Analize

Profesionalna rehabilitacija i zapošljavanja osoba sa invaliditetom u KS

Godinama svjedočimo problemu velike nezaposlenosti bh. građana/ki koji, i pored sve naobrazbe, stručnosti i kvalifikacija, ne mogu pronaći posao, kako u struci tako ni mimo nje. Osobama sa invaliditetom posao je još teže pronaći, obzirom da ne postoje adekvatna sistemska rješenja i konkretni programi koji bi im olakšali ovaj put. S tim u vezi, pitali smo kantonalne vlasti šta je konkretno Ministarstvo rada i socijalne politike u Kantonu Sarajevo poduzelo po ovom pitanju.

Na nivou Federacije BiH postoji Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, a Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom predviđeno je da prihode ovog Fonda čine i sredstva kantonalnih službi za zapošljavanje (u iznosu od 5% sredstava). U skladu sa gore pomenutim Zakonom, Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo, “donosi rješenja o priznavanju prava na profesionalnu rehabilitaciju osobama sa invaliditetom kada Fond objavi javne pozive o finansiranju programa i projekata profesionalne rehabilitacije za koje se osobe sa invaliditetom mogu prijaviti u dijelu prekvalifikacije i dokvalifikacije kroz vanredno školovanje.” Sve navedeno radi se u saradnji sa kantonalnim resornim ministarstvima.

Prema zvaničnim podacima, na evidencijii nezaposlenih osoba u Kantonu Sarajevo, na dan 05.09.2018. godine, bilo je prijavljeno ukupno 1855 osoba sa invaliditetom, a kvalifikaciona strktura ovih nezaposlenih osoba je sljedeća:

  • NK (nekvalifikovanih radnika) – 571
  • PK(ekvalifikovanih radnika) – 123
  • KV (kvalifikovanih radnika) – 735
  • VKV (visoko kvalifikovanih radnika) -17
  • NSS (niža stručna sprema) – 4
  • SSS ( srednja stručna sprema) – 337
  • VŠS (viša školska sprema) – 14
  • VSS (visoka stručna sprema) -54

Kako bismo provjerili šta je konkretno urađeno u proteklom periodu kada je upitanju realizacija programa profesionalne rehabilitacije, zapošljavanja i inkluzije osoba sa invaliditetom u društvenu zajednicu, Istinomjer je kontaktirao Ministarstvo za rad i socijalnu politiku KS. Dobili smo sljedeći odgovor:

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo je sa Javnom ustanovom “Kantonalni centar za socijalni rad” i Ustanovom “Sumero centar za podršku osoba sa invaliditetom u lokalnoj zajednici” u 2017.-oj godini je zaključilo Sporazum o saradnji na prevenciji institucionalizacije i deinstitucionalizacije osoba sa invaliditetom u Kantonu Sarajevo, čime je regulisana međusobna saradnja na provedbi programa prevencije institucionalizacije i deinstitucionalizacije osoba sa invaliditetom između Ministarstva, JU “Kantonalni centar za socijalni rad” i “Sumero centra za podršku osobama sa invaliditetom”.

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice, 21.09.2018.

Osim pomenutog Sporazuma, kroz Program finansiranja i sufinansiranja zapošljavanja osoba sa invaliditetom, a putem “Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo”, prema informacijama koje smo dobili od resornog ministarstva, potpisani su i Ugovori o finansiranju i sufinansiranju zapošljavanja osoba sa invaliditetom sa KJKP Tržnice pijace d.o.o. i Vita d.o.o.

Uvidom u Sporazum između Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS sa JU “Kantonalni centar za socijalni rad” i “Sumero centar za podršku osoba sa invaliditetom u lokalnoj zajednici”, koji je Istinomjeru dostavljen od strane ministarstva, jasno je da je predviđen niz zajedničkih aktivnosti na provođenju programa “prevencije institucionalizacije, deinstitucionalizacije osoba sa invaliditetom, te uspostava novih modela socijalnih usluga i podrške osobama s invaliditetom i omogućavanje uključenosti u lokalnu zajednicu”, koje se, nažalost, u praksi provode neadekvatno, ili veoma sporo. Iako programi i sve planirane aktivnosti izgledaju zaista obećavajuće, pitanje je koliko će još toga resorno ministarstvo, u saradnji sa gore pomenutim ustanovama, zaista i realizovati, obzirom da je kraj mandata aktuelnoj Vladi KS sve bliže i bliže.

Osim sporazuma koji su trenutno u fazi realizacije, ljetos smo svjedočili i nekim novim obećanjima i najavama. Naime, nakon održanog sastanka ministrice za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS, Amele Dautbegović sa predstavnicima Službe za zapošljavanje KS, ProReha Centra i Saveza organizacija za podršku osobama s intelektualnim teškoćama FBiH, najavljeno je potpisivanje još jednog zajedničkog sporazuma, a s ciljem realizacije novih programa profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba s invaliditetom.

U narednom periodu intenzivno ćemo raditi na programima profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja ove najranjivije i socijalno najosjetljivije kategorije stanovništva, odnosno njihove inkluzije u društvenu zajednicu na taj način. Sve planirane aktivnosti i obaveze biće definisane zajedničkim sporazumom koji ćemo uskoro potpisati.

Amela Dautbegović 26.07.2018.

Potpisani sporazumi i aktuelni programi zapošljavanja realizuju se na način da se kroz ugovore o finansiranju i sufinansiranju zapošljavanja osoba sa invaliditetom poslodavci obavezuju da zaposle osobe sa invaliditetom koje se nalaze na evidenciji nezaposlenih u KS i to “na puno radno vrijeme, u trajanju od najmanje 12 mjeseci”, a “Služba za zapošljavanje KS” na osnovu tih zaključenih ugovora subvencionira dio, ili sve, obaveze prema javnim prihodima pri zapošljavanju osoba sa invaliditetom.

Ovaj princip realizacije programa i zaključivanja sporazuma, shodno Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom u FBiH primjenjuje se i u drugim kantonima, a sličan Zakon ima i Republika Srpska.

Iako postoji zakonski okvir i planovi za sistemsko uređenje efikasnije rehabilitacije, prekvalifikacije i inkluzije osoba sa invaliditetom, sudeći prema podacima o broju nezaposlenih, kako u KS, tako i u drugim kantonima te Republici Srpskoj, bh. vlasti i nadležne institucije očito bi trebale više da se angažuju u ovom segmentu socijalne politike.

 

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!