Ispunjeno manjim dijelom

Izrada novih i pravičnih akata i stvaranje uvjeta za realizaciju inkluzivne nastave

Partije: Vlada Kantona Sarajevo (NiP, NS, SDP, NBL, DF, SBB) | Oblasti: Obrazovanje

Izrada novih i pravičnih akata i stvaranje uvjeta za realizaciju inkluzivne nastave.

Obrazloženje

U toku mandata Vlade KS obećanje je ispunjeno u mjeri koja je zanemariva za njegove ciljeve.

Izvor: Sporazum o prioritetima skupštinske većine u Kantonu Sarajevo u mandatu od 2018. do 2022. godine

Kada je u januaru 2019. godine Skupština Kantona Sarajevo usvojila budžet za 2019. godinu iz Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade KS istakli su da je “za rad sa djecom sa poteškoćama u razvoju izdvojeno je 1,8 miliona KM što će biti dovoljno da se podrže svi dobri programi u ovoj oblasti i prije nego se ubrzano počne raditi na sistemskom rješenju ovog pitanja”.

Nešto kasnije, u martu 2019. godine prilikom obilježavanja Međunarodnog dana osoba s Down sindromom ministrica za obrazovanje, nauku i mlade KS, Zineta Bogunić istakla je kako “inkluzivno obrazovanje treba omogućiti svakom djetetu podjednako pravo na školovanje”, te da “treba osigurati i bolju podršku centara za specijalni odgoj, koji imaju svoje resurse i to mogu”.

Ove godine izdvojeno je po prvi put milion i devetsto KM za inkluziju, izradit će se i Akcioni plan strategije za inkluziju, ali će određena sredstva biti usmjerena i nevladinim organizacijama, jer sistem još uvijek nije toliko jak da može sam da riješi ovaj problem.

Zineta Bogunić, 21.03.2019.

U julu 2019. godine Vlada KS najavila je održavanje tematske sjednice Skupštine Kantona Sarajevo na temu obrazovanja, odnosno reforme obrazovanja, u sklopu čega će se obraditi i tema inkluzija obrazovanja.

Početkom septembra 2019. godine planirano je održavanje tematske sjednice Skupštine Kantona Sarajevo na temu obrazovanja, odnosno reforme obrazovanja, u sklopu čega će se obraditi i tema inkluzija obrazovanja. Roditelji i struka će svakako imati mogućnost da daju svoj doprinos za samu sjednicu.

Pored toga, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo radi na formiranju Registra osoba sa invaliditetom gdje poseban značaj imaju osobe sa teškoćama u razvoju. Registar će biti osnova za uspostavljanje efikasnog sistema zaštite osoba sa invaliditetom i osnova za obračun troškova zaštite. Registar će biti izrađen u toku 2019. godine, a dnevni centri uspostavljeni na ovaj način će početi sa radom 2020. godine.

Vlada Kantona Sarajevo, Saopćenje, 19.07.2019.

Početkom septembra 2019. godine Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade KS u saopćenju “Novi pravci inkluzivnog obrazovanja u Kantonu Sarajevo” navodi aktivnosti koje su provedene i čija je provedba u toku u oblasti pružanja stručne podrške odgojno-obrazovnim ustanovama u Kantonu u oblasti inkluzivnog obrazovanja.

S tim u vezi u saopćenju se navodi da je po “prvi put donesen Pravilnik o inkluzivnom obrazovanju kojim se propisuju bliža uputstva za odgoj i obrazovanje djece s teškoćama u razvoju s ciljem omogućavanja ujednačenog pristupa djeci/učenicima u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama u Kantonu Sarajevo”.

U izradi pomenutog pravilnika učestvovali su stručnjaci i predstavnici roditelja djece s teškoćama. Ministarstvo je prethodno prijedlog ovog pravilnika dostavilo na mišljenje svim odgojno-obrazovnim ustanovama, udruženjima, centrima za rad sa djecom s poteškoćama, te su na taj način svi zainteresirani mogli dostaviti prijedloge, sugestije i mišljenje, koji su uvršteni u isti.

Dalje se navodi da je “u skladu sa Uredbom o kriterijima za finansiranje programa i projekata neprofitnih organizacija i udruženja koja se finansiraju/sufinansiraju iz Budžeta KS, Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade KS objavilo Javni poziv za prikupljanje prijava/zahtjeva udruženja i neprofitnih organizacija za dodjelu sredstava za finansiranje/sufinansiranje projekata iz oblasti inkluzivnog odgoja i obrazovanja za podršku djece i omladine do 26. godine života“.

Trenutno Komisija razmatra pristigle prijave. Po ovome javnom pozivu, Ministarstvo će dodijeliti 700.000 KM udruženjima i neprofitnim organizacijama.

“Javna ustanova Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju “Vladimir Nazor” je krajem 2018. godine doregistrirana i za oblast predškolskog odgoja i obrazovanja.

Zahvaljujući razumijevanju i dobroj saradnji sa općinskim načelnikom i Općinskim vijećem Novo Sarajevo ustupljen je prostor ovom centru u kojem se realizira program predškolskog odgoja i obrazovanja Centra “Vladimir Nazor” i eksperimentalni program “EDUS”. Pomenuti program daje značajne rezultate kada je u pitanju podrška djeci s teškoćama iz autističnog spektra. Za odvijanje predškolskog odgoja i obrazovanja na račun Centra „Vladimir Nazor“ doznačena su sredstva u iznosu od 1. 200.000 KM za 2019. godinu.

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo je prema podacima dostavljenim iz osnovnih škola, o broju inkluzivnih odjeljenja, pripremilo prijedlog Vladi Kantona Sarajevo za formiranje 20 stručnih, tročlanih timova podrške školama, isključivo namijenjenih podršci u radu sa djecom s teškoćama u razvoju.

Tim čine defektolozi (različitog usmjerenja ovisno od potreba), psiholog i logoped. Prema broju učenika s teškoćama u razvoju i broju inkluzivnih odjeljenja u školama, u školskoj 2019/2020. godini stručni timovi će biti raspoređeni po općinama na sljedeći način: u općinama Stari  Grad i Vogošća po dva, Centar i Ilidža po tri, Novo Sarajevo i Novi Grad po četiri, te Hadžići/Trnovo i Ilijaš po jedan tim.

U saooćenju se još navodi da je Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade KS “u cilju poboljšanja inkluzivne prakse u školama iniciralo Projekat opremanja pet senzornih soba u školama Kantona Sarajevo”.

Dvije osnovne škole na području Općine Novi Grad “Fatima Gunić” i “Aleksa Šantić” imaju opremljene senzorne sobe, a pet osnovnih škola osim senzornih soba imaju i Beringerov digitalni aparat, i to: “Fatima Gunić”, “Osman Nakaš”, “Aleksa Šantić”, “Mehmedalija Mak Dizdar” i “Džemaludin Čaušević”. “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” je sufinansirala zapošljavanje logopeda  u OŠ “Fatima Gunić”.

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade KS navodi da će “za djecu koja imaju preporuku za rad uz ličnog asistenta, ili ako se radi o djeci s kombinovanim teškoćama koje zahtjevaju viši stepen podrške odobriti angažovanje ličnog asistenta djetetu/učeniku”.

U cilju angažovanja asistenata u redovnoj nastavi, s “Federalnim zavodom za zapošljavanje” također, zaključen je Sporazum o međusobnoj saradnji u realizaciji programa sufinansiranja/zapošljavanja stručnog kadra za učenike s poteškoćama u razvoju u osnovnom obrazovanju.

U dokumentu Plan realizacije mjera iz sporazuma o prioritetima skupštinske većine u KS za 2019. godinu koji je Vlada KS objavila u oktobru 2019. godine navodi se:

Donesen Pravilnik o inkluzivnom obrazovanju, pripremljen prijedlog aktivnosti u oblasti inkluzivnog obrazovanja za Vladu: prijedlog škola u kojima će se dati saglasnost za zapošljavanje defektologa, logogopeda i psihologa (Inkluzivni školski tim), angažovanje odjeljenskih asistenata (dva učitelja u jednom razredu).

Početkom decembra Vlada KS je govoreći o postignućima u 2019. godini, između ostalog, navela i sljedeće:

Pomoć za djecu s poteškoćama u razvoju – angažovano 100 ličnih asistenata za djecu s poteškoćama u razvoju. Broj inkluzivnih odjeljenja sada je 401. Odobreno upošljavanje 20 psihologa, 20 defektologa i 20 logopeda za rad mobilnih stručnih timova. Više od 2 miliona KM za inkluzivne programe.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


Pitajte Istinomjer!