Neistina

Ministri u Vijeću ministara BiH nisu predstavnici entiteta

Gostujući u programu Radio-televizije Bosne i Hercegovine 1.12.2021. godine, zastupnik u Narodnoj skupštini Republike Srpske Igor Crnadak (PDP), između ostalog, govorio je i o procesu izbora kandidata opozicionih stranaka u Republici Srpskoj u kontekstu Opštih izbora 2022. godine.

Foto: Radio Sarajevo
Foto: Radio Sarajevo

 

“Ja sam ubijeđen da ćemo mi vrlo brzo imati imena kandidata”, izjavio je Crnadak te, izrazivši uvjerenje u pobjedu, pored ostalog, ustvrdio i da će stranke koje su danas u opoziciji, a koje dolaze iz Republike Srpske, nakon narednih izbora predstavljati taj entitet u Vijeću ministara BiH:

…Iz ovog svega što ja vidim mogu da kažem da sam optimističan, da ćemo imati dva kandidata iza kojih će kompletna opoziciona javnost da stane i njihova pobjeda 2. oktobra iduće godine otvoriće put i ka novoj Vladi Republike Srpske, poslije šesnaest godina prvoj bez SNSD-a, i prema novom Savjetu ministara, gdje će također stranke današnje opozicije predstavljati Republiku Srpsku u naredne četiri godine.

Igor Crnadak, 1.12.2021.

Ko će činiti sastav Vijeća ministara BiH nakon Opštih izbora 2022. godine, ostaje da se vidi. No, u svakom slučaju, a u skladu sa Ustavom BiH i Zakonom o Vijeću ministara BiH, budući ministri, kao i oni koji čine njegov trenutni sastav, te koji su ga činili u prošlosti, nisu i ne mogu predstavljati ni Republiku Srpsku ni bilo koju drugu teritorijalnu jedinicu koja se nalazi unutar Bosne i Hercegovine.

S tim u vezi, član V, stav (4), “Vijeće ministara”, Ustava BiH pored ostalog kaže da je Vijeće ministara odgovorno za provođenje politike i odluka Bosne i Hercegovine, te da podnosi izvještaj Parlamentarnoj skupštini BiH.

U teritorijalnom kontekstu, Ustav BiH određuje samo odnos u broju ministara koji dolazi sa teritorija oba entiteta, te ne navodi da su oni na bilo koji način njihovi “predstavnici”, već da su odgovorni “za provođenje politike i odluka Bosne i Hercegovine”:

a) Predsjedavajući i ministri zajedno sačinjavaju Vijeće ministara i odgovorni su za provođenje politike i odluka Bosne i Hercegovine u oblastima kako je naznačeno u stavovima 1, 4 i 5 člana III, o čemu podnose izvještaj Parlamentarnoj skupštini (uključujući, najmanje jedanput godišnje, izvještaj o rashodima Bosne i Hercegovine).

b) Najviše dvije trećine svih ministara mogu biti imenovani sa teritorije Federacije. Predsjedavajući će, također, imenovati zamjenike ministara (koji neće biti iz istog konstitutivnog naroda kao i njihovi ministri), koji će preuzeti dužnost nakon odobrenja Predstavničkog doma.

Ustav BiH

Nadalje, Zakonom o Vijeću ministara BiH uređuju se, u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine, prava, dužnosti i odgovornosti Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, njegovo ustrojstvo, način rada i odlučivanja, prava i dužnosti predsjedavajućeg, zamjenika predsjedavajućeg i članova Vijeća ministara, kao i odnos Vijeća ministara u vršenju funkcija prema drugim tijelima vlasti Bosne i Hercegovine.

Vijeće ministara je organ izvršne vlasti Bosne i Hercegovine koji vrši svoja prava i dužnosti kao vladine funkcije, u skladu sa Ustavom BiH, zakonima i drugim propisima Bosne i Hercegovine.

Zakon o Vijeću ministara BiH

U dijelu pod nazivom “Sastav Vijeća ministara”, osim što navodi da sastav ovog organa izvršne vlasti BiH čine predsjedavajući i devet ministara, u svom članu 6, između ostalog, navedeni zakon govori o osiguranju jednake zastupljenosti konstitutivnih naroda, te se ni na jedan način, a u kontekstu njihovih mandata, načina izbora i odgovornosti, o ministrima ne govori kao o “predstavnicima” bilo koje teritorijalne jedinice u BiH:

Ukupni sastav Vijeća ministara će u toku cijelog mandata biti u potpunosti u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine, naročito njegovim čl. V.4.(b) i IX.3., te će se u skladu s tim u sastavu Vijeća ministara osigurati jednaka zastupljenost konstitutivnih naroda Bosne i Hercegovine. Predsjedavajući Vijeća ministara i zamjenici predsjedavajućih su iz različitih naroda. U sastav Vijeća ministara ili na dužnosti generalnog sekretara Vijeća ministara iz člana 24. ovog zakona mora se osigurati najmanje jedno mjesto za pripadnike ostalih.

Zakon o Vijeću ministara BiH

S obzirom na to da Ustav BiH i Zakon o Vijeću ministara BiH ne određuju članove ovog organa izvršne vlasti u BiH kao “predstavnike” bilo koje teritorijalne jedinice unutar Bosne i Hercegovine, tvrdnju Igora Crnadka s tim u vezi Istinomjer ocjenjuje neistinitom.

(Istinomjer.ba)

 

Pitajte Istinomjer!