Neispunjeno

Komunalna policija u KS nije formirana u oktobru

Zbog nečistoće na ulicama glavnog grada, vlast u Kantonu Sarajevo odlučila je ovo pitanje riješiti formiranjem komunalne policije, a ministar komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS Enver Hadžiahmetović krajem jula je najavio da bi aktivnosti na njenom formiranju trebale biti završene u oktobru.

Foto: Vlada KS

Sljedećeg mjeseca će Ministarstvo završiti kompletnu dokumentaciju: osnivački akt, pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta, ovlaštenja i drugo. U planu je da Vlada KS već u septembru ima nacrt zakona o komunalnoj policiji, kako bismo već u oktobru mogli raditi na njenom formiranju i početi sa djelovanjem na terenu.

Enver Hadžiahmetović, 22.7.2021.

Istinomjer je tokom novembra ove godine kontaktirao Vladu KS s ciljem dobijanja informacija u kojoj je fazi formiranje komunalne policije. Kako nam je odgovorio ministar Hadžiahmetović, Nacrt zakona o komunalnoj policiji, koji je ovo ministarstvo pripremilo, proslijeđen je drugim ministarstvima na dobijanje potrebnih mišljenja, nakon kojih će Vlada KS navedeni nacrt zakona uputiti u skupštinsku proceduru.

Rješenjem Vlade Kantona Sarajevo, broj: 02-04-33414-10/21 od 09.09.2021. godine formirana je interresorna Radna grupa za izradu Nacrta zakona o komunalnoj policiji. Radna grupa je tokom septembra i oktobra zasjedala dva puta sedmično, u okviru koje je, uz pomoć vanjskih pravnih eksperata, sačinila Nacrt zakona o komunalnoj policiji. Radna grupa je krajem oktobra u multimedijalnoj sali Kantona Sarajevo prezentirala ovaj nacrt zakona resornom ministarstvu i Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove KS. Nakon prezentacije nacrta ovog zakona i provedene stručne diskusije pristupilo se njegovoj dodatnoj obradi, u skladu sa izloženim i uvaženim preporukama i sugestijama.U periodu od 01. do 10.11.2021. godine, Nacrt zakona o komunalnoj policiji je lektorisan i pripremljen za dostavu Ministarstvu pravde i uprave Kantona Sarajevo na mišljenje, a u skladu sa članom 4. Uredbe o postupku i načinu pripremanja, izrade i dostavljanja propisa (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 50/17 – Drugi novi prečišćeni tekst). Nakon što se pomenuto ministarstvo izjasni, isti će biti dostavljen i drugim resornim ministarstvima na mišljenje, prije upućivanja u redovnu skupštinsku proceduru.

Enver Hadžiahmetović, 13.11.2021.

S obzirom na to da Nacrt zakona o komunalnoj policiji još nije usaglašen u Vladi KS i poslan u skupštinsku proceduru, iako je kantonalni ministar Hadžiahmetović najavio da će se to desiti u septembru ove godine, kao i da komunalna policija nije formirana i nije počela s djelovanjem na terenu u oktobru 2021. godine, Istinomjer će njegovo obećanje ocijeniti neispunjenim.

 

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!