Zakoni u pravosuđu

| Partija: | Oblast:

Po hitnom postupku usvojićemo novi Zakon o sudovima i tužilaštvu i svih procesnih zakona vezanih za sudsko tužilačku praksu.

Izvor: Plan za bolju Srpsku

Kratko obrazloženje

Vlada RS je tokom prve godine mandata provodila odrđene aktivnosti vezane za ovo obećanje.

Dugo obrazloženje

Vlada Republike Srpske je na 22. sjednici održanoj 30. maja 2019. godine utvrdila Nacrt zakona o dopuni Zakona o pravosudnom ispitu u Republici Srpskoj. Iz Vlade su naveli da je “osnovni razlog za donošenje ovog zakona sadržan u potrebi oslobađanja lica sa invaliditetom troškova polaganja pravosudnog ispita, a u cilju usaglašavanja sa Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju invalida”. Krajem jula 2019. godine, na 31. sjednici Vlada Republike Srpske utvrdila je Prijedlog zakona o dopuni Zakona o pravosudnom ispitu u Republici Srpskoj.

Na 26. sjednici održanoj 27. juna 2019. godine Vlada Republike Srpske utvrdila je Nacrt zakona o izmjeni Zakona o sudskim taksama. 

Vlada Republike Srpske je zadužila Ministarstvo pravde da pokrene postupak izmjene Zakona o sudskim taksama, radi ukidanja sudske takse na podneske za izdavanje uvjerenja, sadržane u Prilogu Zakona, Taksenoj tarifi, Tarifni broj 24. u cilju ukidanja neporeskih davanja. Ministarstvo pravde je pristupilo izmjenama Zakona o sudskim taksama, radi ukidanja sudske takse za podnesak kojim se traži uvjerenje (5 KM) i sudske takse za izdato uvjerenje (10 KM) sadržane u Tarifnom broju 24. Ministarstvo pravde je cijenilo da je inicijativa opravdana, s obzirom na to da se ukidanjem ovih sudskih taksa neće znatno uticati na smanjenja javnih prihoda, a izbjeći će se gužve na šalterima, smanjiti broj telefonskih poziva, te povećati efikasnost rada sudova i olakšati pristup sudovima, jer će stranke putem jedinstvenog pristupnog koda, na koji se ne bi morala plaćati sudska taksa, moći dobiti informacije o predmetu.

Vlada RS, 27.06.2019.

Na 35. sjednici održanoj krajem avgusta 2019. godine Vlada Republike Srpske utvrdila je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o notarima, po hitnom postupku.

Razlog za donošenje izmjena i dopuna ovog zakona proizilazi iz potrebe usaglašavanja sa odlukom Ustavnog suda Republike Srpske prema kojoj su neustavnim oglašene odredbe člana 20. tačka 1, člana 33. stav 1. i člana 38. stav 2. Zakona o notarima, koje su propisivale uslove za obavljanje službe notara, potrebu za notarskim pomoćnicima i uslove za njihovo imenovanje  kao i platu notarskih pomoćnika. U periodu od stupanja na snagu Odluke Ustavnog suda Republike Srpske, za određeni broj notara utvrđeno je ili će se u najskorijem periodu utvrditi prestanak službe notara zbog zakonom propisanih uslova, odnosno zbog navršenja 65 godina života. Zbog utvrđivanja neustavnosti člana 20. tačka 1. Zakona o notarima, Ministarstvo pravde Republike Srpske nije u mogućnosti raspisati novi konkurs za izbor notara, radi čega će u pojedinim sjedištima biti otežano ostvarivanje zakonom utvrđenih prava kako građanima tako i privrednim subjektima. Radi provođenja Odluke Ustavnog suda Republike Srpske i omogućavanja raspisivanja konkursa za izbor notara, neophodno je donijeti izmjene i dopune Zakona o notarima uz napomenu da je Programom rada Narodne skupštine Republike Srpske za 2019. godinu predviđeno donošenje novog Zakona o notarima.

Vlada RS, 29.08.2019.

Na istoj sjednici, Vlada Republike Srpske utvrdila je Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku.

Nacrtom ovog zakona, između ostalog, preciznije su definisane odredbe koje se odnose na postupanje stručnog savjetnika suda i javnog tužilaštva, odnosno stručnog lica organa starateljstva i tužilaštva, kada se u krivičnim predmetima protiv učinilaca krivičnih djela na štetu djece ili maloljetnika, dijete pojavljuje kao očevidac ili svjedok oštećen krivičnim djelom. Takođe, s obzirom da su doneseni novi Zakon o izvršenju krivičnih i prekršajnih sankcija Republike Srpske, Krivični zakonik Republike Srpske, Zakon o policiji i unutrašnjim poslovima Republike Srpske te Zakon o javnim tužilaštvima Republike Srpske, bilo je neophodno izvršiti usklađivanje odredaba Zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku sa odredbama gore navedenih zakona.

Na 41. sjednici održanoj 10. oktobra 2019. godine Vlada Republike Srpske utvrdila je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stvarnim pravima, a iz Vlade su naveli da “razlozi za donošenje ovih izmjena i dopuna proizlaze, prije svega, iz obaveze nastale Odlukom Ustavnog suda Republike Srpske od 24. februara 2016. godine, kojom su odredbe člana 324. stav 2. i člana 326. stav 2. utvrđene kao neustavne”.

U novembru je Vlada Republike Srpske utvrdila Nacrt zakona o ostvarivanju prava na besplatnu pravnu pomoć u Republici Srpskoj.

Ostvarivanje prava na pravično suđenje i jednak pristup pravdi svim licima bez obzira na imovinsko stanje predstavlja temeljno načelo i zagarantovana prava najvišim aktima i međunarodnim konvencijama. U tom smislu, Zakonom o besplatnoj pravnoj pomoći, svakom fizičkom licu koje prema svom imovinskom stanju nije u mogućnosti da ostvari pravo pred sudom ili drugim  organima bez štete po nužno izdržavanje sebe i svoje porodice, mora se obezbijediti besplatna pravna pomoć. Imajući u vidu da su do sada dva puta vršene izmjene i dopune postojećeg zakona, te da bi potrebne izmjene prelazile polovinu članova osnovnog teksta zakona pristupilo se izradi i donošenju novog zakona.

Vlada RS, 07.11.2019.

U novembru je utvrđen i Nacrt zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


Upload limit: 1Mb

  • Poništi