Djelimično ispunjeno

Zakoni u pravosuđu

Partije: NDP | Oblasti: Pravna država

Po hitnom postupku usvojićemo novi Zakon o sudovima i tužilaštvu i svih procesnih zakona vezanih za sudsko tužilačku praksu.

Izvor: Plan za bolju Srpsku

Vlada Republike Srpske je na 22. sjednici održanoj 30. maja 2019. godine utvrdila Nacrt zakona o dopuni Zakona o pravosudnom ispitu u Republici Srpskoj. Iz Vlade su naveli da je “osnovni razlog za donošenje ovog zakona sadržan u potrebi oslobađanja lica sa invaliditetom troškova polaganja pravosudnog ispita, a u cilju usaglašavanja sa Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju invalida”. Krajem jula 2019. godine, na 31. sjednici Vlada Republike Srpske utvrdila je Prijedlog zakona o dopuni Zakona o pravosudnom ispitu u Republici Srpskoj.

Na 26. sjednici održanoj 27. juna 2019. godine Vlada Republike Srpske utvrdila je Nacrt zakona o izmjeni Zakona o sudskim taksama. 

Vlada Republike Srpske je zadužila Ministarstvo pravde da pokrene postupak izmjene Zakona o sudskim taksama, radi ukidanja sudske takse na podneske za izdavanje uvjerenja, sadržane u Prilogu Zakona, Taksenoj tarifi, Tarifni broj 24. u cilju ukidanja neporeskih davanja. Ministarstvo pravde je pristupilo izmjenama Zakona o sudskim taksama, radi ukidanja sudske takse za podnesak kojim se traži uvjerenje (5 KM) i sudske takse za izdato uvjerenje (10 KM) sadržane u Tarifnom broju 24. Ministarstvo pravde je cijenilo da je inicijativa opravdana, s obzirom na to da se ukidanjem ovih sudskih taksa neće znatno uticati na smanjenja javnih prihoda, a izbjeći će se gužve na šalterima, smanjiti broj telefonskih poziva, te povećati efikasnost rada sudova i olakšati pristup sudovima, jer će stranke putem jedinstvenog pristupnog koda, na koji se ne bi morala plaćati sudska taksa, moći dobiti informacije o predmetu.

Vlada RS, 27.06.2019.

Na 35. sjednici održanoj krajem avgusta 2019. godine Vlada Republike Srpske utvrdila je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o notarima, po hitnom postupku.

Razlog za donošenje izmjena i dopuna ovog zakona proizilazi iz potrebe usaglašavanja sa odlukom Ustavnog suda Republike Srpske prema kojoj su neustavnim oglašene odredbe člana 20. tačka 1, člana 33. stav 1. i člana 38. stav 2. Zakona o notarima, koje su propisivale uslove za obavljanje službe notara, potrebu za notarskim pomoćnicima i uslove za njihovo imenovanje  kao i platu notarskih pomoćnika. U periodu od stupanja na snagu Odluke Ustavnog suda Republike Srpske, za određeni broj notara utvrđeno je ili će se u najskorijem periodu utvrditi prestanak službe notara zbog zakonom propisanih uslova, odnosno zbog navršenja 65 godina života. Zbog utvrđivanja neustavnosti člana 20. tačka 1. Zakona o notarima, Ministarstvo pravde Republike Srpske nije u mogućnosti raspisati novi konkurs za izbor notara, radi čega će u pojedinim sjedištima biti otežano ostvarivanje zakonom utvrđenih prava kako građanima tako i privrednim subjektima. Radi provođenja Odluke Ustavnog suda Republike Srpske i omogućavanja raspisivanja konkursa za izbor notara, neophodno je donijeti izmjene i dopune Zakona o notarima uz napomenu da je Programom rada Narodne skupštine Republike Srpske za 2019. godinu predviđeno donošenje novog Zakona o notarima.

Vlada RS, 29.08.2019.

Na istoj sjednici, Vlada Republike Srpske utvrdila je Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku.

Nacrtom ovog zakona, između ostalog, preciznije su definisane odredbe koje se odnose na postupanje stručnog savjetnika suda i javnog tužilaštva, odnosno stručnog lica organa starateljstva i tužilaštva, kada se u krivičnim predmetima protiv učinilaca krivičnih djela na štetu djece ili maloljetnika, dijete pojavljuje kao očevidac ili svjedok oštećen krivičnim djelom. Takođe, s obzirom da su doneseni novi Zakon o izvršenju krivičnih i prekršajnih sankcija Republike Srpske, Krivični zakonik Republike Srpske, Zakon o policiji i unutrašnjim poslovima Republike Srpske te Zakon o javnim tužilaštvima Republike Srpske, bilo je neophodno izvršiti usklađivanje odredaba Zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku sa odredbama gore navedenih zakona.

Na 41. sjednici održanoj 10. oktobra 2019. godine Vlada Republike Srpske utvrdila je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stvarnim pravima, a iz Vlade su naveli da “razlozi za donošenje ovih izmjena i dopuna proizlaze, prije svega, iz obaveze nastale Odlukom Ustavnog suda Republike Srpske od 24. februara 2016. godine, kojom su odredbe člana 324. stav 2. i člana 326. stav 2. utvrđene kao neustavne”.

U novembru je Vlada Republike Srpske utvrdila Nacrt zakona o ostvarivanju prava na besplatnu pravnu pomoć u Republici Srpskoj.

Ostvarivanje prava na pravično suđenje i jednak pristup pravdi svim licima bez obzira na imovinsko stanje predstavlja temeljno načelo i zagarantovana prava najvišim aktima i međunarodnim konvencijama. U tom smislu, Zakonom o besplatnoj pravnoj pomoći, svakom fizičkom licu koje prema svom imovinskom stanju nije u mogućnosti da ostvari pravo pred sudom ili drugim  organima bez štete po nužno izdržavanje sebe i svoje porodice, mora se obezbijediti besplatna pravna pomoć. Imajući u vidu da su do sada dva puta vršene izmjene i dopune postojećeg zakona, te da bi potrebne izmjene prelazile polovinu članova osnovnog teksta zakona pristupilo se izradi i donošenju novog zakona.

Vlada RS, 07.11.2019.

U novembru je utvrđen i Nacrt zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku.

Na sjednici održanoj 21. februara 2020. godine Vlada Republike Srpske utvrdila je Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske.

Predloženenim izmjenama i dopunama poboljšava se procesni položaj oštećenog u krivičnom postupku radi efikasnije zaštite njegovih prava, a to uključuje i pravo da preuzme krivično gonjenje ako tužilac odustane od optužnice nakon njenog potvrđivanja. Izmijenjene su procesne odredbe, koje su u funkciji višeg nivoa zaštite prava osumnjičenih, odnosno optuženih lica i prava oštećenih. Smanjena je funkcionalna nadležnost sudije pojedinca, prenesena nadležnost za podnošenje zahtjeva za zaštitu zakonitosti sa okružnog na republičkog tužioca, skraćena dužina trajanja pritvora u istrazi, osiguran dodatni stepen zaštite interesa djeteta kao neposredno oštećenog/žrtve, krivičnog djela i oštećenog u seksualnim deliktima kroz način ispitivanja.

Vlada RS, 21.2.2020.

Na istoj sjednici, Vlada Republike Srpske utvrdila je Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika Republike Srpske.

Izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika Republike Srpske bilo je neophodno pristupiti iz razloga što je Odlukom Ustavnog suda Republike Srpske, broj U-69/17 („Službeni glasnik RS“, br.: 104/18), neustavnim proglašene odredbe člana 2. stav 2. i člana 56. tačka 2) Krivičnog zakonika Republike Srpske („Službeni glasnik RS“, broj 64/17), kao i stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od nasilja u porodici („Službeni glasnik RS“, br.:84/19). Predloženim nacrtom zakona vrši se preciziranje načela zakonitosti, zamjena kazne dugotrajnog zatvora kaznom doživotnog zatvora, uvođenje instituta izuzetnosti kratkotrajne kazne zatvora koja supstituiše institut pravosnažno izrečene kazne zatvora do šest mjeseci.

Vlada RS, 21.2.2020.

Na sjednici u maju 2020. godine, Vlada Republike Srpske utvrdila je Prijedlog zakona o ostvarivanju prava na besplatnu pravnu pomoć u Republici Srpskoj.

Ovim zakonom uređuje se pravo na besplatnu pravnu pomoć i utvrđuju korisnici besplatne pravne pomoći, oblici i subjekti nadležni za pružanje besplatne pravne pomoći, postupak pružanja besplatne pravne pomoći, uslovi i način ostvarivanja prava na besplatnu pravnu pomoć, promijenjene okolnosti koje nastupe u postupku ostvarivanja prava na besplatnu pravnu pomoć i s tim u vezi neopravdano odobrena besplatna pravna pomoć, troškovi zastupanja, kao i nadzor nad primjenom zakona i kontrola u ostvarivanju prava na besplatnu pravnu pomoć. Ostvarivanje prava na pravično suđenje i jednak pristup pravdi svim licima bez obzira na imovinsko stanje predstavlja temeljno načelo i zagarantovana prava najvišim aktima i međunarodnim konvencijama. U tom smislu, Zakonom o besplatnoj pravnoj pomoći, svakom fizičkom licu koje prema svom imovinskom stanju nije u mogućnosti da ostvari pravo pred sudom ili drugim organima bez štete po nužno izdržavanje sebe i svoje porodice, mora se obezbijediti besplatna pravna pomoć.

Vlada RS, 22.5.2020.

Na 85. sjednici, održanoj u augustu 2020. godine, Vlada Republike Srpske utvrdila je Prijedlog zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku.

Ovim zakonom uređuje se zaštita prava na suđenje u razumnom roku, kao i pravo na pravično zadovoljenje zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku, koje se ostvaruje u sudskom postupku na način i pod uslovima propisanim ovim zakonom. Nakon detaljne analize, koju je sprovelo Ministarstvo pravde, jedan od uzroka predugog trajanja sudskih postupaka je neefikasnost vođenja postupka, te veliki broj zaostalih predmeta. Činjenica je da u BiH ne postoji posebno pravno sredstvo kojim bi se osigurala zaštita prava na suđenje u razumnom roku, te da se dužina trajanja postupka može osporavati samo podnošenjem apelacije Ustavnom sudu BiH.

Vlada RS, 27.8.2020.

U okviru 12. redovne sjednice Narodne Skupštine Republiske Srpske, održane u septembru 2020. godine, poslanici su usvojili Prijedlog Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku, kojim se uređuje zaštita ovog prava kao i pravo na pravično zadovoljenje zbog njegove povrede koje se ostvaruje u sudskom postupku. 

Zakon o platama i naknadama sudija i javnih tužilaca u Republici Srpskoj usvojen je 7.06.2022. godine.  

Zakon o sporazumnom vansudskom finansijskom restrukturiranju usvojen je 13.10.2020. godine.

 

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!