Poluistina

Vlada KS u borbi protiv zagađenja zraka bez amandmana predloženog od SDA

Stranka demokratske akcije (SDA) oglasila se saopćenjem povodom stanja zagađenja zraka u Kantonu Sarajevo (KS) u kojem je upućena kritika Vladi KS da prilikom usvajanja Budžeta KS za 2019. godinu nije uzela u obzir sve veće probleme sa zagađenjem zraka s kojima se građani Sarajeva suočavaju posljednjih godina, te da “ne pokazuje ni najmanji znak interesa za rješavanje ovog pitanja”.

 

Vlada KS, na čelu sa premijerom Edinom Fortom, ne pokazuje ni najmanji znak interesa za rješavanje ovog pitanja, a kamoli da ponudi strateška rješenja. (…) Plan interventnih mjera je usvojen u prethodnom mandatu, kada je premijer KS bio Elmedin Konaković.

SDA, Saopćenje, 31.10.2019.

Također, SDA u svom saopćenju je ustvrdila da je tokom rasprave o Budžetu KS “brutalno odbijen amandman Kluba SDA” kojim se tražilo da se sredstva u stavci “Primjena plana interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka” povećaju sa 100 hiljada na 2,4 miliona KM.

Podsjećamo, Plan interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka u KS usvojen je 22. decembra 2016. godine kada je na čelu Vlade KS bio Elmedin Konaković.

Zastupnici Skupštine KS, krajem januara ove godine, sa 23 glasa ‘za’, deset ‘protiv’ i jednim suzdržanim zastupnikom, usvojili su Budžet KS za 2019. godinu u iznosu od 941.762.186 KM. Za budžetsku stavku “Primjena plana interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka” izdvojeno je 100.000 KM.

Premijer KS, Edin Forto kazao je tada da će u martu biti rebalans budžeta, te da će tada “Vlada razmatrati sve predložene amandmane”. Kao razlog je naveo “uskraćivanje prava na javnu raspravu”. Ipak zastupnici SDA su insistirali da Skupština KS u januaru glasa o njihovim amandmanima, među kojima je bio i amandaman koji se odnosio na plan interventnih mjera za zagađenje zraka.

AMANDMAN IV

Na Ministarstvu prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša: U razdjelu 33 glava 01 potrošačka jedinica 0001 ekonomski kod 614300 subanalitika Nov001„Primjena plana interventnih mjera za zagađenje zraka“ iznos 100.000 KM se povećava na iznos od 2.400.000 KM.

Odbijeni amandman kluba zastupnika SDA na Budžet KS za 2019. godinu

Ovaj amandman odbijen je uz sljedeće pojašnjenje Vlade KS:

“Prijedlog da se stavka „Primjena plana interventnih mjera za zagađenje zraka“ poveća sa 100.000,00 KM na 2.400.000,00 KM nije prihvatljiva, zato što nisu date jasne aktivnosti i obrazloženje predloženog iznosa. U Poglavlju IX Plana interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ br. 4/17 i53/18) jasno je istaknuto da troškove Plana snose subjekti zaduženi za njegovo provođenje, te bi svako nadležno ministarstvo trebalo planirati iznos potrebnih sredstava za provođenje mjera iz Plana. Sredstva na poziciji Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša se planiraju za hitno djelovanje u slučajevima kad su proglašene određene epizode prekomjerne zagađenosti zraka, poput pokrivanja troškova u slučaju potrebe za osiguranjem besplatnog javnog prevoza, a radi smanjenja emisija iz saobraćaja. Na ovoj poziciji se ne mogu planirati sredstva za pokrivanje sistemskih, kontinuiranih i dugoročnih aktivnosti.”

Stav Vlade Kantona Sarajevo, 29.01.2019.

Sa druge strane, dio saopćenja SDA koji se odnosi na to da Vlada KS i premijer Edino Forto “ne pokazuje ni najmanji znak interesa za rješavanje ovog pitanja” ne korespondira sa do sada poduzetim aktivnostima Vlade KS kada su u pitanju mjere s ciljem smanjenja zageđenosti zraka u KS.

Naime, “provođenje radikalnih mjera s ciljem podizanja kvalitete životne sredine, smanjenja onečišćenja zraka i spriječavanja drugih ekoloških rizika” navedeno je kao jedan od strateških prioriteta u Sporazumu o prioritetima skupštinske većine u Kantonu Sarajevo u mandatu 2018-2022.

S tim u vezi u proteklom periodu poduzete su određene aktivnosti, a što Istinomjer kontinuirano prati u okviru monitoringa predizbornih obećanja.

Da bi se realizovali projekti koji će bitno poboljšati kvalitet zraka u Kantonu Sarajevo potrebne su na stotine miliona KM. Ova Vlada je već pokazala da želi ulagati daleko više sredstava da bi se saniralo nezadovoljavajuće stanje i to kroz više primjera. U tom smislu, povećali smo izdvajanja za projekte energijske efikasnosti tako da u ovoj godini u saradnji sa UNDP-ijem radimo na energijskoj obnovi 39 javnih objekata, a u dosadašnjim godinama je rađeno samo po 7 objekata. S tim u vezi, povećala su se i finansijska ulaganja, tako da je u tekućoj godini izdvojeno oko 5.55 miliona KM za pomenutu namjenu. Pored ovoga, Vlada Kantona je prihvatila i pokretanje procedure kreditnog zaduženja kod Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) u iznosu od 8 miliona eura kako bi se proveli projekti energijske efikasnosti na dodatnih 40 javnih objekata. Uz kreditna sredstva EBRD obezbjeđuje i 2 miliona eura granta za istu svrhu.

Damir Filipović, ministar prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS, 28.07.2019.

Osim toga, premijer KS, Edin Forto nedavno je izjavio da se paralelno radi na nekoliko projekata i nabavljanju opreme s ciljem da se “sistemski riješi problem zagađenja zraka”.

Indeks zagađenosti u Sarajevo u zimu prošle godine je iznosio 393, što je izuzetno opasno. Problem zahtjeva strateško rješavanje i mi smo započeli sa projektima toplifikacije objekata, što će smanjiti potrošnju energije, nabavljamo suvremenu opremnu za mjerenje onečišćenja zraka kojom će upravljati Mašinski fakultet u Sarajevu, tokom najzagađenijih dana koji nas čekaju za nekoliko mjeseci, ulice će se sapirati posebnim rastvorom koji umanjuju posljedice zagađenja. Procjenjuje se da bi se na ovaj način moglo postići i do 30 posto manje prisustvo čestica u zimskom periodu. Svakako planiramo i konkretne mjere kad govorimo o gradskom saobraćaju.

Edin Forto, 19.09.2019.

Najavljujući novi “inovirani Plan interventnih mjera” i planove za naredni period, ministar prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS, Damir Filipović nedavno je pobrojao sve što je do sada urađeno kada je upitanju sistemsko rješavanje problema zagađenosti zraka u KS.

U međuvremenu završena je Studija o proširenju i poboljšanju mreže daljinskog grijanja, čija implementacija iznosi 175 miliona, a osnovna mjera jeste gradnja integralnih kotlovnica koje bi bile pod kontinuiranom nadzorom, a sa ciljem smanjenja individualnih ložišta. (…) uveli smo novih 409 korisnika prirodnog gasa kroz subvencioniranje priključaka, obezbijedili sredstva za pošumljavanje degradiranih površina sa akcentom izbora sorti koje vrše apsorpciju PM10, izdvojili sredstva za “Mokri postupak” CaCl2 do – 10°, a u toku je i nabavka opreme, dodatnih analizatora za mjerne stanice…

Damir Filipović, 29.10.2019.

U skladu sa važećim Kantonalnim akcionim planom zaštite okoliša (2017-2022), koji možete pročitati OVDJE, aktivnosti nadležnih institucija trebaju ići u dva smjera: “povećanje energetske efikasnosti i stimulisanje uvođenja obnovljivih izvora energije, kao i regulacije saobraćaja i emisija iz motornih vozila”.

Obzirom da je tvrdnja SDA koja se odnosi na odbijanje amandmana na ovogodišnji Budžet KS, kada je upitanju stavka “Primjena plana interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka” tačna, dok ona u kojoj se kaže da Vlada KS “ne pokazuje ni najmanji znak interesa za rješavanje ovog pitanja” nije, Istinomjer u tom dijelu saopštenje SDA ocjenjuje poluistinitim.

 

(Istinomjer.ba)

 

Pitajte Istinomjer!