Analize

Reformska agenda BiH: Brojni probijeni rokovi za provedbe mjera

Provođenje Reformske agende na nivou BiH ne teče prema zacrtanom planu i pored brojnih uvjeravanja zvaničnika u suprotno. Brojne mjere navedene u akcionom planu za njenu provedbu realizuju se sa zakašnjenjem ili se nikako ne realizuju iako su im rokovi prošli, nakon što su krajem prošle godine revidiranim akcionim planom prolongirane u odnosu na njegovu raniju verziju.

SARAJEVO, 21. juna (FENA) - Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić kazao je danas da je za BiH došao prijelomni trenutak u pogledu njenog evropskog puta te da je prilagodba trgovinskog dijela Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) prioritetno pitanje koje mora biti riješeno do 25. juna. Foto FENA /Almir Razic

Predsjedavajući Vijeća ministara BiH, Denis Zvizdić, izjavio je nakon 59. sjednice Vijeća ministara, održane 06. juna ove godine, kako je zadovoljan provedbom reformske agende.

Danas smo se osvrnuli na dio realizacije aktivnosti koji je u našoj nadležnosti. Dosadašnji stepen realizacija je na nivou koji govori o kredibiltetu, od ukupno 32, realizovano je 18 mjera, dok su entitetske vlade realizovale više od 30 posto predviđenih mjera. Agenda se provodi u dinamici, kako je zacrtano. Želimo održati dinamiku i u konkretizaciji pokazati da želimo da napredujemo.“

(Denis Zvizdić, Anadolu Agency, 06.06.2016.)

Reformska agenda BiH za period od 2015. do 2018. godine, kao nova platforma predložena od strane EU, usaglašena je od strane Vijeća ministara i entitetskih Vlada prije skoro godinu dana, u julu prošle godine, a sadrži set ekonomskih, socijalnih, sigurnosnih i drugih mjera podjeljenih u 4. sektora. Akcioni plan za provedbu reformske agende Vijeće ministara je u proceduru uputilo u oktobru 2015. godine, a PSBiH ga je usvojila tek u januaru ove godine. S obzirom da su aktivnosti za neke mjere provođene i ranije, usvojeni akcioni plan je u sebi sadržavao i neke već realizirane mjere. U decembru prošle godine Vijeće ministara je usvojilo revidirani plan sa 33 mjere, u kojem su neki rokovi, koji su postavljeni za kraj 2015. godine, pomjereni za početak ili sredinu 2016. godine.

U to vrijeme Zvizdić je izjavio kako očekuje da će do kraja 2015. godine veći dio Reformske agende biti pretočen u regulatorni okvir.

Sasvim smo sigurni da ćemo do kraja godine moći vrlo opravdano kazati da je veliki dio reforske agende pretočen u regulatorni okvir, zakone i da je počela njihova provedba u praksi i da ta provedba, ako pogledamo ekonomske parametre, već daje prve očekivane rezultate koji govore o ekonomskom oporavku BiH. To je ključni zaključak ovog sastanka.“

 

(Denis Zvizdić, klix.ba, 06.11.2015.)

Od momenta kada je Akcioni plan dostavljen u PSBiH, pa do kraja 2015. godine, održane su tri sjednice Predstavničkog doma, kao i tri sjednice Doma naroda PSBiH. Od svih razmatranih Zakona koje je u proceduru uputilo VM do kraja prošle godine, u vezi sa Akcionim planom za provođenje Reformske agende bi se mogli dovesti Prijedlog zakona o Budžetu institucija BiH za 2016. godinu, Prijedlog zakona o dopunama Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine, te Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o policijskim službenicima Bosne i Hercegovine.

Prema informacijama iz februara, od 33 mjere Akcionog plana za nivo BiH do tada je realizirano 17. Pred predaju aplikacije za članstvo BiH u EU, 15. februara, Vijeće ministara je saopštilo kako će se ostatak Akcionog plana rješavati “u hodu”, tj. nakon predavanja zvanične aplikacije Briselu.

Dakle, nasuprot Zvizdićevoj izjavi o 18 sprovedenih mjera, od momenta predaje aplikacije do danas, realizovana je samo jedna mjera iz Akcionog plana za provedbu Reformske agende.

Inače, od januara do kraja maja ove godine, Vijeće ministara je održalo 21 sjednicu i u parlamentarnu proceduru uputilo 20 zakona, od kojih se 4 mogu dovesti u vezu sa Reformskom agendom.

Svakako vrijedi spomenuti i kašnjenja u realizaciji mjera iz akcionog plana s obzirom da je Zvizdić kazao kako se agenda „provodi u dinamici“, te kako „želi da održi dinamiku u smjeru napretka.“

Jedan od zakona čije je usvajanje predviđeno Akcionim planom za provedbu Reformske agende je i Zakon o akcizama. Kao okvirni vremenski rok za usvajanje ovog zakona planom je predviđen mart ove godine, no on je u aprilu skinut sa dnevnog reda sjednice Vijeća ministara zbog, kako je tada navedeno, dopune mišljenja od Ministarstva finansija BiH.

Mjera koja se odnosila na strategiju javnog duga realizirana je sa zakašnjenjem od tri mjeseca, u martu ove godine, kada je izrađena Srednjoročna strategija upravljanja dugom Bosne i Hercegovine.

Još jedna mjera sa čijom realizacijom se kasnilo više mjeseci je provođenje procedure imenovanja novog oficira za vezu u SELEC centru. Imenovanje je akcionim planom bilo predviđeno za decembar 2015. odnosno januar 2016. godine, ali je Vijeće ministara tek u maju donijelo Zaključak kojim se inspektor Granične policije Bosne i Hercegovine, Eldar Jahić, upućuje kao oficir za vezu BiH u SECI/SELEC centar u Bukurešt.

Akcionim planom bilo je predviđeno i donošenje Izmjena i dopuna Zakona o sukobu interesa BiH u februaru ove godine, on je usvojen tek krajem maja. Vijeće ministara je u februaru trebalo unaprijediti i pravni okvir kojim se reguliše oduzimanje nelegalno stečene imovine, pranja novca i procedure prodaje zaplijenjene imovine, što se nije desilo, a još uvijek nije sačinjen ni elektronski registar izjava o imovinskom stanju iako je realizacija te mjere predviđena upravo za juni ove godine.

Vijeće ministara je u Akcionom planu predvidilo objavu rezultata Popisa stanovništva i stanova u BiH u decembru prošle godine, ali je u njemu i navelo komentar da je taj rok nerealan. Rezultati Popisa još uvijek nisu objavljeni i veliko je pitanje da li će se to desiti do 1. jula, što je i zakonski rok za njihovu objavu. S obzirom da ranije nije postignut dogovor statističkih agencija o jedinstvenoj metodologiji za obradu rezultata Popisa stanovništva, direktor Agencije za statistiku Velimir Jukić je samostalno donjeo odluku o objavi rezultata, što je naišlo na brojne kritike predstavnika RS u institucijama BiH, te postoje velike šanse da rezultati popisa u RS budu objavljeni posebno.

Dakle, iako je broj provedenih mjera iz Akcionog plana o kojima je govorio Zvizdić tačan, nikako se ne može reći da provođenje Reformske agende ide zadovoljavajućom dinamikom. Brojne mjere čiji rokovi realizacije su uveliko prošli nisu realizovane, a o samoj dinamici najbolje govori podatak da je Zvizdić u februaru spominjao 17 realizovanih mjera, da bi početkom juna govorio o njih 18.

Pitajte Istinomjer!