Ispunjeno manjim dijelom

Smanjenje emisije CO2 i stakleničkih gasova

Partije: DF | Oblasti: Ekonomija

Smanjenje emisije CO2 i stakleničkih gasova.

Izvor: DF - GS Izborni program 2018

Na 2. sjednici Vijeća ministara Bosne i Hercegovine održanoj 23. 1. 2020. godine saopćeno je da je Vijeće ministara BiH usvojilo Inicijativu Ministarstva finansija i trezora i imenovalo delegaciju za vođenje pregovora radi zaključivanja Ugovora o zajmu između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj u iznosu osam miliona eura za Projekt energetske efikasnosti u javnim objektima u Kantonu Sarajevo. Projekt uključuje realizaciju mjera za poboljšanje energetske efikasnosti u oko 40 javnih objekata, i to u sektorima zdravstva, obrazovanja, rada, socijalne politike, kulture, sporta te unutrašnjih poslova u Sarajevu. Očekuje se smanjenje potrošnje energije ovim objektima, smanjenje emisije zagađujućih materija u zraku, a investicija bi mogla biti otplaćena iz ostvarenih ušteda za oko 10 godina. Praktično bi godišnje uštede trebale iznositi više od 1,6 miliona KM. Rok otplate zajma je 10 godina, uključujući tri godine grejs perioda, s alokacijom na Federaciju BiH – Kanton Sarajevo (Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okološa Kantona Sarajevo). Ministarstvo finansija i trezora, nakon završenih pregovora, dostaviće Vijeću ministara BiH Nacrt ugovora o zajmu između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj.

Vijeće ministara BiH na sjednici sredinom marta 2021. godine, na prijedlog  Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, usvojio je Plan – utvrđeni doprinos Bosne i Hercegovine (NDC) za period 2020. – 2030. godine. Na ovaj način Bosna i Hercegovina izražava namjeru za smanjenjem emisije plinova koji izazivaju efekat staklene bašte na globalnom nivou, u skladu sa smjernicama Pariskog sporazuma, kao i globalnim politikama Evropske unije u skladu sa Zelenom agendom za Zapadni Balkan, koja predstavlja skup smjernica i politika za postizanje klimatske neutralnosti do 2050. godine. Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa će NDC za period 2020. – 2030. godine dostaviti kontakt instituciji za Okvirnu konvenciju UN o promjeni klime (UNFCCC) za BiH, u svrhu njegovog dostavljanja Sekretarijatu UNFCCC konvencije.

Vijeće ministara BiH u maju 2021. godine dalo je saglasnost mikrokreditnoj fondaciji Partner za podnošenje kreditne aplikacije Razvojnoj banci Vijeća Evrope za djelimično finansiranje projekata u oblasti energetske efikasnosti. Predloženim kreditom bi se “obezbijedilo plasiranje mikrokredita domaćinstvima i mikropreduzećima za potprojekte energetske efikasnosti kako bi se korisnicima pomoglo da smanje potrošnju energije i emisiju CO2 i doprinijelo uštedi troškova korisnika”.

Vijeće ministara BiH je u junu 2021. godine, na prijedlog  Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, usvojilo Okvir za finansiranje projekata i mjera energetske efikasnosti za ulaganja u javne zgrade na nivou institucija Bosne i Hercegovine, u cilju utvrđivanja smjernica za izradu i realizaciju projekata i mjera energetske efikasnosti. Usvajanjem ovog okvira, kako su naveli iz Vijeća ministara BiH, “stvaraju se uvjeti za određivanja načina finansiranja projekata i mjera energetske efikasnosti u javnom sektoru, odnosno finansiranje obnove zgrada institucija BiH, kako iz domaćih, tako i iz međunarodnih finansijskih i razvojnih institucija”.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!