Neispunjeno

Termoelektrane

Partije: SDA | Oblasti: Ekonomija

Potpuno oslanjanje na domaće resurse uglja i hidropotencijala u elektroenergetskom sektoru u nastojanju da se osigura:• izgradnja zamjenskih termoblokova u Tuzli i Kaknju i novog bloka u Banovićima (…),

Obrazloženje

Tokom prve tri godine aktuelnog mandata, vršene su određene aktivnosti na pronalaženju finansijskih sredstava i partnera za izgradnju termoblokova u termoelektranama Tuzla i Banovići, ali još nisu započeli radovi na ovim objektima. Aktivnosti na TE Kakanj nisu zabilježene.

TE Tuzla

Vlada FBiH je u prethodnom sastavu (na 142. sjednici, 04.12.2014) dala saglasnost za zaključivanje Memoranduma o razumijevanju između Izvozno-uvozne banke Kine i Vlade FBiH o finansiranju Projekta izgradnje Bloka 7-450 MW TE Tuzla pod povoljnijim uvjetima u iznosu od 667.802.500 eura.

Na 44. sjednici Vlade FBiH, 10.03.2016, prihvaćena je informacija Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o realizaciji projekta izgradnje Bloka 7-450 MW u TE Tuzla, sačinjenu na osnovu informacija Elektroprivrede BiH d.d. Sarajevo. Premijer Federacije BiH je zadužen da, u ime Vlade Federacije, Vijeću ministara BiH proslijedi pismo podrške koje treba uputiti premijeru NR Kine. Elektroprivreda BiH je obavezana da nastavi pregovore sa China Exim Bank i dalje aktivnosti na realizaciji projekta. U saopštenju sa sjednice se navodi da je vrijednost ovog projekta 722 miliona eura i da će predstavljati najveću poslijeratnu investiciju u Bosni i Hercegovini.

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je, na vanrednoj sjednici održanoj 30.3.2016, podržalo Projekt izgradnje bloka VII Termoelektrane Tuzla, te ovlastilo predsjedavajućeg Vijeća ministara da premijeru Narodne Republike Kine uputi pismo podrške. U septembru 2016. godine,  Predsjedavajući Vijeća ministara BiH, Denis Zvizdić, najavio je da će Ugovor za izgradnju Bloka 7 TE “Tuzla” biti potpisan do kraja godine, a njena izgradnja započeti u 2017. godini, što se nije dogodilo.

Na 80. sjednici (1.12.2016.) Vlada FBiH je konstatovala da u 2016. godini nisu realizirane aktivnosti predviđene Planom javnih investicija za projekte Bloka 7 i najavila da će u 2017. godini pokrenuti postupak izdavanja garancija za ove projekte (to jest garancija za kredite potrebne za njihovo finansiranje).

U januaru 2017, Elektroprivreda BiH dostavila je Federalnom ministarstvu finansija Zahtjev za davanje garancije za kredit kod Export-Import Bank of China (EXIM banka) zajedno sa pratećom dokumentacijom (Nacrt kreditnog ugovora za koji se traži garancija, uključujući i nacrt ugovora/teksta garancije, ažurirana Studiju izvodljivosti projekta i dr.).

Na 127. sjednici, 10.11.2017, Vlada FBiH je prihvatila završnu informaciju o izboru projektnog partnera za izgradnju Bloka 7 koju je pripremila Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo. Za partnere su odabrani Konzorcij China Gezhouba Group Company Ltd – CGGC (lider konzorcija) i China Energy Engineering Group, Guangdong Electric Power Design Institute Co., Ltd – GEDI (član Konzorcija) za Projektnog partnera. Vlada je dala saglasnost i na predložene tekstove Sporazuma o projektnom partnerstvu i Ugovora o inženjeringu, nabavci i izgradnji Bloka 7. Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije data je saglasnost za izdavanje Energetske dozvole. Premijer FBiH je zadužen da informaciju, zaključak Vlade FBiH i Prijedlog zaključka uputi Parlamentu FBiH, i zatraži prethodnu saglasnost u postupku izdavanja Energetske dozvole. Vlada FBiH je na 127. sjednici (15.11.2017.) usvojila Program javnih investicija od 2018. do 2020. godine. U saopštenju sa sjednice je navedeno da će se u 2018. godini pokrenuti postupak izdavanja garancija FBiH do 2.013 miliona KM za finansiranje projekata izgradnje Bloka 7 od 450 MW Termoelektrane Tuzla i Bloka 1 Termoelektrane Banovići od 350 MW.

Na 129. sjednici, 20.11.2017, Federalna vlada je prihvatila informaciju o kreditu Izvozno-uvozne banke Kine i dala saglasnost da se u Nacrt ugovora o izdavanju garancije za kredit ugrade predložene mjere Federalnog ministarstva finansija za ublažavanje fiskalnih rizika. JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo zadužena je da angažuje pravnog savjetnika  timu za pregovore, da banci dostavi poziv za pregovore i što brže osigura tehničke uslove za održavanje pregovora.

Federalno ministarstvo finansija i Elektroprivreda BiH su zaduženi za pribavljanje drugih saglasnosti i angažovanje stručnih konsultanata. Vlada FBiH je imenovala i tim za pregovore o kreditu i zadužila ga da dostavi izvještaj i konačan tekst usaglašenog Sporazuma o kreditnoj liniji.

Na 91. hitnoj sjednici, 24.11.2017, Vlada je prihvatila usaglašeni Nacrt sporazuma o kreditnoj liniji između JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo i Izvozno-uvozne banke Kine, upoznata je sa zahtjevom Izvozno-uvozno banke Kine da ostale saglasnosti budu pribavljene do 31.3.2018. i potvrdila je namjeru da poduzme aktivnosti za dostizanje ovog roka. Tim za pregovore je zadužen da nastavi aktivnosti na usaglašavanju teksta garancije Federacije BiH i drugih finansijskih dokumenata koji proizlaze iz Sporazuma o kreditnoj liniji.

Do kraja marta 2018. godine, prema informacijama o statusu projekta sa stranice Elektroprivrede BiH, okončane su aktivnosti u vezi sa investicijskom i okolinskom dokumentacijom, u toku su aktivnosti na izboru projektnog partnera,  zatvaranje konstrukcije finansiranja, rješavanje imovinsko-pravnih odnosa i izrade izvedbenih projekata za pripremne radove. Preostale dozvole i saglasnosti još nisu bile obezbijeđene u ovom roku. Preostalo je takođe i izvođenje pripremnih radova na lokaciji, donošenje Odluke o izgradnji i ugovaranje izgradnje Bloka 7. Status projekta je suštinski nepromijenjen u odnosu na stanje iz januara 2016. godine.

TE Kakanj

Vlada FBiH do kraja treće godine mandata nije razmatrala izgradnju zamjenskog bloka u Kaknju.

TE Banovići

Vlada FBiH je na 19. sjednici, 27.08.2015, prihvatila Informaciju o aktivnostima na izboru strateškog partnera za finansiranje i izgradnju Termoelektrane Banovići, Blok 1-350 MW – Treća faza tenderskog postupka, koju je pripremio Rudnik mrkog uglja “Banovići”. Vlada je dala prethodnu saglasnost na predloženi izbor ponuđača  – kineske kompanije “Dongfang Electric Corporation Limited DEC” i saglasnost da Uprava i Nadzorni odbor RMU “Banovići” d.d. Banovići nastave aktivnosti na izboru strateškog partnera za ovaj projekt. Saopšteno je da će se o “svemu konačno izjasniti Parlament FBiH.”  Na 28. sjednici Vlade FBiH, 22.10.2015. prihvaćena je informacija RMU “Banovići” d.d. Banovići o aktivnostima na izboru strateškog partnera za finansiranje i izgradnju Bloka 1 Termoelektrane “Banovići”, snage 350 MW u periodu od 27.8.2015. godine do 12.10.2015. godine. Vlada Federacije je dala saglasnost na predloženi Sporazum o strateškoj saradnji između RMU “Banovići” i kompanije Dongfang Electric Corporation Limited iz Kine, od 12.10.2015. godine. Također, dala je aglasnost i na predloženi Ugovor o inženjeringu, nabavci i izgradnji ovog energetskog objekta.

Vlada FBiH je na 41. sjednici, 18.02.2016, utvrdila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dugu, zaduživanju i garancijama u Federaciji BiH i uputila ga Parlamentu FBiH na usvajanje po skraćenoj proceduri. U saopštenju sa sjednice navedeno je da su ciljevi izmjena i dopuna omogućavanje učinkovitije provedbe Zakona, te stvaranje osnove za pokretanje procedure odobravanja garancija za financiranje projekata izgradnje bloka 7-450 MW Termoelektrane Tuzla i bloka 1-350 MW Termoelektrane Banovići.

Na 54. sjednici Vlade FBiH, 20.05.2016, data je saglasnost na prijedlog teksta Pisma podrške koje Vijeće ministara BiH treba uputiti Industrial and Comercial Bank of China (ICBC) i China Export&Credit Insurance Corporation – SINOSURE. Federalno ministarstvo finansija je zaduženo pripremi Pismo namjere za izdavanje garancije na ukupan iznos zaduženja finansijskim institucijama s kojima RMU “Banovići” uđe u razgovore s ciljem zatvaranja konstrukcije finansiranja. Vijeće ministara BiH je tri dana kasnije načelno podržalo Projekt izgradnje bloka 1 termoelektrane Banovići.

Na 111. sjednici, 13.07.2017, data je saglasnost za izdavanje energetske dozvole investitoru RMU “Banovići”, a Premijer Federacije BiH je zadužen da od Parlamenta zatraži prethodnu saglasnost u postupku izdavanja dozvole. Krajem jula 2017. godine, saglasnost za nastavak aktivnosti na ovom projektu dali su i Predstavnički dom i Dom naroda Parlamenta FBiH. Vlada FBiH je na 127. sjednici (15.11.2017.) usvojila Program javnih investicija od 2018. do 2020. godine. U saopštenju sa sjednice je navedeno da će se u 2018. godini pokrenuti postupak izdavanja garancija FBiH do 2.013 miliona KM za finansiranje projekata izgradnje Bloka 7 od 450 MW Termoelektrane Tuzla i Bloka 1 Termoelektrane Banovići od 350 MW. Nakon toga nisu zabilježene daljnje aktivnosti na ovom planu na sjednicama Vlade FBiH do kraja treće godine aktuelnog mandata.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


Pitajte Istinomjer!