Analize

Odlukama Agencije za bankarstvo FBiH “jasno propisana obaveza banke”

Ono što je sigurno je da u saradnji sa nadležnim insititucijama u našoj zemlji, u smislu ublažavanja a zatim i prevazilaženja ekonomske krize bankarski sektor može odigrati jednu od ključnih uloga.

Jedna od mjera usvojenih od strane Vlade Federacije BiH u cilju ublažavanja ekonomskih posljedica pandemije novog koronavirusa u BiH, a koja je zaokupila veliku pažnju javnosti je i ona koja se odnosi na, kako je premijer Federacije BiH, Fadil Novalić izjavio 19. 03. 2020. godine “mogućnost uvođenja određenih olakšica za fizička i pravna lica na području FBiH koja su kreditno zadužena”.

Navedena Novalićeva izjava uslijedila je nakon njegovog sastanka održanog s predstavnicima banaka koje posluju na području FBiH, Udruženjem poslodavaca FBiH i Agencijom za bankarstvo FBiH.

Ustvrdivši tom prilikom da je bankarski sektor u Federaciji BiH likvidan i da funkcionira bez problema, Novalić je između ostalog rekao da će “fzičkim i pravnim licima banke omogućiti moratorij, odnosno odgodu plaćanja kredita minimalno tri mjeseca”.

Nakon toga, 20 .03. 2020. godine Upravni odbor Agencie za bankarstvo FBiH donio je odluku o “privremenim mjerama za tretman kreditnih obaveza fizičkih i pravnih lica u bankama i nedepozitnim finansijskim institucijama”.

Odlukama, banke i nedepozitne finansijske institucije mogu odobriti klijentima posebne mjere, kao što su: moratorij, odnosno zastoj u otplati kredita, koji može trajati najmanje do objave prekida vanredne situacije uzrokovane pojavom virusa COVID-19, uvođenje grejs perioda za otplatu glavnice kreditnih obaveza na period od najduže 6 mjeseci, odobravanje dodatnog iznosa izloženosti za potrebe prevazilaženja njegovih trenutnih poteškoća sa likvidnošću, te druge mjere sa ciljem olakšavanja izmirivanja kreditnih obaveza klijenta i održavanja poslovanja klijenta.

Agencija za bankarstvo FBiH, 20. mart 2020.

U narednom saopštenju Agencije za bankarstvo FBiH objavljenom 23. 03. 2020. godine podvučeno je da je “bitna odrednica odluka Agencije da je subjektima bankarskog sistema, ostavljena mogućnost izbora jedne od predviđenih posebnih mjera koje će poduzeti i modaliteta koji mogu sadržavati jednu ili više posebnih mjera.”

No, zbog kako se navodi “otklanjanja nedoumica u vezi s primjenom donesenih odluka Agencije koje proizilaze iz dostavljenih upita medija, građana, privrede”, uslijedilo je još jedno, ovoga puta Dodatno pojašnjenje objavljenih saopštenja za javnost Agencije za bankarstvu FBiH od 26. 03. 2020. godine u kojem se podsjeća da je Agencija u okviru svoje nadležnosti, kao odgovor na trenutnu vanrednu situaciju u Federaciji BiH, usvojila sljedeće odluke:

1. Odluka o privremenim mjerama koje banka primjenjuje za ublažavanje nepovoljnih ekonomskih posljedica uzrokovanih pojavom virusnog oboljenja „COVID-19“;

2. Odluka o privremenim mjerama koje lizing društva i mikrokreditne organizacije primjenjuju za ublažavanje nepovoljnih ekonomskih posljedica uzrokovanih pojavom virusnog oboljenja COVID-19.

Agencija za bankarstvo FBiH, 26. mart 2020.

Ustvrdivši da su se u javnosti “pojavile netačne, nepotpune ili pogrešno interpretirane informacije o aktivnostima Agencije u pogledu značenja mjera i prava na mjere iz odluka o privremenim mjerama koje banka, MKO i lizing društvo primjenjuju za ublažavanje nepovoljnih ekonomskih posljedica uzrokovanih pojavom virusnog oboljenja COVID-19”, iz Agencije su podsjetili da je u dosadašnjim saopštenjima korištena formulacija „da banke, MKO i lizing društva mogu odobriti posebne mjere klijentima….“ iz razloga što odluke Agencije predviđaju više vrsta posebnih mjera, koje banke, MKO i lizing društva primjenjuju u zavisnosti od procjene efekata koje data mjera može proizvesti za poslovanje klijenta u cilju ublažavanja negativnih efekata vanrednih okolnost, te da te mjere mogu biti:

– Moratorij, odnosno odgoda u otplati kreditnih obaveza,

– Uvođenje „grace“ perioda za otplatu glavnice kreditnih obaveza u slučaju kredita koji se otplaćuju anuitetno na period od najduže 6 mjeseci,

– Produženje krajnjeg roka za otplatu kredita koji se otplaćuju anuitetno,

– Produženje roka dospijeća kredita sa jednokratnim dospijećem, uključujući i revolving kredite i prekoračenja po transakcionim računima na period od najduže 6 mjeseci, pri čemu bi klijenti tokom tog perioda mogli koristiti i dio izloženosti koji je bio neiskorišten na dan modifikacije,

– Odobravanje dodatnog iznosa izloženosti za potrebe prevazilaženja njegovih trenutnih poteškoća sa likvidnošću,

– Druge mjere koje banka (ili nedepozitna finansijska institucija) poduzima u cilju olakšanja servisiranja kreditnih obaveza klijenta i uspostave održivog poslovanja klijenta.

Agencija za bankarstvo FBiH, 26. mart 2020.

Navedeno ne znači, kako su pojedini mediji objavljivali, da su odluke Agencije po principu „može, a i ne mora“, kaže se dalje u Dodatnom pojašnjenju objavljenih saopštenja za javnost “jer je odlukama Agencije jasno propisana obaveza banke, MKO i lizing društva da odobri jednu od posebnih mjera ili modalitet više posebnih mjera koji će pomoći klijentima, kako u periodu vanrednih okolnosti, tako i u narednom periodu da uspostave održivi model poslovanja i uredno izmiruju kreditne obaveze prema banci, MKO i lizing društvu”.

Na kraju, u Dodatnom saopštenju se i precizira koja fizička i pravna lica imaju pravo na posebne mjere:

Posebno ističemo da pravo na jednu od posebnih mjera koje banka, MKO i lizing društvo odobrava, imaju klijenti, fizička i pravna lica čija je kreditna sposobnost pogoršana, odnosno čiji su izvori za otplatu smanjeni i time onemogućeno ili će biti onemogućeno izmirivanje obaveza prema banci, MKO i lizing društvu, a zbog negativnog utjecaja izazvanog pandemijom virusnog oboljenja „COVID-19“. Dakle, pravo na posebne mjere mogu ostvariti samo klijenti koji su direktno ili indirektno pogođeni vanrednim okolnostima izazvanim virusnim oboljenjem COVID-19.

Agencija za bankarstvo FBiH, 26. mart 2020.

Nekoliko dana kasnije, 31. 03. 2020. godine oglasili su se i iz Udruženja banaka BiH te naglasili da će “inicijalne mjere podrške koje će banke obezbijediti trajati minimalno tokom perioda trajanja stanja nesreće, a dalje se mogu produžavati, ukoliko se vanredno stanje nastavi”.

Za pravna lica na raspolaganju će biti različite mjere određene u skladu sa individualnim potrebama klijenata. Sve kompanije koje su direktno pogođene krizom, kao i one gdje je utjecaj krize manji ili će naknadno nastati, će imati mogućnost podnošenja zahtjeva za neku od mjera olakšica. Realizaciju mjera banke će obavljati direktnom komunikacijom nadležnih bankarskih službenika, zaduženih za vođenje poslovnog odnosa sa klijentom – pravnim licem. Kada su u pitanju fizička lica, banke će obezbijediti privremeni moratorij ili drugu posebnu mjeru na kreditne plasmane svim pojedincima koji su pogođeni nastalom situacijom (klijenti kojima su smanjenja primanja, ugrožena stabilnost primanja, te samim tim i kapacitet otplate kreditnog zaduženja).

Udruženja banaka BiH, 31. mart 2020.

U saopštenju je pored ostalog i rečeno da će se mjere relaksacije odobravati po ubrzanoj proceduri i uz minimalnu dokumentaciju, te da će konkretne upute biti dostupne na web stranicama banaka od 3. aprila, uključujući sve kanale komunikacije koji će se koristiti (telefon, mail , SMS, viber i sl), kako bi se povećao kapacitet i brzina obrade.

Sa druge strane, ekonomski analitičar Admir Čavalić se slaže da je bankarski sektor likvidan i ima mogućnosti da kratkoročno preuzme dio tereta aktuelne krize, ali i smatra da je “postojeća mjera moratorija na isplatu rata kredita za fizičke i pravne osobe dosta nejasna, nedorečena i ostavlja veliki prostor za manipulacije”, kao i da se “bankama se ostavlja diskreciono pravo da budu krajnje selektivne pri ovoj odluci” te dodaje:

Također, postoji izuzetan problem pri realizaciji mjere u smislu komunikacije s korisnicima banke. Shodno mjerama socijalnog distanciranja, brojni korisnici nisu u prilici pravovremeno ostvariti benefite date mjere. Bitno je navesti da će se moratorij svakako trebati dodatno definisati sa produženjem roka na 6 mjeseci.

Admir Čavalić, 30. mart 2020.

Na kraju, reagovalo je i Udruženje poslodavaca FBiH koje je navelo da je “zbog nastale situacije upitno povjerenje u banke u BiH” pozivajući ih istovremeno da omoguće odgodu plaćanja rata kredita svim fizičkim i pravnim osobama koja to zatraže:

Umjesto da omoguće moratorij na plaćanje rata kredita svim fizičkim i pravnim licima koja to od banaka zatraže, oni za sebe zadržavaju pravo da odluče kome će odobriti da ne plaća ratu kredita u uvjetima krize. Moratorij na plaćanje rata kredita mora se odnositi na sve koji podnesu zahtjev da ne plaćaju rate kredita u periodu dok traje kriza i dok se ne uspostavi barem minimum normalnog poslovanja.

Udruženje poslodavaca FBiH, 01. april 2020.

Nakon pojave pandemije novog koronavirusa jedino što je izvjesno je da će građane Bosne i Hercegovine pogoditi ekonomska kriza, a njene razmjere i posljedice u ovom trenutku je teško predvidjeti.

Na koji način će se mjere Agencije za bankarstvo BiH primjenjivati, koliko građana i pravnih lica će ih moći koristiti i kakve će na kraju rezultate polučiti pokazaće vrijeme koje je pred nama otklanjajući sve nedoumice koje trenutno po tom pitanju postoje.

No, ono što je sigurno je da u saradnji sa nadležnim insititucijama u našoj zemlji, u smislu ublažavanja a zatim i prevazilaženja ekonomske krize bankarski sektor može odigrati jednu od ključnih uloga.

(Istinomjer.ba)

 

Pitajte Istinomjer!