentnosti i javnosti rada institucija. U julu iste godine, Vijeće ministara BiH usvojilo je i Srednjoročnu strategiju upravljanja dugom Bosne i Hercegovine za razdoblje 2019 – 2022. godina, u skladu s Akcijskim planom za provođenje Reformske agende na razini Vijeća ministara BiH. Vijeće ministara BiH donijelo je i Odluku o formiranju Radne grupe za izradu Strategije unapređenja upravljanja javnim financijama u institucijama Bosne i Hercegovine 2021 – 2025. i praćenje njene provedbe.

Također, 26. 11. 2020. godine Vijeće ministara BiH prihvatilo je Inicijativu i odredilo delegaciju za vođenje pregovora radi zaklјučivanja Ugovora o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Evropske investicione banke, projekt Vjetroelektrana „Vlašić“. Projekt, čija je realizacija planirana u periodu od 2020 – 2024. godine, odnosi se na izgradnju vjetroelektrane od 50 MW na visoravni Vlašić, s cilјem proizvodnje električne energije za potrebe bosanskohercegovačkog elektroenergetskog sistema. Vrijednost kredita je 36 miliona eura, sa alokacijom na Federaciju BiH i rokom otplate od 20 godina, uklјučujući četiri godine grace perioda. Ovim je i obećanje o značajnijem korištenju obnovljivih izvora energije ocijenjeno kao započeto.

Na 2. sjednici Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, održanoj 23. 1. 2020. godine, usvojena je i Inicijativa Ministarstva finansija i trezora i imenovana delegacija za vođenje pregovora radi zaključivanja Ugovora o zajmu između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj u iznosu osam miliona eura za Projekt energetske efikasnosti u javnim objektima u Kantonu Sarajevo.

Ipak, u slučaju 61 obećanja u ovoj oblasti, nisu provođene značajnije aktivnosti koje bi dovele do njihove realizacije, a samo neka od njih su: debirokratizacija ekonomije BiH; promoviranje zelene javne nabavke i ekoporeza; smanjenje emisije CO2 i stakleničkih gasova; uvođenje informacionog sistema upravljanja otpadom; donošenje zakona o upravljanju otpadom; promjena politike raspodjele sredstava od PDV-a; uspostava katastra/evidencije prirodnih resursa na području BiH; zakonsko osiguranje pune ravnopravnosti stranih investitora sa domaćim; donošenje zakona o turizmu; donošenje zakona o koncesijama; donošenje zakona o javnim dobrima u BiH i brojna druga.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!