Ispunjeno većim dijelom

Transparentno praćenje priliva sredstava u borbi protiv COVID-a

Partije: Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Oblasti: Pravna država

Transparentno praćenje priliva i podjele sredstava namijenjenih za sprečavanje širenja i saniranje posljedica pandemije bolesti COVID-19.

Izvor: Principi i mjere djelovanja Vlade Kantona Sarajevo 2021-2022., Ekspoze premijera

Na hitnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo (KS) održanoj 15. 3. 2021. godine, a na prijedlog Vlade Kantona Sarajevo, zastupnici su usvojili 28 zaključaka zbog pogoršane epidemiološke situacije. U okviru usvojenih zaključaka, Skupština KS tražit će od Ministra zdravstva FBiH i Vlade FBiH da, skladu sa članom 49. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, donesu odluku i obezbjedi sredstva za nabavku lijekova za liječenje oboljelih od virusa COVID19. 

U kontekstu raspodjele drugih sredstava, u okviru zaključaka između ostalog se kaže:

Nalaže se Zavodu zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo da, internim preraspodjelama, osigura sredstva za finansiranje svog potrebnog medicinskog kadra za kojim se iskažu potrebe zdravstvenih ustanova Kantona Sarajevo, a koje potrebe će verificirati Krizni štab KS i Vlada KS;

Nalaže se Zavodu zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo da, internim preraspodjelama, osigura sredstva za materijalno-tehničko opremanje JU Opća bolnica, u cilju proširenja bolničkih kapaciteta za covid pacijente, prema specifikaciji koju će dostaviti JU Opća bolnica, a verificirati Vlada KS;

Nalaže se Zavodu zdravstvenog osiguranja da iz sredstava namjenjenih za pomoć u liječenju preraspodjelom izdvoji sredstva u iznosu od 500.000 KM a u svrhu nabavke lijekova za liječenje oboljeljenja uzorkovanih virusom COVID19, a prema specifikaciji i potrebama koje će odrediti Krizni štab KS. Nabavku izvršiti putem Razvojnog programa UN;

Nalaže se zdravstvenim ustanovama JU Opća bolnica i JU KCUS da ODMAH dostave informaciju o potrebama za medicinskim kisikom, a Zavodu zdravstvenog osiguranja KS da osigura sredstva za nabavku medicinskog kisika, prema iskazanim potrebama. Nabavku izvršiti putem Razvojnog programa UN.

Skupština KS, 15. 3. 2021.

Zastupnici Skupštine KS 22. 3. 2021. godine, po hitnom postupku usvojili Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica i uštedama u KS. Ovo je prihvaćeno na hitnoj sjednici Skupštine KS.

Tom prilikom ministar privrede KS Adnan Delić izjavio je: 

Vlada je izmjenom zakona, između ostalog, definisala da Ministarstvo privrede odlukom može odobriti isplatu pripadajućih poreza i doprinosa za minimalnu neto plaću na nivou Federacije BiH subjektima kojima je svojom odlukom zabranila rad.

Adnan Delić, 22. 3. 2021. 

Podsjećajući još da u Kantonu Sarajevo posluje 1.781 subjekt sa 6.174 uposlenika koji se bave pružanjem ugostiteljskih usluga. Istakao je da su u 2021. godini 123 subjekta prestala s radom, te da su zbog toga 1.292 radnika ostala bez posla, ministar Delić ustvrdio je da će zatvaranje ugostiteljskih objekata od 15 dana Budžet KS koštati oko dva miliona KM, ali da ove izmjene neće dodatno opteretiti Budžet jer su ta sredstva  obezbijeđena na poziciji Ministarstva privrede i to u Fondu podrške privredi zbog posljedica izazvanih pandemijom koronavirusa.

Također, a kako je još navedeno na zvaničnoj stranici Vlade KS, usvojenim izmjenama je definisano da u slučaju proglašenja stanja nesreće administrativne, sudske takse i članarine turističkoj zajednici, komunalne naknade, te one za opće korisne funkcije šuma iz članova 4. do 9. ovog zakona, neće plaćati za vrijeme stanja nesreće i 60 dana po prestanku stanja nesreće uzrokovane epidemijom koronavirusa.

Na prijedlog Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS, Vlada KS donijela je Odluku o donošenju programa podrške licima u stanju socijalne potrebe u KS koja su zaražena virusom SARS-CoV-2, odnosno koja su prebolovala oboljenje COVID-19, s ciljem ublažavanja socio-ekonomskih posljedica izazvanih pandemijom koronavirusa u 2021.godini.

Odluka je donesena 1. 4. 2021. godine a kako je resorna ministrica Ivana Prvulović potvrdila, “programom je predviđeno da lica koja ostvaruju pravo na novčanu naknadu za pomoć i njegu od strane drugog lica ili pravo na novčanu naknadu za vrijeme čekanja na zaposlenje po osnovu osposobljavanja za život i rad, a koja su zaražena virusom SARS-CoV-2, odnosno koja su prebolovala bolest COVID-19 imaju pravo na novčanu naknadu u iznosu od 200 KM, koja se može dodijeliti jednom u 2021. godini”.

Vlada KS je na vanrednoj sjednici održanoj 2. 4. 2021. godine donijela Odluku o utvrđivanju i prihvatanju Liste prihvaćenih prigovora poslovnih subjekata i Liste odbijenih prigovora poslovnih subjekata koji su iskazali prigovore na Listu objavljenih poslovnih subjekata koji ispunjavaju, odnosno ne ispunjavaju uvjete po Javnom pozivu za dodjelu sredstava za finansiranje dijela minimalne neto plaće u Federaciji Bosne i Hercegovine za juni i juli 2020. godine.

Kako je s tim u vezi navedeno na zvaničnoj stranici Vlade, Komisija je, u skladu s Rješenjem Vlade, a na osnovu člana 11. Uredbe o postupku finansiranja dijela minimalne mjesečne neto plaće u Federaciji BiH za juni i juli prošle godine trebala razmotriti pristigle prigovore i u periodu od šezdeset dana sačiniti liste poslovnih subjekata koji ispunjavaju, odnosno neispunjavaju uvjete po analizirano Javnom pozivu.

Zaprimljeno je 249 prigovora, od kojih je devet bilo neblagovremeno, zbog čega nisu bili predmet razmatranja, te je od ukupnog broja prigovora Komisija prihvatila 69, dok je 180 prigovora odbijeno.

Liste prihvaćenih i neprihvaćenih prigovora poslovnih subjekata objavljene su u prilogu navedene informacije kao i na web stranici Ministarstva privrede KS. a predsjednik Komisije Jusuf Brkić tom prilikom je izjavio: 

Od 69 osnovanih primjedbi, pet je prihvaćeno na osnovu dodatne provjere dokumentacije, dok je ostalih 64 prihvaćeno po osnovu dodatne provjere kod Porezne uprave Federacije BiH. Razlog zbog kojeg su one vršene je što prilikom prve obrade pristiglih prijava na Javni poziv nisu bili rasknjiženi svi porezi i doprinosi. Nakon dodatne provjere dobili smo ažurirane podatke Uprave i na osnovu njih smo ocijenili 64 prigovora osnovanim.

Jusuf Brkić, 2. 4. 2021. 

Vlada Kantona Sarajevo je 8. 4. 2021. godine na redovnoj sjednici usvojila Uredbu o dopuni uredbe o subvencioniranju boravka djece u predškolskim ustanovama na području Kantona Sarajevo, te omogućila besplatan boravak za djecu čiji je jedan od roditelja umro od posljedica bolesti COVID-19. 

Ministrica za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS Ivana Prvulović je, tokom obrazlaganja ove tačke dnevnog reda, pored ostalog je izjavila:

Dopunom Uredbe propisuje se da pravo na subvencioniranje boravka djece u predškolskim ustanovama u iznosu od 100% cijene boravka ostvaruju i djeca čiji je jedan od roditelja umro od posljedica bolesti COVID – 19.

Ivana Prvulović, 8. 4. 2021. 

Na vanrednoj sjednici održanoj 9. 4. 2021. godine Vlada KS donijela Izmjene i dopune Programa kratkoročnih i srednjoročnih mjera od značaja za ublažavanje negativnih ekonomskih posljedica na privredu u KS izazvanih pandemijom koronavirusom.

“U cilju analitičnosti i transparentnosti u pripremi ovog dokumenta, Ministarstvo privrede KS je angažovalo interresornu Komisiju, uz sudjelovanje Savjetodavnog tijela, te  je temeljom toga, na prijedlog Ministarstva privrede KS, Vlada KS je na današnjoj vanrednoj sjednici razmatrala i donijela ovaj programski dokument”, izjavio je tom prilikom ministar privrede KS Adnan Delić dodavši:

Ovim programskim dokumentom, precizno su propisani potrebni uslovi koje poslovni subjekti trebaju ispuniti da bi ostvarili pravo na odnosno finansiranje. Važno je navesti da će otežanost obavljanja određene djelatnosti zbog pandemije koronavirusa biti ocijenjena kroz indikator pada prometa poslovnog subjekta. Također, treba napomenuti da su drugi bitni uslovi za ostvarivanje prava na finansiranje programski propisani sa ciljem održavanja nivoa zaposlenosti, urednog izvršavanja obaveza plaćanja javnih prihoda, itd..

Adnan Delić, 9. 4. 2021. 

Kako je precizirano još na zvaničnoj stranici Vlade KS, ovim programskim dokumentom iskazan je ukupni iznos od cca. 149 mil. KM za implementaciju mjera sadržanih u ovom dokumentu, a struktura ovog iznosa je sljedeća:

– 21.000.000 KM – Direktna podrška privredi za zadržavanje nivoa zaposlenosti i očuvanja radnih mjesta;

– 3.500.000 KM – Rasterećenje privrede za podršku likvidnosti kroz oslobađanje od plaćanja fiskalnih i parafiskalnih nameta;

– 90.000.000 KM – Kreditna sredstva za subjekte male privrede u kreditnim linijama uz subvencioniranu kamatnu stopu;

– 3.490.000 KM – Poticajna grant sredstva subjektima male privrede;

– 6.100.000 KM – Podrška poljoprivredi; i

– 25.856.427 KM – Mjere socijalne politike

Vlada KS, 9. 4. 2021.

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo, 22.7.2021. godine obavijestilo je javnost da je raspisalo Javni poziv za dodjelu novčanih sredstava humanitarnim organizacijama/neprofitnim organizacijama/ i udruženjima za 2021. godinu u svrhu finansiranja/sufinansiranja projekata iz oblasti rada, socijalne politike, raseljenih lica i izbjeglica, a čiji su projekti, programi ili aktivnosti od interesa za građane te doprinose razvoju i afirmaciji Kantona Sarajevo.

Nakon provedenog cjelokupnog postupka, ocjene opravdanost zahtjeva i kvaliteta predloženih projekata, finansijska sredstva su dodijeljena humanitarnim organizacijama i udruženjima za ukupno 59 predloženih projekata.

Ministarstvo je u okviru realizacije Javnog poziva dodijelilo finansijska sredstva i za projekte koji imaju cilj ublažavanje posljedica uzrokovanih pandemijom Covid-19. Među njima su projekti “Psiho-socijalna podrška osobama koje su prebolile teži oblik Covid-19 infekcije” i “Podrška osobama s invaliditetom u KS za oporavak od socijalne isključenosti uslijed Covid-19”, kroz koji se želi pružiti podrška osobama s invaliditetom u kriznim i vanrednim situacijama kao i njihov oporavak od posljedica koronavirusa. Resorna ministrica Ivana Prvulović je naglasila da će Ministarstvo, u cilju što kvalitetnijeg, efikasnijeg i transparentnijeg utroška finansijskih sredstava, vršiti nadzor nad njihovim utroškom te pratiti realizaciju ciljeva navedenih u projektima.

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS, 22.7.2021.

Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo objavilo je 22.12.2021. godine listu poslovnih subjekata koji su ostvarili pravo na sredstva po javnom pozivu za finansiranje cijele ili dijela minimalne mjesečne neto plate u FBiH za mjesece juli, august i septembar 2021. godine, objavljen 10. novembra 2021. godine.

“Ovaj javni poziv je drugi po redu koji smo objavili u okviru programa pomoći privredi u sanaciji negativnih ekonomskih posljednica nastalih usljed pandemije koronavirusa”, rekao je tim povodom ministar privrede KS Adnan Delić, navodeći da se na ovaj drugi javni poziv prijavilo ukupno 4.479 poslovnih subjekata, a 3.820 je zadovoljilo uvjete javnog poziva i ostvarilo pravo na finansiranje cijele ili dijela plaće za navedene mjesece, dok 659 poslovnih subjekata nije ispunilo jedan ili više uvjeta ovog poziva.

Za 3.820 poslovnih subjekata koji su ispunili uvjete iz Javnog poziva isplatit ćemo sredstva u ukupnom iznosu od 7.297.810,60 KM, od kojih je za juli 2.437.259 KM i to za 8.823 radnika, za august 2.647.932 KM i to za 9.479 radnika, te za septembar 2.212.091 KM i to za 8.120 radnika.

Adnan Delić, 22.12.2021. 

Prema Izvještaju o izvršenju Budžeta KS za 2021. godinu tokom 2021. godine utrošeno je milion KM za stimulaciji zdravstvenim radnicima u borbi protiv COVID-19.


Što se tiče transparentnosti podjele sredstava namijenjenih za sprečavanje širenja i saniranje posljedica pandemije bolesti COVID-19, na stranicama Ministarstva privrede KS, objavljivani su javni pozivi i liste privrednih subjekata kojima je subvencionirano finansiranje cijele ili dijela plaće za mjesece u kojima je dolazilo do zabrane obavljanja djelatnosti.

Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom, tokom mandata Vlade KS, objavio je registre transfera neprofitnim organizacijama kao i registar javnih nabavki putem kojeg se mogu pratiti pratiti nabavke javnih ustanova u KS.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!