Ispunjeno manjim dijelom

Javni rashodi

Partije: Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Oblasti: Ekonomija

Restrukturiranje javnih rashoda, povećanje kapitalnih investicija i smanjenje tekućih rashoda.

Obrazloženje

U toku mandata Vlade KS obećanje je ispunjeno u mjeri koja je zanemariva za njegove ciljeve.

Izvor: Sporazum o prioritetima skupštinske većine u Kantonu Sarajevo u mandatu 2018-2022.

Dok je obim kapitalnih investicija u Budžetu iz 2018. godine iznosio 131.436.400 KM, od čega je bilo predviđeno oko 80.178.200 KM budžetskih sredstava, Budžet za 2019. godinu predviđao je 160.109.976 KM, od čega 69.481.926 KM budžetskih sredstava. 

Krajem septembra Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo i Razvojna banka Federacije BiH potpisali su Ugovor o kreditu u iznosu od 25.777.240 KM. Sredstva su obezbijeđena za realizaciju spremnih investicionih projekata resornih ministarstava planiranih Budžetom za 2019. godinu.

U dokumentu “PLAN REALIZACIJE MJERA IZ SPORAZUMA O PRIORITETIMA SKUPŠTINSKE VEĆINE U KANTONU SARAJEVO ZA 2019. GODINU” koji je Vlada KS objavila krajem 2019. godine navodi se:

Kroz rebalans Budžeta KS za 2019. godinu, značajna kreditna sredstva planirana za finansiranje kapitalnih projekata, a koje nije bilo moguće realizovati zbog nespremnosti projekata za implementaciju, preusmjerena su u druge kapitalne projekte koji su prioritetni za Vladu i koji su spremni za finansiranje. Korigovani su vlastiti prihodi Univerziteta u Sarajevu, kao i određeni rashodi na pojedinim fakultetima koji nisu bili predviđeni, a koji su neophodni za funkcionisanje tih organizacionih jedinica. U restrukturiranju rashoda obezbijeđena su  neophodna sredstva za subvencioniranje potrošnje prirodnog gasa i centralnog grijanja. U rebalansu Budžeta u 2019. godini koji je usvojen u junu, planirani kapitalni budžet je veći u
odnosu na rebalans iz 2018. godine. Implementirani su ugovori sa poslovnim bankama Kantona Sarajevo, putem kojih Kanton vrši trezorsko poslovanje, te će budžet Kantona Sarajevo imati dugoročnu korist u smislu uštede na troškovima bankarskih provizija (cca 600.000 KM u četiri godine) i planiranog usmjeravanja ovih sredstava na finansiranje razvojnih projekata.
U tekućoj godini su u više navrata vršene analize izvršenja Budžeta svih ministarstava sa fokusom na dinamiku izvršenja kapitalnog dijela budžeta. Skupština Kantona Sarajevo je usvojila Nacrt zakona o registru finansijskih obaveza u Kantonu Sarajevu koji je upućen u javnu raspravu. Zaključen je Podugovor o kreditu između Kantona Sarajevo i Federacije BiH  Energetska efikasnost u BiH” (kreditor Međunarodna asocijacija za razvoj), u iznosu od 0,49 mil. KM. Zaključen je ugovor o zaduživanju kod Razvojne banke Federacije BiH u iznosu od 25,78 mil. KM. Skupština Kantona Sarajevo je donijela odluku o ino zaduživanju za nabavku novih električnih trolejbusa u iznosu od 29,34 mil. KM. Skupština Kantona Sarajevo je  donijela odluku o ino zaduživanju za sanaciju oko 19,5 km dugačke dvokolosječne tramvajske pruge u Kantonu, od Baščaršije do Ilidže u vidu kružnog toka, sa odvajanjem kraka prema
Željezničkoj stanici (sa okretnicom) i kraka kroz ulicu Hamze Hume, u iznosu od 39,12 mil. KM. Zaključeni aneksi ugovora o kreditu sa BBI bankom d.d. Sarajevo, Novom bankom a.d. Banja Luka, UniCredit Bank d.d. i Raiffeisen Bank d.d. BiH, kojim su snižene ugovorene kamatne stope i ostvarena ukupna ušteda za budžet Kantona Sarajevo u iznosu od 41.712 KM.
Nakon prihvatanja Inicijative od strane Federalnog ministarstva finansija za zaduženje po Projektu “Energijska efikasnost u javnim objektima u Kantonu Sarajevo”, u iznosu od 15,65 mil. KM, imenovani su ovlašteni predstavnici Kantona Sarajevo u Tim za pregovore o kreditu sa EBRD-om. U skladu sa procedurama EBRD-a, u Sarajevu su održani službeni pregovori o uslovima zajma za Projekat gradskih saobraćajnica Sarajevo (I Transverzala – Tunel Kobilja Glava i IX transverzala), u iznosu od 58,67 mil. KM. Nakon provedenog postupka odabrane su poslovne banke za investiranje slobodnih novčanih sredstava putem oročenih depozita te je u toku analiza ukupnog iznosa raspoloživih sredstava, nakon čega je planirano zaključenje
ugovora.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


Pitajte Istinomjer!