Započeto

Zakoni u pravosuđu

Partije: NDP | Oblasti: Pravna država

Po hitnom postupku usvojićemo novi Zakon o sudovima i tužilaštvu i svih procesnih zakona vezanih za sudsko tužilačku praksu.

Obrazloženje

Vlada RS je tokom prve godine mandata provodila odrđene aktivnosti vezane za ovo obećanje.

Izvor: Plan za bolju Srpsku

Vlada Republike Srpske je na 22. sjednici održanoj 30. maja 2019. godine utvrdila Nacrt zakona o dopuni Zakona o pravosudnom ispitu u Republici Srpskoj. Iz Vlade su naveli da je “osnovni razlog za donošenje ovog zakona sadržan u potrebi oslobađanja lica sa invaliditetom troškova polaganja pravosudnog ispita, a u cilju usaglašavanja sa Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju invalida”. Krajem jula 2019. godine, na 31. sjednici Vlada Republike Srpske utvrdila je Prijedlog zakona o dopuni Zakona o pravosudnom ispitu u Republici Srpskoj.

Na 26. sjednici održanoj 27. juna 2019. godine Vlada Republike Srpske utvrdila je Nacrt zakona o izmjeni Zakona o sudskim taksama. 

Vlada Republike Srpske je zadužila Ministarstvo pravde da pokrene postupak izmjene Zakona o sudskim taksama, radi ukidanja sudske takse na podneske za izdavanje uvjerenja, sadržane u Prilogu Zakona, Taksenoj tarifi, Tarifni broj 24. u cilju ukidanja neporeskih davanja. Ministarstvo pravde je pristupilo izmjenama Zakona o sudskim taksama, radi ukidanja sudske takse za podnesak kojim se traži uvjerenje (5 KM) i sudske takse za izdato uvjerenje (10 KM) sadržane u Tarifnom broju 24. Ministarstvo pravde je cijenilo da je inicijativa opravdana, s obzirom na to da se ukidanjem ovih sudskih taksa neće znatno uticati na smanjenja javnih prihoda, a izbjeći će se gužve na šalterima, smanjiti broj telefonskih poziva, te povećati efikasnost rada sudova i olakšati pristup sudovima, jer će stranke putem jedinstvenog pristupnog koda, na koji se ne bi morala plaćati sudska taksa, moći dobiti informacije o predmetu.

Vlada RS, 27.06.2019.

Na 35. sjednici održanoj krajem avgusta 2019. godine Vlada Republike Srpske utvrdila je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o notarima, po hitnom postupku.

Razlog za donošenje izmjena i dopuna ovog zakona proizilazi iz potrebe usaglašavanja sa odlukom Ustavnog suda Republike Srpske prema kojoj su neustavnim oglašene odredbe člana 20. tačka 1, člana 33. stav 1. i člana 38. stav 2. Zakona o notarima, koje su propisivale uslove za obavljanje službe notara, potrebu za notarskim pomoćnicima i uslove za njihovo imenovanje  kao i platu notarskih pomoćnika. U periodu od stupanja na snagu Odluke Ustavnog suda Republike Srpske, za određeni broj notara utvrđeno je ili će se u najskorijem periodu utvrditi prestanak službe notara zbog zakonom propisanih uslova, odnosno zbog navršenja 65 godina života. Zbog utvrđivanja neustavnosti člana 20. tačka 1. Zakona o notarima, Ministarstvo pravde Republike Srpske nije u mogućnosti raspisati novi konkurs za izbor notara, radi čega će u pojedinim sjedištima biti otežano ostvarivanje zakonom utvrđenih prava kako građanima tako i privrednim subjektima. Radi provođenja Odluke Ustavnog suda Republike Srpske i omogućavanja raspisivanja konkursa za izbor notara, neophodno je donijeti izmjene i dopune Zakona o notarima uz napomenu da je Programom rada Narodne skupštine Republike Srpske za 2019. godinu predviđeno donošenje novog Zakona o notarima.

Vlada RS, 29.08.2019.

Na istoj sjednici, Vlada Republike Srpske utvrdila je Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku.

Nacrtom ovog zakona, između ostalog, preciznije su definisane odredbe koje se odnose na postupanje stručnog savjetnika suda i javnog tužilaštva, odnosno stručnog lica organa starateljstva i tužilaštva, kada se u krivičnim predmetima protiv učinilaca krivičnih djela na štetu djece ili maloljetnika, dijete pojavljuje kao očevidac ili svjedok oštećen krivičnim djelom. Takođe, s obzirom da su doneseni novi Zakon o izvršenju krivičnih i prekršajnih sankcija Republike Srpske, Krivični zakonik Republike Srpske, Zakon o policiji i unutrašnjim poslovima Republike Srpske te Zakon o javnim tužilaštvima Republike Srpske, bilo je neophodno izvršiti usklađivanje odredaba Zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku sa odredbama gore navedenih zakona.

Na 41. sjednici održanoj 10. oktobra 2019. godine Vlada Republike Srpske utvrdila je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stvarnim pravima, a iz Vlade su naveli da “razlozi za donošenje ovih izmjena i dopuna proizlaze, prije svega, iz obaveze nastale Odlukom Ustavnog suda Republike Srpske od 24. februara 2016. godine, kojom su odredbe člana 324. stav 2. i člana 326. stav 2. utvrđene kao neustavne”.

U novembru je Vlada Republike Srpske utvrdila Nacrt zakona o ostvarivanju prava na besplatnu pravnu pomoć u Republici Srpskoj.

Ostvarivanje prava na pravično suđenje i jednak pristup pravdi svim licima bez obzira na imovinsko stanje predstavlja temeljno načelo i zagarantovana prava najvišim aktima i međunarodnim konvencijama. U tom smislu, Zakonom o besplatnoj pravnoj pomoći, svakom fizičkom licu koje prema svom imovinskom stanju nije u mogućnosti da ostvari pravo pred sudom ili drugim  organima bez štete po nužno izdržavanje sebe i svoje porodice, mora se obezbijediti besplatna pravna pomoć. Imajući u vidu da su do sada dva puta vršene izmjene i dopune postojećeg zakona, te da bi potrebne izmjene prelazile polovinu članova osnovnog teksta zakona pristupilo se izradi i donošenju novog zakona.

Vlada RS, 07.11.2019.

U novembru je utvrđen i Nacrt zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


Pitajte Istinomjer!