Djelimično ispunjeno

Reforma obrazovanja u Republici Srpskoj: Učinjeni prvi koraci

Govoreći o planovima Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske (RS) za narednu školsku godinu, ministrica Natalija Trivić izjavila je da će “u septembru početi reforma obrazovanja” te da će se u okviru tog procesa “raditi i na izradi nove strategije obrazovanja u RS i donošenju novih akata”.

Očekujemo da u školskoj 2020/2021. godini imamo pilot programe koji će biti sprovođeni u školama. Cilj je da poboljšamo dignitet obrazovnih ustanova, da učenici koji završavaju osnovnu i srednju školu imaju željeni nivo znanja i da uvedemo nove metode u izvođenju nastave. Radićemo i na reviziji postojećih i novim nastavnim planovima i programima, a nastavni kadar i stručne saradnike edukovaćemo u kontinuitetu. Suština kompletnog ovog procesa je da imamo djecu koja će stečena znanja moći primijeniti u praksi i koja će biti prilagođena potrebama tržišta rada.

Natalija Trivić, 10. juli 2019.

Kako bismo dobili dodatno pojašnjenje najavljenih aktivnosti, Istinomjer je tada kontaktirao Ministarstvo prosvjete RS. Dobili smo sljedeće odgovore:

Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske u maju ove godine raspisalo je javni poziv za izbor članova stručnih timova za reformu predškolskog, osnovnog i srednjeg vaspitanja i obrazovanja, koji će se baviti revizijom i razvojem nastavnih planova i programa, uključujući i modernizaciju izvođenja nastavnog procesa i nastavnih sadržaja koji su postavljeni u programu. Javno su pozvani stručni ljudi u samom nastavnom procesu, stručnjaci u oblasti visokog obrazovanja, kao i svi oni koji mogu dati svoj doprinos unapređenju i razvoju obrazovanja u Republici Srpskoj.

Ministarstvo prosvjete RS, 19. septembar 2019.

Također, rečeno nam je da je u toku formiranje stručnih timova za reformu obrazovanja te da je, u vezi sa planiranom reformom 29.8.2019. godine održana i tematska sjednica Vlade RS posvećena stanju u oblasti obrazovanja te da je precizirano “da će Ministarstvo prosvjete i kulture RS, kao pokretač reformskih procesa, razviti novu školu za novo doba”.

Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske je imenovalo 13 radnih grupa za reviziju i standardizaciju zanimanja koje čine predstavnici Republičkog pedagoškog zavoda, Zavoda za obrazovanje odraslih Republike Srpske, Privredne komore Republike Srpske, Saveza opština i gradova, te predstavnici visokoškolskih ustanova i srednjih škola u Republici Srpskoj. Prvi sastanak radnih grupa za reviziju i strandardizaciju zanimanja održan je 11.09.2019. godine u Banjoj Luci. Zadatak radnih grupa je da izvrše reviziju i standardizaciju zanimanja po strukama, na osnovu čega će Ministarstvo prosvjete i kulture donijeti Uredbu o standardima zanimanja.

Ministarstvo prosvjete RS, 19. septembar 2019.

Trivić je početkom ove godine izjavila da se paralelno radi na reformi predškolskog, osnovnog i srednjoškolskog vaspitanja i obrazovanja, a “što će pratiti određene izmjene zakonskih regulativa kako bi sve bilo primjenjivo od početka septembra, odnosno nove školske godine. Govoreći o osnovnom obrazovanju”. Trivić je navela i da će od septembra ove godine biti izmijenjeni nastavni planovi i programi za određene razrede, da će sve to pratiti i obuka nastavnika. Najavljeno je da će od septembra ove godine biti omogućeno “besplatno predškolsko obrazovanje za djecu sa posebnim potrebama, i za djecu bez roditeljskog staranja, kao i da će se ta aktivnost sprovoditi u saradnji sa Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite Srpske”.

Obuhvat djece predškolskim vaspitanjem u Srpskoj je 22,7 odsto i nastojaćemo da svake godine proširujemo taj obuhvat kroz izgradnju dodatnih objekata, ali i korištenjem školskih objekata. Tako ćemo prilikom upisa u junu imati neka nova zanimanja, a neka su potpuno ugašena, jer smo željeli da se prilagodimo tržištu rada. Sve te aktivnosti rađene su u saradnji sa poslovnom zajednicom.

Natalija Trivić, 3. januar 2020.

Narodna skupština Republike Srpske, sredinom juna ove godine usvojila je po hitnom postupku set izmjena zakona o predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju.

Usvojen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju, kojim je propisano besplatno pohađanje predškolskih ustanova za djecu sa poteškoćama u razvoju i bez roditeljskog staranja, a novac za besplatno pohađanje predškolskih ustanova za ovu djecu biće obezbijeđen iz republičkog budžeta.

Po hitnom postupku usvojen je i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, kojim se reformiše ova oblast i stvara pravni osnov za donošenje Pravilnika o standardima kvaliteta udžbenika u Republici, kao i Pravilnika o standardima rada pedagoga, psihologa, socijalnog radnika i defektologa u vaspitno-obrazovnim ustanovama Srpske.

Predloženim izmjenama predviđa se donošenje Pravilnik o standardima kvaliteta udžbenika za osnovnu školu od strane Ministra prosvjete i kulture RS. Standardi kvaliteta udžbenika (zahtjevi, kriterijumi, uslovi) su norme koje treba da ispune udžbenici koji se odobravaju, na osnovu propisane procedure, da bi mogli da se koriste u nastavi. Oni se odnose na sadržaj, pedagoško-psihološke, didaktičko-metodičke, jezičke, etičko-vaspitne zahtjeve, grafičku, likovnu i tehničku opremljenost udžbenika. Imajući u vidu da će se od školske 2020/2021. godine primjenjivati inovirani nastavni planovi i programi, potrebno je pristupiti izradi udžbenika koji će moći da prate inovirane nastavne planove i programe u školama.

Pored toga, predviđeno je i donošenje Pravilnika o standardima rada pedagoga, psihologa, socijalnog radnika i defektologa u vaspitno-obrazovnim ustanovama Republike Srpske. Primarna svrha standarda je da doprinesu unapređenju vaspitno-obrazovnog procesa kroz unapređenje kvaliteta rada svih zaposlenih u stručnim službama. Istovremeno, standardima se želi naglasiti značaj rada stručne službe, njihov doprinos u radu sa djecom, te specifičnost i širina djelokruga njihovog rada.

Planirano je i uvođenje fakultativne nastave za učenike koji iskazuju posebna interesovanja, te se propisuje da nastavu u drugoj trijadi u četvrtom i petom razredu izvodi nastavnik razredne nastave i predmetni nastavnik drugih predmeta, a nastavu u šestom razredu izvode nastavnici predmetne nastave, što predstavlja značajnu izmjenu u odnosu na važeći tekst Zakona.

Poslanici NSRS u junu ove godine po hitnom postupku usvojili su i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, kojim je predviđeno da prioritet bude praktična nastava i to na način da nastava bude realizovana kod poslodavca najviše u obimu od 25 odsto od ukupnog obima časova praktične nastave, a za učenike sa smetnjama u razvoju obezbjeđuje se prilagođavanje radnog mjesta njihovim mogućnostima i vrsti invaliditeta u okviru praktične nastave.

Shodno navedenom, Istinomjer će obećanju Natalije Trivić da će se paralelno raditi na reformi predškolskog, osnovnog i srednjoškolskog vaspitanja i obrazovanja te da će u 2020/2021. godini ovaj entitet imati pilot programe, nove nastavne planove i nove pravilnike iz oblasti obrazovanja ocijeniti kao djelimično ispunjeno.

Ipak, problem djece koja žele da nastavu pohađaju na bosanskom jeziku, kao i da im se isti upisuje đačke knjižice i dalje je ostao nerješen.

 

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!