Istina

O zakonitosti dodjele prostora Vlade FBiH, Općinskom odboru SDA u Visokom

Nakon što je u Službenim novinama FBiH objavljena Odluka Vlade ovog entiteta o dodijeli dva poslovna prostora u svom vlasništvu na korištenje općinskom odboru Stranke demokratske akcije (SDA) u Visokom, zastupnica u Parlamentu Federacije BiH, Nasiha Pozder (Naša stranka), istakla je kako ova odluka nije u skladu sa Zakonom o organizaciji organa uprave u Federaciji BiH.

Pozder je od Vlade FBiH zatražila i hitno poništenje ove Odluke, ali odgovor na svoju inicijativu kako je potvrdila za Istinomjer još uvijek nije dobila.

Više od 200 metara kvadratnih Novalićeva vlada dala je Općinskom odboru SDA u Visokom uz naknadu od 40 KM. Uradili su to na osnovu Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji BiH u kojem stoji da Vlada može dati na besplatno korištenje ili u zakup nepokretnu imovinu organima uprave. (…) Ovim činom se otkriva i licemjeran odnos SDA prema odluci o smanjenju budžetskih sredstava političkim partijama. Ono što je umanjeno, SDA nadoknađuje kršenjem zakona, između ostalog, i na ovaj način. Jasno je i da SDA nesavjesnim postupanjem nekretninama u vlasništvu FBiH želi osnažiti i svoju lokalnu organizaciju pred izbore.

Nasiha Pozder, 10. juli 2020.

Ovu odluku Vlada FBiH donijela je na svojoj 226. sjednici održanoj 18. juna ove godine, što se vidi iz dnevnog reda ove sjednice, ali ne i iz saopštenja objavljenog nakon ove sjednice, što je već uobičajena dugogodišnja praksa kada se govori o transparentnosti rada federalne Vlade u pogledu sličnih odluka. Treba napomenuti da Vlada FBiH ne objavljuje ni materijale sa svojih sjednica, a slične Odluke javnosti prvi put budu obznanjene nakon njihove objave u Službenim novinama FBiH što je i ovoga puta bio slučaj. Odluka o dodjeli dva poslovna prostora u Visokom objavljena je u Službenim novinama FBiH Broj 45/20 od 8. jula 2020. godine. Između ostalog u odluci je navedeno:

Daju se na privremeno korištenje na period od 5 godina, Stranci demokratske akcije – Općinski odbor Visoko, poslovni prostori u ul. Alije Izetbegovića broj 77, u Visokom, površine 55m2 uz mjesečnu naknadu od 10,00 KM sa uračunatim PDV-om i 146,69 KM uz mjesečnu naknadu od 30 KM sa uračunatim PDV-om, koje se nalaze u zgradi sagrađenoj na parceli označenoj kao k.č. 703, K.O. Visoko.

Član I Odluke Vlade FBiH od 18. juna 2020

U pogledu tvrdnje zastupnice Nasihe Pozder da navedena Odluka nije u skladu sa Zakonom o organizaciji organa uprave u Federaciji BiH, Istinomjer je konsultovao pomenuto zakonsko rješenje i njegov član 115. u kome se navodi:

Vlada Federacije, odnosno vlada kantona i općinski načelnik, odnosno gradonačelnik, odlučuju o raspodjeli (davanju) nepokretnih stvari na korištenje organima uprave i upravnim organizacijama, o davanju tih stvari na privremeno korištenje ili u zakup ili na poslugu drugim organima vlasti uz naknadu ili bez naknade, ili uzimanju na privremeno korištenje ili u zakup ili na poslugu nepokretnih stvari, o čemu se donosi posebna odluka, a prava i dužnosti se utvrđuju ugovorom.

Zakon o organizaciji organa uprave u Federaciji

Prema navedenom Članu Zakona o organizaciji organa uprave u FBiH, Vlada FBiH može dati nepokretnu imovinu u svom vlasništvu na korištenje ili u zakup organima uprave, upravnim organizacijama ili drugim nivoima vlasti, što općinska organizacija političke partije svakako nije.

S obzirom na tu činjenicu Istinomjer će tvrdnju zastupnice u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH Nasihe Pozder, da je odluka o dodjeli na korištenje dva poslovna prostora u Visokom općinskoj organizaciji SDA nezakonita, ocijeniti kao istinitu.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!