Ispunjeno manjim dijelom

Provođenje Kantonalnog ekološkog akcionog plana

Partije: Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Oblasti: Ekonomija

Ova Vlada će se uhvatiti u koštac s problemom zagađenosti te pokrenuti Sarajevo u pravcu koji podrazumijeva ekološki osviještena i sigurna sredina. Radit ćemo prioritetno na provođenju Kantonalnog ekološkog akcionog plana za dugoročno smanjenje zagađenja u Sarajevu.

Izvor: Sporazum o prioritetima skupštinske većine u Kantonu Sarajevo u mandatu 2018-2022.

Vlada Kantona Sarajevo, na sjednici održanoj 19.12.2019. godine, usvojila je listu od 40 javnih objekata na kojima je planirano izvođenje radova u svrhu poboljšanja energijska efikasnost.

Radi se o projektu „Enrgijska efikasnost u javnim objektima KS“ koji bi se trebao finansirati iz sredstava Evropske banke za obnovu i razvoj sredstvima u iznosu od osam miliona EUR-a, odnosno 15.646.640 KM kreditnih sredstava i dva miliona EUR-a, odnosno 3.911.660 KM investicionog granta.

Vlada KS, Saopćenje, 19.12.2019.

Detaljnjije o objektima na kojima će se obavljati radovi možete pročitati OVDJE.

Počev od aprila ove godine kontinuirano su provođene aktivnosti na realizaciji ovog obećanja.

Vlada Kantona Sarajevo je na 14. sjednici održanoj dana 04.04.2019. godine prihvatila Izvještaj o implementaciji Kantonalnog akcionog plana za zaštitu okoliša (KEAP-a) koji je usvojio Koordinacioni odbor za provođenje KEAP-a.

Takođe, Vlada Kantona Sarajevo je na 25. sjednici održanoj 13.06.2019. godine donijela Program rada- Implementacija mjera iz KEAP-a za period 2019-2020. godina, a koji je pripremio Koordinacioni odbor za provođenje KEAP-a.

Novi amandman Sporazuma sa UNDP-ijem, u okviru nastavka realizacije projekta ”Zeleni ekonomski razvoj” potpisan je 13.06.2019. godine. Ovim amandmanom, kako je saopćeno, “obuhvaćena je energijska sanacija 24 javna objekta a sredstva su, pored Vlade Kantona i ovog Ministarstva, obezbijedili i Vlada Švedske, javni objekti, kao i općine na čijim se teritorijama isti i nalaze”.

Podsjećamo, u aprilu 2019. godine resorno ministarstvo potpisalo je prvi amandman sporazuma kojim je “obuhvaćena energijska obnova 15 javnih objekata”.

Krajem jula ove godine potpisan je i Sporazum o saradnji na smanjenju koncentracije čvrstih čestica u zraku u zimskom periodu u Kantonu Sarajevo između Ministarstva i KJKP Rad.

Sporazum podrazumijeva nabavku kalcijum hlorida za primjenu “mokrog postupka” u Kantonu Sarajevo u zimskom periodu za sezonu 2019/2020. godine u skladu sa “Elaboratom o korištenju kalcijum hlorida za zimsko održavanje saobraćajnica u cilju smanjenja zagađenja zraka.

Vlada KS, saopćenje 26.07.2019.

Također, kako je pojašnjeno, ovaj Sporazum se odnosi i na primjenu “mokrog postupka” u zimskom periodu za održavanje glavne saobraćajnice od Vijećnice do Ilidže u cilju sprečavanja zagađenja zraka čvrstim česticama “kako je to predviđeno Planom interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka u Kantonu Sarajevo”.

Vlada Kantona Sarajevo je 05.09.2019. godine usvojila ”Studiju izvodljivosti o proširenju i poboljšanju sistema daljinskog grijanja u Kantonu Sarajevo”, te za provedbu zaključaka i preporuka sadržanih u Studiji zadužila “sve nosioce pripreme i izrade prostorno – planske dokumentacije (Kanton, Grad, općine, Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo), kao i KJKP ”Toplane” d.o.o. Sarajevo, BAGS ENERGOTEHNIKA dd Vogošća, javna komunalna preduzeća, te druga resorna ministarstva i institucije u okviru svoga djelokruga rada”.

Također, 19.09.2019. godine potpisan je Sporazum o saradnji na realizaciji Inicijative za sanaciju i uređenje degradiranih zemljišta i javnih zelenih površina na području Kantona Sarajevo između Ministarstva i KJKP Park, kojim je kako je pojašnjeno iz Vlade KS “predviđena obaveza KJKP Park kao nosioca realizacije Inicijative da precizira lokacije na kojima će se izvršiti radovi i sadnja stabala, pripremi Program sanacije i uređenja degradiranog zemljišta, te izvrši sadnju stabala koje imaju funkciju apsorpcije čvrstih čestica PM10”.

Nastavljene su aktivnosti i na realizaciji projekta ”Energijska efikasnost u javnim objektima Kantona Sarajevo”, koji bi se trebao finansirati iz kredita EBRD-a u iznosu od 10 miliona Eura (od čega su osam miliona Eura kreditna, a dva miliona Eura grant sredstva). Vlada je na sjednici održanoj 18.07.2019. godine usvojila predmetni projekat, a Ministarstvo je potom pripremilo Inicijativu za zaduživanje i poslalo Ministarstvu finansija Kantona Sarajevo na dalju proceduru. Projektom je planirano provođenje mjera povećanja energijske efikasnosti 40 javnih objekata iz sektora zdravstva, rada i socijalne politike, obrazovanja, unutrašnjih poslova i dr.

Vlada KS, saopćenje 30.09.2019.

Krajem 2019. godine iz resornog ministarstva je saopćeno da je “namjera je da se kroz energijsku sanaciju objekata smanji potrošnja energenata za grijanje, te obezbijedi korištenje čistih energenata, a ušteđena sredstva u budžetu reinvestiraju u druge namjene”.

Također, tokom 2019. godine otpočele su aktivnosti i na realizaciji Projekta ‘’Energijska efikasnost u javnim objektima Kantona Sarajevo’’, koji bi se trebao finansirati iz kredita EBRD-a u iznosu od 10 miliona Eura (od čega su 8 miliona Eura kreditna, a 2 miliona Eura grant sredstva). Vlada Kantona Sarajevo je donijela Rješenje o formiranju Radne grupe za izradu Elaborata opravdanosti uspostave Centra za upravljanje kvalitetom zraka u Kantonu Sarajevo, a u skladu sa mjerom iz KEAP-a koja se odnosi na ‘’Inicijalne aktivnosti i izrada plana za formiranje Centra za upravljanje kvalitetom zraka’’.

Vlada KS, 29.12.2019.

 

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!